UỶ ban nhân dân tỉnh quảng namtải về 21.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích21.38 Kb.
#3271

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAMSố: 3222 /QĐ-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 08 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Quản lý dự án

Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa

khu vực miền núi phía Bắc Quảng NamUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/4/2013 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ,

Căn cứ Hiệp đinh vay vốn ưu đãi giữa Viện Tín dụng Vương quốc Tây Ban Nha và Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký ngày 16/9/2008;

Căn cứ Công văn số 10659/BTC-QLN ngày 08/8/2015 của Bộ Tài chính về việc gia hạn thời gian rút vốn cho các Dự án trang thiết bị Bệnh viện tỉnh Gia Lai, Bắc Ninh và Quảng Nam (các Dự án);

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1055/TTr-SYT ngày 08/9/2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam từ nguồn vốn vay ưu đãi của Vương quốc Tây Ban Nha, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế, Trưởng ban;

2. Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban;

3. Ông Vũ Nguyễn, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên;

4. Ông Nguyễn Hoàng Thanh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư, Thành viên;

5. Ông Tô Mười, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Thành viên

6. Ông Lộ Văn Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Y tế, Thành viên;

7. Ông Kiều Viết Thiệu, Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Y tế, Thành viên;

8. Bà Thái Ngọc Huỳnh Vân, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế, Thư ký;

9. Bà Nguyễn Thị Châu Thuần, Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Y tế, Thành viên.Điều 2. Ban Quản lý dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam có nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm giúp Chủ đầu tư quản lý thực hiện dự án; được ủy quyền quyết định, ký kết các văn bản thuộc thẩm quyền của chủ dự án trong quá trình quản lý, thực hiện dự án;

- Có trách nhiệm giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước về ODA, các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị, xã hội và nhà tài trợ về các vấn đề thuộc thẩm quyền;

- Mọi hoạt động của Ban Quản lý dự án phải được công khai và chịu sự giám sát theo quy định hiện hành;

- Ban Quản lý dự án và Trưởng ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Trưởng ban Quản lý dự án quyết định quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Quản lý dự án.

Ban Quản lý dự án được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam, sử dụng con dấu của Sở Y tế để giao dịch và điều hành đúng quy định của pháp luật.Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi dự án kết thúc và thay thế Quyết định số 1303/QĐ-UB ngày 07/4/2003, Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 13/4/2009 và Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam./.Nơi nhận:

- Như điều 3;

- TTHĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;- CPVP;

- Lưu: VT, KTTH, VX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Lê Văn Thanh

Каталог: vbpq quangnam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 1037/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh quảng nam số: 2483/ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Danh môc vµ gi¸ Gãi thçu thiõt bþ D¹y nghò mua s¾M §îT 2 N¡M 2008 cña tr­êng trung cÊp nghÒ tØnh qu¶ng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 3571 /QĐ-ubnd
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> U Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh quảng nam số: 3533 /ubnd-ktth cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 21.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương