TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 8.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích8.68 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /UBND-NN1


Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2013


V/v di chuyển đường ống cấp nước phục vụ GPMB dự án Đường Tôn Đức Thắng kéo dài

Kính gửi:

- UBND huyện Bình Xuyên;

- Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1.


Xét đề xuất tại văn bản số 1373/SKHĐT-XDHT ngày 23/9/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất phương án thực hiện di chuyển đường ống cấp nước D=400mm từ Vĩnh Yên đi Khu công nghiệp Bá Thiện, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

+ Giao UBND huyện Bình Xuyên phối hợp Công ty Cổ phần cấp, thoát nước số 1 tính toán phương án bồi thường tuyến đường ống, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

+ Sau khi nhận kinh phí bồi thường, Công ty Cổ phần cấp, thoát nước số 01 có trách nhiệm di chuyển, lắp đặt tuyến đường ống mới để đảm bảo nhiệm vụ dẫn nước như ban đầu.

+ Nguồn vốn: Lấy từ nguồn GPMB của dự án Đường Tôn Đức Thắng kéo dài từ cầu Quảng Khai đến đường Nguyễn Tất Thành kéo dài.
Nơi nhận:

- Như trên;  • CPCT, CPVP;

  • Sở KH&ĐT;

- Lưu: VT, NN1.

(Q- 15b)

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hoàng Văn Đăng

: qlvb -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúC Độc lập- tự do- hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương