Ủy ban nhân dân tỉnh quảng namtải về 11.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích11.94 Kb.
#4024

Y BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

Số: 3267 /UBND-KTNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTam Kỳ, ngày 09 tháng 9 năm 2008

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1118/2008/QĐ –BKH ngày 03 tháng 9 năm 2008 và Quyết định số 1121/2008/QĐ –BKH ngày 03 tháng 9 năm 2008

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành;

- UBND các huyện, thành phố.

Ngày 03 tháng 9 năm 2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1118/2008/QĐ–BKH về việc Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa và Quyết định số 1048/2008/QĐ–BKH về việc Ban hành Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp;


UBND tỉnh thông báo cho các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố biết Quyết định số 1118/2008/QĐ–BKH về việc Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa và Quyết định số 1048/2008/QĐ–BKH về việc Ban hành Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được đăng trên Internet tại địa chỉ http://qppl.quangnam.gov.vn, đề nghị các đơn vị, địa phương truy cập vào địa chỉ trên để tải văn bản về nghiên cứu và thực hiện.
Lưu ý: Quyết định số 1118/2008/QĐ–BKH thay thế Quyết định 521/2007/QĐ–BKH ngày 22 tháng 5 năm 2007; Quyết định số 1121/2008/QĐ–BKH thay thế Quyết định 1102/2007/QĐ–BKH ngày 18 tháng 9 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo cụ thể việc triển khai thực hiện văn bản này đối với các chủ đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh; Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện nghiêm túc các Quyết định nêu trên.


Nơi nhận:


- Như trên;

- PCT TT Lê Minh Ánh ( B/c );

- CPVP;

- Lưu: VT, KTN.
TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNGĐã ký

Đinh Văn Thu
Каталог: vbpq quangnam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 1037/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh quảng nam số: 2483/ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Danh môc vµ gi¸ Gãi thçu thiõt bþ D¹y nghò mua s¾M §îT 2 N¡M 2008 cña tr­êng trung cÊp nghÒ tØnh qu¶ng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 3571 /QĐ-ubnd
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> U Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh quảng nam số: 3533 /ubnd-ktth cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 11.94 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương