TỈnh quảng nam số: 4292 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 83.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích83.74 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN


TỈNH QUẢNG NAM


Số: 4292 /QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 24 tháng 12 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh và bổ sung dự toán năm 2012

của Sở Giáo dục và Đào tạo

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại các Công văn số 4874/SGD-ĐT-KHTC, số 4875/SGD-ĐT-KHTC ngày 13/12/2012 và Sở Tài chính tại Tờ trình số 720/TTr-STC ngày 19/12/2012,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh và bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo, như sau:

1. Điều chỉnh dự toán ngân sách phân bổ năm 2012:

a) Điều chỉnh giảm dự toán ngân sách phân bổ năm 2012 đối với Sở Giáo dục và Đào tạo (Văn phòng Sở), khoản 494, kinh phí hoạt động không thường xuyên, số tiền: 201.000.000 đồng (Hai trăm lẻ một triệu đồng), thuộc nhiệm vụ chi tập huấn và tham gia thi đấu các môn tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2012.

b) Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2012 cho Sở Giáo dục và Đào tạo (Trường THPT Bắc Trà My), khoản 494, kinh phí hoạt động tự chủ, số tiền: 201.000.000 đồng (Hai trăm lẻ một triệu đồng), từ nguồn kinh phí điều chỉnh giảm nêu trên để chi phục vụ công tác giảng dạy trong năm 2012.

2. Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2012 cho Sở Giáo dục và Đào tạo, khoản 494, kinh phí hoạt động không thường xuyên, số tiền: 863.000.000 đồng (Tám trăm sáu mươi ba triệu đồng), từ nguồn sự nghiệp giáo dục chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2012: 118.000.000 đồng, nguồn Trung ương cấp thực hiện chế độ theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ: 745.000.000 đồng; để thực hiện các nhiệm vụ:

a) Cấp bù học phí do miễn, giảm học phí tại các trường công lập và ngoài công lập: 745.000.000 đồng, gồm:

- Trường THPT Hùng Vương : 71.000.000 đồng;

- Trường THPT Duy Tân : 5.000.000 đồng;

- Trường THPT Khâm Đức : 34.000.000 đồng;

- Trường THPT Trần Quý Cáp : 109.000.000 đồng;

- Trường THPT Lương Thế Vinh : 372.000.000 đồng;

- Trường THPT Nguyễn Trãi : 47.000.000 đồng;

- Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo: 107.000.000 đồng (Trường THPT tư thục Hà Huy Tập: 84.000.000 đồng, trường THPT tư thục Phạm Văn Đồng: 23.000.000 đồng).

b) Chi trả chế độ trợ cấp tiền ăn, dụng cụ học tập cho học sinh: 118.000.000 đồng.

- Trường THPT Tây Giang: 45.000.000 đồng;

- Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi: 73.000.000 đồng.Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn các trường sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả và thanh quyết toán theo quy định.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm soát chi, hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hiệu trưởng các trường có tên tại Điều 1 và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.Nơi nhận:

- Như điều 3;

- TT HĐND, UBND tỉnh;

- CPVP;


- Lưu VT,VX,TH,KTTH.

()KT . CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
Nguyễn Ngọc QuangPhụ lục

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2012 của UBND tỉnh)

TT

Đơn vị

Khoản

Dự toán điều chỉnh giảm năm 2012 (1.000 đồng)

Bổ sung dự toán năm 2012 (1.000 đồng)

A

Đơn vị giảm lớp

 

846.617

0

1

Trường THPT Hoàng Diệu

494

25.388

0

2

Trường THPT Núi Thành

494

25.388

0

3

Trường THPT Trần Hưng Đạo

494

25.388

0

4

Trường THPT Lương Thúc Kỳ

494

25.388

0

5

Trường THPT Nguyễn Hiền

494

26.224

0

6

Trường THPT Nguyễn Khuyến

494

25.388

0

7

Trường Dân tộc nội trú tỉnh

494

28.341

0

8

Trường THPT Quế Sơn

494

50.777

0

9

Trường THPT Lê Hồng Phong

494

50.777

0

10

Trường THPT Quang Trung

494

52.447

0

11

Trường THPT Lý Tự Trọng

494

76.165

0

12

Trường THPT Phan Bội Châu

494

76.165

0

13

Trường THPT Nam Giang

494

104.895

0

14

Trường THPT Trần Cao Vân

494

126.943

0

15

Trường THPT Tiểu La

494

126.943

0

B

Đơn vị tăng lớp

 

0

1.692.460

1

Trường THPT Lê Quý Đôn

494

0

32.329

2

Trường THPT Nguyễn Thái Bình

494

0

32.329

3

Trường THPT Phạm Phú Thứ

494

0

32.329

4

Trường THPT Hiệp Đức

494

0

33.386

5

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

494

0

32.329

6

Trường THPT Trần Đại Nghĩa

494

0

32.329

7

Trường THPT Thái Phiên

494

0

32.329

8

Trường DTNT Phước Sơn

493

0

34.162

9

Trường THPT Lương Thế Vinh

494

0

64.659

10

Trường THPT Nông Sơn

494

0

66.771

11

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

494

0

66.771

12

Trường THPT Tây Giang

494

0

66.771

13

Trường THPT Trần Phú

494

0

66.771

14

Trường THPT Sào Nam

494

0

96.988

15

Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu

494

0

96.988

16

Trường THPT Nguyễn Dục

494

0

96.988

17

Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển

494

0

96.988

18

Trường THPT Nguyễn Trãi

494

0

129.317

19

Trường THPT Cao Bá Quát

494

0

193.975

20

Trường THPT Nguyễn Huệ

494

0

193.975

21

Trường THPT Duy Tân

494

0

64.659

22

Trường THPT HùngVương

494

0

129.317

: vbpq quangnam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 1037/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh quảng nam số: 2483/ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Danh môc vµ gi¸ Gãi thçu thiõt bþ D¹y nghò mua s¾M §îT 2 N¡M 2008 cña tr­êng trung cÊp nghÒ tØnh qu¶ng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 3571 /QĐ-ubnd
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> U Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương