TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 19.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích19.56 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /QĐĐC-UBND Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2013


QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH


Quyết định số 2680/QĐ-CT ngày 01/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Cải tạo, nâng cấp kênh chính Tả ngạn K0+273-K8+915

Thuộc hệ thống thủy nông Liễn Sơn
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 1389/STC-ĐT ngày 16/10/2013 về việc đính chính Tờ trình số 1004/STC-ĐT ngày 20/9/2013, UBND tỉnh đính chính Quyết định số 2680/QĐ-CT ngày 01/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

1. Tại Điều 1, Mục I, Điểm 3, Tiết 3, Quyết định số 2680/QĐ-CT ngày 01/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi là:

Đơn vị thi công gói số 03: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bắc Ái.

Nay đính chính lại là:

Đơn vị thi công gói số 03: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Ái.

2. Tại Điều 1, Mục I, Điểm 5, Quyết định số 2680/QĐ-CT ngày 01/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi là:

Nội dung

Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý

Công trình giao cho đơn vị khác quản lý

Tổng số

31.057.080.000

0

- Tài sản cố định

31.507.080.000

0

- Tài sản lưu động

0

0

Nay đính chính lại là:

Nội dung

Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý

Công trình giao cho đơn vị khác quản lý

Tổng số

31.057.080.000

0

- Tài sản cố định

31.057.080.000

0

- Tài sản lưu động

0

0

Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 2680/QĐ-CT ngày 01/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và có hiệu lực từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- CPCT, CPVP;

- Các sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT;

- Kho bạc NN tỉnh;

- Công ty thủy lợi Liễn Sơn;

- Lưu VT, NN1.(Q-12b)

TUQ. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Hoàng Văn Đăng


: qlvb -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúC Độc lập- tự do- hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương