TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 7.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích7.63 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /UBND-NN1


Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2013


V/v đề xuất xử lý chống thấm thân đập chính hồ Thanh Lanh

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp &PTNT;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị tại văn bản số 1246/TLTĐ-KTTH ngày 18/10/2013 của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Tam Đảo về việc Xử lý chóng thấm thân đập chính hồ Thanh Lanh đảm bảo an toàn hồ chứa (sao văn bản gửi kèm theo), UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp &PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất việc xử lý chống thấm thân đập hồ Thanh Lanh, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- CPCT, CPVP;

- Công ty thủy lợi Tam Đảo;

- Lưu: VT, NN1.

(Q-13b)


TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Hoàng Văn Đăng

: qlvb -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúC Độc lập- tự do- hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương