TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích8.39 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /UBND-NN1


Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2013


V/v quyết toán kinh phí bồi thường GPMB công trình Đường tỉnh 305 (đoạn Minh Tân-Cầu Bến Gạo-Thị trấn Lập Thạch) và Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 311 (đoạn Xuân Lôi-phà Phú Hậu-Việt Xuân)


Kính gửi: Sở Tài chính.

Xét đề xuất tại văn bản số 1755/STC-ĐT ngày 31/10/2013 của Sở Tài chính về việc quyết toán kinh phí BTGPMB theo văn bản số 5332/UBND-NN1, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Cho phép Sở Tài chính thẩm tra số tiền Ban Quản lý dự án công trình giao thông Vĩnh Phúc đã chi trả cho các hộ dân ngoài phương án được duyệt, trình UBND tỉnh phê duyệt cùng hồ sơ quyết toán kinh phí bồi thường GPMB dự án đầu tư xây dựng công trình Đường tỉnh 305 (đoạn Minh Tân-Cầu Bến Gạo-Thị trấn Lập Thạch) và Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 311 (đoạn Xuân Lôi-phà Phú Hậu-Việt Xuân), gói thầu số 06, 07, 08./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- CPCT, CPVP;

- Sở GTVT;

- Lưu: VT, NN1.

(Q-13b)


TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Hoàng Văn Đăng

: qlvb -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúC Độc lập- tự do- hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương