UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúCtải về 8.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích8.97 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC


Số: /UBND-TH1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcVĩnh Phúc, ngày tháng năm 2013

V/v bổ sung dự án Nhà điều hành kết hợp phòng học, thư viện Trường PT Dân tộc nội trú cấp 2, 3 tỉnh vào Kế hoạch số 1103/KH-UBND ngày 04/4/2012.
Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Trường Phổ thông DTNT cấp 2, 3 tỉnh.

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1671/SKHĐT-TĐ ngày 30/10/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung dự án Nhà điều hành kết hợp phòng học, thư viện Trường PT Dân tộc nội trú cấp 2, 3 tỉnh vào Kế hoạch số 1103/KH-UBND ngày 04/4/2012.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thị Tuyến yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra trực tiếp hiện trạng cơ sở vật chất, các dự án đang triển khai, hiệu quả sử dụng; căn cứ khả năng cân đối của tỉnh để đề xuất cho phù hợp. Tránh việc phê duyệt nhưng không cân đối được nguồn lại điều chỉnh phát sinh tăng; cần đầu tư gọn từng dự án đang triển khai nhưng chưa xong, chưa đưa vào sử dụng hoặc chưa bố trí đủ nguồn thì bố trí cho đủ không phê duyệt tràn lan.
Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT;- CPVP;

- Như trên;- Lưu: VT,TH1.


TL.CHỦ TỊCH


KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Văn Phong


: qlvb -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúC Độc lập- tự do- hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương