TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 8.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích8.96 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /UBND-NN1


Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2013


V/v dừng công tác chuẩn bị đầu tư dự án Trồng cây xanh trên giải phân cách QL2B cải tuyến

Kính gửi:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Công ty Cổ phần Môi trường và

Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.


Xét đề xuất tại văn bản số 1529/SKHĐT-XDHT ngày 11/10/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc dừng dự án Trồng cây xanh trên giửi phân cáh QL2B cải tuyến, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Dừng triển khai dự án trồng cây xanh trên giải phân cách đường nối QL2B cải tuyến (K9+540) với QL2B cũ (Km10+600) đã được UBND tỉnh giao Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên làm chủ đầu tư tại văn bản số 4919/UBND-NN1 ngày 30/8/2013.

- Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đôn đốc nhà thầu thi công hạng mục cây xanh đoạn tuyến trên để đảm bảo mỹ quan cho khu vực (nằm trong giai đoạn II của dự án Đường nối từ Hồ Sơn (xã Hợp Châu) đến đường Quang Hà-hồ Xạ Hương, huyện Tam Đảo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư)./.


Nơi nhận:

- Như trên;  • CPCT, CPVP;

  • Sở KH&ĐT;

  • UBND huyện Tam Đảo;

- Lưu: VT, NN1.

(Q-14b)


TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Hoàng Văn Đăng

: qlvb -> vbdh.nsf
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> Ỉnh vĩnh phúc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbdh.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúC Độc lập- tự do- hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbdh.nsf -> TỈnh vĩnh phúc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương