TỈnh quảng nam số: 2483/ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích8.57 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH QUẢNG NAM


Số: 2483/UBND-KTNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQuảng Nam, ngày 01 tháng 7 năm 2014


V/v thực hiện Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển cảng biển Việt NamKính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai;

- Các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;

- UBND huyện Núi Thành.Thực hiện Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo cho các ngành, địa phương liên quan biết quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ đã được đăng trên Internet tại địa chỉ http://vpubnd.quangnam.vn. Các ngành, địa phương truy cập vào địa chỉ trên để tải văn bản về nghiên cứu, thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;

- CT, PCTUBND tỉnh Đinh Văn Thu (b/c);

- CPVP;


- Lưu: VT, KTN.

()

TL.CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Trương Công Trân

: vbpq quangnam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> 9FC58F7ADE57434E47257D0900264D84 -> $file
$file -> Số: 1037/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Danh môc vµ gi¸ Gãi thçu thiõt bþ D¹y nghò mua s¾M §îT 2 N¡M 2008 cña tr­êng trung cÊp nghÒ tØnh qu¶ng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 3571 /QĐ-ubnd
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> U Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh quảng nam số: 3533 /ubnd-ktth cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương