vbpq_quangnam.nsf/84e48cd07e547fcc47256f9600295f0f/B31D1B5C8E2FD3594725722F002E467F/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 118 /bc-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/9FC58F7ADE57434E47257D0900264D84/$file
  Số: 1037/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  TỈnh quảng nam số: 2483/ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A7A5D3DFC030275C472574AD000C53CA/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/F94AC6E8170C49F347257CAF003362DF/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/570E9D511981A29347257EBF001F0897/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/54DB60A157644C53472574C00027EC68/$file
  Danh môc vµ gi¸ Gãi thçu thiõt bþ D¹y nghò mua s¾M §îT 2 N¡M 2008 cña tr­êng trung cÊp nghÒ tØnh qu¶ng nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/63D981D4088E37F1472577CF002AEF6F/$file
  Số: 3571 /QĐ-ubnd
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/3BDAD6FDADD42A0247257C08002ADADE/$file
  U Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2048EBCB4BFAEBA6472574C500363072/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
vbpq_quangnam.nsf/e52e33ef82896c3b47256f960028edba/ADC0E83F70FF60494725709100361035/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 1150 /1998/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D7C0279FCFE62B89472574C0002EFA22/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/E2D0F7BDA1F6F1E0472570E600147BE3/$file
  TỈnh quảng nam số: 3533 /ubnd-ktth cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0CEE6A1ACBA1932947257D24000CB358/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 2922 /ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/4B4BA7AA7EB7178B472578A900048E99/$file
  TỈnh quảng nam số: 1855 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/50B2A2889AC1774A47257B490012A167/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt điều chỉnh diện tích đất thuê tại Quyết định số 1199/QĐ-ubnd ngày 18/4/2011 của ubnd tỉnh
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7B5891C8A95B2FD447257D2C001036B4/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/58E54D4D4D1B2AB247257921003025FB/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/5A44D6DE3933FF08472571F50034BF18/$file
  U Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 2754 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/8071C0FAACEAFE6647257A24002D79EB/$file
  Về việc điều chỉnh diện tích đất thu hồi tại Quyết định số 1249/QĐ-ubnd ngày 15/4/2010 của ubnd tỉnh Quảng Nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2FAAA96E41D3555E472579E4000E01E0/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/4B990A9740FA277E47257D2B0027B866/$file
  Ubnd tỉnh quảng nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/8C6E0CFF174E909E472575E00012637A/$file
  U Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 2012 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
vbpq_quangnam.nsf/84e48cd07e547fcc47256f9600295f0f/11AE34C5B4C7209B472577C800294C36/$file
  TỈnh quảng nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A3DF1A49169BF47E47257E27001C48B3/$file
  TỈnh quảng nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/3AD02F6DB4C660AE4725793B002EA762/$file
  TỈnh quảng nam
vbpq_quangnam.nsf/0/3EC1C8B4AC7AC67847257A52002BB8A4/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7F8A673909134395472579EA002F00F3/$file
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C628EF8C4A67B1FB47257D57001168C3/$file
  TỈnh quảng nam số: 2778 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2CD7F9BD73C8E3FE472574D500294344/$file
  TỈnh quảng nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/DFB6EBBC5AB28EEB47257D3F00119640/$file
  Về việc điều chỉnh thời hạn thuê đất và trách nhiệm xác định
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/CC9A65646B9C9BE8472573C4000FA7E2/$file
  Về việc Gia hạn thời gian thuê đất tại Quyết định số 1351/QĐ-ub ngày 29 tháng 4 năm 2002 Về việc thu hồi đất, cho thuê đất để Doanh nghiệp Cảng Kỳ Hà khai thác và chế biến đá xây dựng tại mỏ đá Granitogneis Tam Nghĩa, huyện Núi Thành
vbpq_quangnam.nsf/64f0c917e087475547256f96002869cb/1B973966FE86D760472573BB0026A3CB/$file
  TỈnh quảng nam số: 4131 / ubnd-td cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/8FC093E1841220CE47257E2E000275F3/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt đơn giá công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt do Công ty tnhh một thành viên Môi trường Đô thị Quảng Nam thực hiện tại một số huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/CE5EE2DCA107DB0E472578E80033FE34/$file
  TỈnh quảng nam số: 2521 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/E0175B8712E04F3C47257711002E2F66/$file
  Tam Kỳ, ngày 22 tháng 4 năm 2010
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B23F88FEFF49E5F147257E2E001E9645/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Đề án kiện toàn bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7C5A373D70FA55A347257A91000C551D/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 3762 /ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/BDCF829B2ED02E69472572DB00076273/$file
  Và phát triển rừng huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/3F5E0F5F593C105E47257FEF007FDCF0/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 2505 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 14 tháng 7 năm 2016 quyếT ĐỊNH
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D8BCBDD5869F9916472571A300277924/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 2009 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/CAB589FD4E6B637547257951001305F4/$file
  Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ- cp ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/F2378165181FCA6447257A5200132617/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/40C541BA6A3A4B9147257E5E001842AF/$file
  Ubnd tỉnh quảng nam văn phòng số: 1140 /vpubnd-nc
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/3B3343228CD508AE47257AE1000B6F67/$file
  TỈnh quảng nam số: 4370 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0C6A50B66098DBAD47257E9600821E35/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A341EE01143952AA47257BE1000E1A5D/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 3395 /ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/9E992E739909344747257D4D002EC7D2/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam số: /ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/78C607F362FE17E147257AA2002F189A/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 4054 /ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/083EF4DDE517719447257BEC001376AA/$file
  Số: 155 /bc ubnd
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/236CF35EF9C81BCE472578000031C817/$file
  Tình hình và kết quả thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-cp của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/9988B3EAD8F6E10A47257D55000A1961/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 3715 /ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/CD3EB3A846310EBF472572E9000251D1/$file
  Về việc phê duyệt điều chỉnh phác thảo bước 2 (phần mỹ thuật) công trình
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/379368C8709DDF8F47257C190030AEFA/$file
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩaviệt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D1708FDB575410FB472578C00009B683/$file
  TỈnh quảng nam số: 2064 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/54F04DB991D9FBEF47257E42007AA845/$file
  TỈnh quảng nam số: 1632 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/1DC65912CCB2E53B47257ED70020F630/$file
  TỈnh quảng nam số: 3582 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7B02F1C3ED5759DC47257D58002BCD45/$file
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập- tự do- hạnh phúc
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/AC1B28B73849937247257B7D002CA4F5/$file
  Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch ubnd tỉnh chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B77EBD1FD22A092A4725772A002856AB/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 1647 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/4CFC2BB6FD40FEC947257E8D007F8A06/$file
  Về việc điều chỉnh tên doanh nghiệp thuê đất tại Quyết định số 750/QĐ-ub ngày 20/3/2002, Quyết định số 2082/QĐ-ub ngày 02/7/2002 và Quyết định số 1652/QĐ-ubnd ngày 31/5/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/68167DEF7AE3669547257F4B0017DE5E/$file
  Số: 119/QĐ-ubnd
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/93AC1D8AB520F3374725708C002B83A9/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 60/2001/QĐ-ub cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/968571360652D5E1472578F4000B6E91/$file
  TỈnh quảng nam số: 2612/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/001A06AE40B927A547257948002EED86/$file
  TỈnh quảng nam số: 3640 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6B185816B02BA08947257B20000D8B3C/$file
  TỈnh quảng nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/F3CA99797D01D14A47257C7E00101D9F/$file
  Số 13/nq-cp ngày 10/5/2012 và Nghị quyết số 02/nq-cp ngày 07/01/2013 của Chính phủ; Quyết định số 2093/QĐ-ttg ngày 23/11/2011 và Quyết định số 1851/QĐ-ttg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ cho các doanh nghiệp
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/00DCB5868AAC438647257E4F0000AE86/$file
  Số 13/nq-cp ngày 10/5/2012 và Nghị quyết số 02/nq-cp ngày 07/01/2013 của Chính phủ
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/BFB580C6B78C4A6547257FEE0004B9A7/$file
  TỈnh quảng nam số: 2459 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6770903FA9D752F7472579040003F7E4/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/E1B3B98BB42FA0FB472570EB0015E2E8/$file
  Độc lập Tự do -hạnh phúc
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/580E78FFEB054D5147257BC500110739/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/677CA52238D0F6DF472573AC003A9EA7/$file
  TỈnh quảng nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7B314F09263E28FD472574FC004841A8/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng nam độc lập Tự do- hạnh phúc
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/9F7F213D441F9A524725723D0006AF5F/$file
  Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/CB32E66C9EC1B870472579C00005ED10/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc hủy bỏ Quyết định số 2044/QĐ-ubnd
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6DE8E96CF104F31447257D19000968F9/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/42AF1C1C2FE76427472574160027D2C4/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/FAD12E9B0B86B48D4725748A0031604B/$file
  U Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 2349 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B3183443B6C9D36A47257BB9002C413D/$file
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd & ubnd ngày 26/11/2003
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7E1D4B4FB77DD36347257C4D000AED4B/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/5B3439571823654847257BFF000D4FF2/$file
  Căn cứ Thông tư số 08/2013/tt-bqp ngày 15/01/2013 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh quân sự năm 2013
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/62FA0E3076556A56472570900031C3E5/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 87 /2003/QĐ-ub cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0602AF1585B71301472579CF0032BC75/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/BF2F174A3D370B5547257DE100121FF4/$file
  TỈnh quảng nam số: 405 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/9CA6307EA78EDC7C4725712C00072A77/$file
  TỈnh quảng nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7F43942DF3E7A772472573A60015B272/$file
  TỈnh quảng nam số: 3780 /ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A7F85C34D260C69847257E32007CFAAF/$file
  Điều chỉnh, bổ sung diện tích, tên lô đất và tổng số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu tái định cư Làng Chài phân khu 3 (đợt 2)
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/AE8B428078B90220472577600009D36A/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/357B46E7B76B061247257B3B00352078/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/23B6432A29A0424D472571560027A0B3/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 970 /ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/3D12C7F3A2A8DF9C47257D9000311CA4/$file
  Căn cứ hồ sơ Quy hoạch chung đô thị Hà Lam đã được ubnd tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 517/QĐ-ubnd ngày 19/02/2014; hồ sơ Quy hoạch chi tiết 1/2
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/27F5DC7F7E3E831A472576BD00272161/$file
  TỈnh quảng nam số: 467 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/072C175CD65483EA47257F8A007C90AE/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 813 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 03 tháng 3 năm 2016 quyếT ĐỊNH
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/95C19745534CC4BC47257E95001D8115/$file
  Công trình: Đường giao thông đến trung tâm xã Trà Kót (giai đoạn 1)
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6934C3363016FD7847257DBA000DCFD4/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/4E0824996D1C294147257BE40012A381/$file
  TỈnh quảng nam số: /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/ACC91C9A5B04645047257B2C0008810C/$file
  TỈnh quảng nam số: 730 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/E832A39A3EF767AC4725764F00304CDE/$file
  Về việc bãi bỏ tiết 1, Điều 1, Quyết định số 448/QĐ-ubnd ngày 02/02/2007 của ubnd tỉnh; mức thu học phí năm học 2009 -2010 đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập trên địa bàn tỉnh
vbpq_quangnam.nsf/819971494054a7a647256f96002926e0/A1A25FE795B6295647257206002D2713/$file
  Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D8EFBF85BCB86EC547257ADF0033DA87/$file
  TỈnh quảng nam số: 4292 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/429D03823400212B4725720E0007FAEC/$file
  Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc ubnd tỉnh
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B711B8F73B14109847257F1300037164/$file
  Thực hiện Công văn số 9932/bkhđt-ktnn ngày 10/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v báo cáo tình hình thực hiện cơ chế đầu tư đặc thù xây dựng nông thôn mới
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/480F54602C3CAA54472577680024EC4E/$file
  Tam Kỳ, ngày21 tháng 7 năm 2010
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/CC4A2735130FFE70472578A30013EFF4/$file
  TỈnh quảng nam số: 1786 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/476FE80A31CEF3FC47257FDF0017D09F/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/12262310dcdf1e1447257264001660e1/$file
  Căn cứ Luật tổ chức HĐnd & ubnd ngày 26/11/2003
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A62A55BE8EFAFBA44725727900283ED9/$file
  UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng nam độc lập- tự do-Hạnh phúc
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/0A53954CABAE5A1747257DE300292482/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 480 /ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B5BB3A31FBE9B56B47257A990032E443/$file
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/F81AB98B08F11E674725756100150AF1/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt kết quả đấu thầu tư vấn khảo sát, lập dự đầu tư
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/879E6C97652F8D1C47257A4B002D6A4F/$file
  U Ỷ ban nhân dâN
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/483EE271DD1F5C464725714D0026FD7A/$file
  TỈnh quảng nam số: 896 /ubnd-ktth cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/AF4A130A5563CC7547257DD4003148BE/$file
  TỈnh quảng nam số: 232/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/FE60B07FB24C23DE472571550008A701/$file
  U Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 990 /ubnd-ktth cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa viêt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/6CE98906013EB940472570D6000E8483/$file
  QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A43A95555EAF92194725715B00286903/$file
  Tam Kỳ, ngày 24 tháng 4 năm 2006
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/31D7189273DEA6B5472571020027220B/$file
  TỈnh quảng nam số: 164 /ubnd-ktth cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/605EE590E9227890472571DF002EAB4B/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 2515/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/EC86A9E915BF66DB472570D6002CB541/$file
  U Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 3248/ubnd-ktth cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/30C146BBF1044289472571F0002998A3/$file
  Về việc trả lại toàn bộ nhà đất số 626 (số cũ 472) Phan Châu Trinh, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho bà Huỳnh Thị Liên Hoa
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/36FC3749A121738047257D48000EE7DC/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/E031F92358C1C3D64725713F00075EC9/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 910 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/692C31F9F96D0EC9472574870005DE63/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A49A37ACAF7625C947257C68002B3FEF/$file
  Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 673/QĐ-ttg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/3B1160177901E0EC4725766B00069539/$file
  U Ỷ ban nhân dâN
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/4469F654A955634B4725768600274708/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu và kết quả đấu thầu xây lắp
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D34D17835249ABFB4725751B000941C6/$file
  Về việc thu hồi đất, giao đất để xây dựng Đường dây Trung thế 35 kv điểm đấu nối từ Nhà máy Thuỷ điện Trà Linh 3 đến Trạm biến áp Tắk Pỏ
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/023ABD619DFA30EE4725708B0006D5B1/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 41/ 2000/QĐ-ub cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/9617987F0311BA92472576D700119B98/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/701DC859D9C4C647472576D70013B81E/$file
  TỈnh quảng nam số: 737 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/0/9A24485B3FF8E379472570D8000F1373/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 4556 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C52FA050A1562D7C472575FC0035C3E4/$file
  Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-cp ngày 12/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/8D246B64E6D881F9472576DB002DED10/$file
  Danh sách tuyển dụng viên chức có trình đỘ ĐÀo tạo sau đẠi họC
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/997B2A73CB7F4B17472576DB0031B175/$file
  Danh sách tuyển dụng viên chức có trình đỘ ĐÀo tạo sau đẠi họC
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/647E13CF95BF8732472576DB00322765/$file
  Danh sách xét tuyển dụng viên chức ngành y tế NĂM 2010
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B1EEFB9590F0FF3947257E4200183FC9/$file
  TỈnh quảng nam số: 1604 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/F50C927027AAABA747257B2D000B5C47/$file
  Về việc triển khai Nghị quyết số 69/2012/nq-hđnd ngày 14/12/2012
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C9948E5218BAB42C4725776E00338829/$file
  U Ỷ ban nhân dâN
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/81E1612A9F0C77CC4725738A00039BCE/$file
  Độc lập Tự do -hạnh phúc
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/F1C4124041070034472577FF0014E854/$file
  PHỤ LỤC (Kèm theo Quyết định số 4273/QĐ-ubnd ngày 17 /12/2010 của ubnd tỉnh) ĐVT: triệu đồng tt
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2E3D96924AE9D22547257D0E000F5CB3/$file
  TỈnh quảng nam số: 2078 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/14FD235BB3A50DAC47257BDB002A33F2/$file
  TỈnh quảng nam số: 2277 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/E6A1E240DF417FED472579EA002F6508/$file
  Tổng kết tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-cp ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/20F7A44EE316F02547257902002E7102/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 323 /tb-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A706DC41164CBC5047257D4D002C68F1/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B710367B4180F95047257DEA002B159C/$file
  Số: 594/QĐ-ubnd
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/34A33AAB6F9E4D8847257ED0001D0589/$file
  Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 4328 /ubnd-vx cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/941AEAF4CD05ECC8472578CD000CB4AE/$file
  TỈnh quảng nam số: 2253 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/E7916A79F7845D0D47257F4C0001A731/$file
  CHỦ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/9FFF804977E3029847257B8D00329F01/$file
  1. Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2012
vbpq_quangnam.nsf/0/B856E03E6D0BD67A472578F60031AAD5/$file
  1. Vị trí xây dựng công trình thủy điện a vương nằm trên địa bàn xã Dang, huyện Tây Giang và xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, trên lưu vực sông a vương là 1 nhánh của sông Bung
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/AD477036DF57C09D47257CBC0014648A/$file
  U Ỷ ban nhân dâN
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/FC290D942FB6E17847257A09002CF7FC/$file
  U Ỷ ban nhân dâN
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/5FA631269B8FAE9B47257F3D0001FFE5/$file
  Căn cứ Quyết định số 966/QĐ-ubnd ngày 19/3/2015 của ubnd tỉnh về phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Tuyến đường ĐH 6, huyện Duy Xuyên
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/DE7964BE0851035B47257C9B0034EEC9/$file
  Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/78C2C9F0B8EE4551472577D9002B67A6/$file
  Stt họ VÀ TÊN
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A1C4518C3FC81DF44725769300184C9F/$file
  QuyếT ĐỊnh thu hồi đất của Trường mẫu giáo bán công Quế Phú giao cho ubnd xã Quế Phú, huyện Quế Sơn quản lý
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C62E5BA4A1EC3630472579300014A3E9/$file
  QuyếT ĐỊnh thu hồi đất, cho Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7617FE7D041A30D747257D5000299E52/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 2759 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/50A9EB72B9E2526347257653002F1C27/$file
  U Ỷ ban nhân dâN
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/DB293AD4FA8224F847257496000FE3EA/$file
  Tam Kỳ, ngày 29 tháng 7 năm 2008
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/3DB510A7CDBE7B1B472575C80026D743/$file
  Về việc thu hồi đất, giao đất để xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn Zà Hung arooi tại xã Zà Hung
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2E17E4264D83B29A472573BD0015AF5D/$file
  Tam Kỳ, ngày 24 tháng 12 năm 2007
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/BA034F886959B4E5472574190004B6CF/$file
  V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đường Zà Hung a rooi, huyện Đông Giang
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/28F5A9DC19CCA6C347257EAB001F01FD/$file
  Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công dự toán
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/AE6977D7D9E512F247257CAF003188DE/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Ba Liêng, xã a ting, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam”
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/F0185733AF14D15447257CE000269ACB/$file
  Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-cp ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/1F439D6FC24C5394472578060011BEF4/$file
  QuyếT ĐỊnh thu hồi đất, cho Công ty cổ phần thủy điện geruco sông Côn thuê đất
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D1C76FEF91714BCF47257CCF0008AF5A/$file
  TỈnh quảng nam số: 1321 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Quảng Nam, ngày 29 tháng 4 năm 2014 quyếT ĐỊnh phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu xây lắp và thời gian thực hiện hợp đồng
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/47D09539F703AE7B472577EB000FD559/$file
  QuyếT ĐỊnh giao đất để xây dựng Khu dân cư trước trường nội trú dân
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/260E4B2D9DEE381047257DD5000DA66A/$file
  Về việc thu hồi đất, cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển thủy điện a vương Thượng thuê đất để xây dựng công trình thủy điện a vương 3
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A2F0ACDE94EA11D44725751A00305C23/$file
  Về việc phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu epc công trình: Thuỷ điện a xan, xã a xan, huyện Tây Giang và
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A8FA9BCE1B3495054725757500268211/$file
  QuyếT ĐỊnh phê duyệt kết quả đấu thầu
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D3AEC80D181AB787472572740025A71E/$file
  Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam
vbpq_quangnam.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/BA62AC7C764A1BEE47257150003206D9/$file
  TỈnh quảng nam số: 1113 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
directory vbpq quangnam.nsf  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương