TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 17.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích17.27 Kb.
#22503

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /QĐ-CT


Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2013QUYẾT ĐỊNH


Phê duyệt điều chỉnh bổ sung Báo cáo KTKT XDCT

Cải tạo nâng cấp hồ Móc Hái, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật 38/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 3185/QĐ-CT ngày 29/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo KTKT XDCT Cải tạo nâng cấp hồ Móc Hái, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Tờ trình số 514/TTr-SKHĐT ngày 22 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung Báo cáo KTKT XDCT Cải tạo nâng cấp hồ Móc Hái, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương với nội dung như sau:

I. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

- Báo cáo KTKT XDCT Cải tạo nâng cấp hồ Móc Hái, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 3185/QĐ-CT ngày 29/10/2010:

Tæng møc ®Çu t­: 5.915.290.000 VN§

+ X©y l¾p: 3.383.263.000

+ Chi phÝ QLDA: 73.540.000

+ Chi phÝ t­ vÊn §TXD: 277.759.000

+ Chi kh¸c: 89.524.000

+ Båi th­êng GPMB (TT): 1.900.000.000

+ Dù phßng: 191.204.000

- Thực hiện văn bản số 900/BXD-KTXD ngày 01/6/2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án ĐTXDCT. UBND tỉnh có văn bản số 3064/UBND-NN1 ngày 12/6/2013 cho phép chủ đầu tư thực hiện việc cắt giảm một số hạng mục công trình nhưng không làm ảnh hưởng đến mục tiêu, nhiệm vụ công trình.II. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

1. Điều chỉnh quy mô và giải pháp kỹ thuật:

+ Giảm khối lượng nạo vét lòng hồ: Thu hẹp diện tích nạo vét từ 34.637m2 xuống còn 12.600m2.

+ Điều chỉnh quy mô tràn xả lũ: Tăng bề rộng tràn từ B=5,0m lên B=6,5m; cột nước tràn H=1,0m.

2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh (VNĐ): 6.866.708.000

+ X©y l¾p: 3.114.515.000

+ Chi phÝ QLDA: 67.698.000

+ Chi phÝ t­ vÊn §TXD: 279.347.000

+ Chi kh¸c: 89.026.000

+ Bồi thường GPMB : 2.451.418.000

+ Dù phßng: 864.704.0003. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT XDCT số 3185/QĐ-CT ngày 29/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Nông nghiệp & PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Tam Đảo; Chủ tịch UBND xã Hoàng Hoa và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

- Như điều 2;

- CPCT, CPVP;

- Lưu VT, NN1.(Q-15b)

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Hòa Bình


Каталог: qlvb -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúC Độc lập- tự do- hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 17.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương