U Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng namtải về 18.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích18.2 Kb.
#3627

U

Ỷ BAN NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG NAM


Số: 3167 /QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQuảng Nam, ngày 17 tháng 10 năm 2013QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chuyển kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà bia

ghi tên liệt sỹ xã Phước Ninh sang hỗ trợ xây dựng tượng đài

Nghĩa trang liệt sỹ xã Quế Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 47/2009/TTLT – BTC - BLĐTBXH ngày 11/3/2009 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí trực tiếp chăm sóc ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý;


Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-LĐTBXH ngày 21/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi Người có công;


Căn cứ Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng, sữa chữa, tôn tạo mộ, nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 về việc phê duyệt kế hoạch kinh phí hỗ trợ, sửa chữa, nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sỹ năm 2013 từ nguồn ngân sách Trung ương;

ơ

Theo đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số147/TTr-LĐTBXH ngày 30/9/2013,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chuyển kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà bia ghi tên liệt sỹ xã Phước Ninh theo Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 của UBND tỉnh sang hỗ trợ xây dựng tượng đài Nghĩa trang liệt sỹ xã Quế Ninh, cụ thể như sau:Nội dung phê duyệt tại Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 của UBND tỉnh


Nội dung phê duyệt

điều chỉnh

Mức kinh phí hỗ trợ

(giữ nguyên theo Quyết định số 1096/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 của UBND tỉnh)Hỗ trợ xây dựng nhà bia ghi tên liệt sỹ xã Phước Ninh

Hỗ trợ xây dựng tượng đài và láng nền mộ nghĩa trang liệt sỹ xã Quế Ninh400 triệu

ơ
Điều 2.
- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước hướng dẫn UBND huyện Nông Sơn lập thủ tục cấp phát kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

- UBND huyện Nông Sơn chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán theo đúng quy định của nhà nước.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn và thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- TT UBND tỉnh;

- CPVP;


- Lưu VT, VX, KTTH(Nguyên)

()TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký


Huỳnh Khánh ToànКаталог: vbpq quangnam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 1037/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh quảng nam số: 2483/ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Danh môc vµ gi¸ Gãi thçu thiõt bþ D¹y nghò mua s¾M §îT 2 N¡M 2008 cña tr­êng trung cÊp nghÒ tØnh qu¶ng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 3571 /QĐ-ubnd
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh quảng nam số: 3533 /ubnd-ktth cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 18.2 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương