Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích8.36 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /UBND-TH2

Vĩnh Phúc, ngày tháng 11 năm 2013

V/v đề nghị mở rộng phạm vi hoạt động của Tổ chức WJCF/Mỹ.
Kính gửi: - Sở Ngoại vụ,

- Sở Kế hoạch và Đầu tư,

- Công an tỉnh.


UBND tỉnh nhận được Công văn số 1014/UB-CV ngày 24/10/2013 của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đề nghị cho ý kiến về việc Tổ chức WJCF/Mỹ triển khai các hoạt động tại địa phương để có căn cứ mở rộng phạm vi hoạt động của tổ chức này (Sao văn bản kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Hòa Bình giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp và thống nhất với Công an tỉnh, Sở Kế hoạch & Đầu tư trả lời bằng văn bản với Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trước ngày 10/11/2013./.
Nơi nhận :

- Chủ tịch và các PCT;- CPVP;

- Như Kg;- Lưu VT,TH2.

(V-15b)

TL. CHỦ TỊCH


KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Văn Thanh


: qlvb -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúC Độc lập- tự do- hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương