TỈnh vĩnh phúC Độc lập- tự do- hạnh phúctải về 64.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích64.87 Kb.
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH PHÚC Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

______________ _______________________________________

Số: /QĐ-CT Vĩnh Phúc, ngày tháng 10 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH


V/v thanh lý, đáu giá tài sản nhà nước: Vật tư thu hồi từ công trình: Di chuyển, cải tạo đường dây 110 Kv qua Nhà máy xử lý nước thải Quất Lưu.

_____________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Công văn số 5203/UBND-KT1 ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc xử lý tài sản thu hồi từ công trình: Di chuyển, cải tạo đường dây 110KV đi qua trạm xử lý nước thải Quất Lưu;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1144/TTr-HCSN ngày 22/10/2013,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Đồng ý cho Ban Quản lý dự án Cải thiện Môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc được bán thanh lý vật tư cũ thu hồi từ công trình: Di chuyển, cải tạo đường dây 110 KV đi qua trạm xử lý nước thải Quất Lưu, do đã được đầu tư đường dây mới vòng tránh qua Nhà máy xử lý nước thải Quất Lưu:

(Chi tiết vật tư thanh lý kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn, đôn đốc Ban Quản lý dự án:

1. Có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thành lập Hội đồng định giá lại giá trị tài sản, tổ chức bán đấu giá hoặc thuê các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp thực hiện đấu giá vật tư thu hồi theo quy định.

2. Số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản thanh lý, sau khi trừ đi các chi phí: Chi phí định giá, chi phí tổ chức bán đấu giá, các chi phí hợp lệ khác có liên quan…., Còn lại được nộp vào Ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Điện lực Vĩnh Phúc; Giám đốc Ban QLDA cải thiện Môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

- CPCT, CPVP; PHÓ CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- CV: KT1,2;

- Lưu VT

(17b)Hà Hòa Bình


UBND TỈNH VĨNH PHÚC

CHI TIẾT VẬT TƯ THANH LÝ THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

(Kèm theo QĐ số /QĐ-CT ngày /10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)


Số TT

DANH MỤC VẬT TƯ

Đơn vị tính

KL vật tư thu hồi thanh lý

Ghi chú

1

Cột BTLT T20

Cột

5
2

Xà dỡ XT1

Bộ

5
3

Xà dỡ XT2

Bộ

5
4

Dây chống sét

m

1.620
5

Chuỗi néo CS

Chiếc

14
6

Chuỗi đỡ CS

Chiếc

5
7

Chuỗi sứ néo dây dẫn đơn

Chiếc

30
8

Chuỗi sứ đỡ dây dẫn đơn

Chiếc

21
9

Cột thép =01Cột

Tấn

6,3
10

Dây AC240/39

m

4.520
11

Cột BTLT 24D

cột

2
12

Xà néo XN1

bộ

6
13

Cổ dề đỡ dây chống sét CS-2

bộ

2
14

Cổ dề dây néo thẳng: CDT

bộ

2
15

Cổ dề dây néo góc: CDG1

bộ

2
16

Cổ dề dây néo góc: CDG2

bộ

2
17

Cổ dề xà XN1: CD1-XN1

bộ

2
18

Cổ dề xà XN1: CD2-XN1

bộ

2
19

Cổ dề xà XN1: CD3-XN1

bộ

2
20

Dây néo 24-24

bộ

4
21

Dây néo 24-20

bộ

4
22

Dây néo 24-16

bộ

4
23

Dây OPGW-57/12

m

497
24

Dây TK50

m

113
25

Dây TK50

m

113
26

Chuỗi néo dây CS OPGW-57/12

Chiếc

6
27

Chuỗi néo dây CS TK 50

Chiếc

2
28

Chuỗi néo đơn dây dẫn NĐ-1

Chiếc

18
29

Chuỗi đỡ dây dẫn ĐD-110

Chiếc

6
30

Tạ chống rung dây dẫn CR4-22

bộ

12
31

Tạ chống rung dây CS CR2-9

bộ

2
32

Tạ chống rung dây CS OPGW

bộ

4
: qlvb -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương