UỶ ban nhân dân tỉnh quảng namtải về 14.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích14.78 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


Số: 2913 /QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Kỳ, ngày 05 tháng 9 năm 2008QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chỉ tiêu và nghề đào tạo trong Kế hoạch hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn, người tàn tật và lao động thuộc hộ nghèo năm 2008


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 4272/QĐ-UBND ngày 26/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch và phân bổ chi tiết dự toán kinh phí dự án hỗ trợ dạy nghề cho người nghèo năm 2007 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch và phân bổ chi tiết dự toán kinh phí dự án hỗ trợ dạy nghề cho người nghèo năm 2008 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 04/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo và phân bổ chi tiết dự toán kinh phí chương trình mục tiêu hỗ trợ đào tạo nghề đã giao trong dự toán ngân sách năm 2008 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 110/TTr-LĐTBXH ngày 21/8/2008,
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu và nghề đào tạo đã giao cho các cơ sở dạy nghề trong kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người tàn tật, lao động thuộc hộ nghèo năm 2007 và 2008 theo Quyết định số 4272/QĐ-UBND ngày 26/12/2007 và điểm 1, 2 Công văn số 148/UBND-KTTH ngày 15/01/2008; Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 và Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 04/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam; cụ thể về chỉ tiêu, ngành nghề đào tạo điều chỉnh theo phụ lục đính kèm.
Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 4272/QĐ-UBND ngày 26/12/2007; Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 và Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 04/4/2008 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở dạy nghề tổ chức mở lớp đào tạo đúng đối tượng, ngành nghề và thực hiện thanh quyết toán theo đúng chế độ tài chính hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kho bạc Nhà nước, các cơ sở dạy nghề (theo phụ lục) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lưu VT, KTTH, VX (Viên).


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


(Đã ký)Trần Minh Cả
: vbpq quangnam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 1037/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh quảng nam số: 2483/ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Danh môc vµ gi¸ Gãi thçu thiõt bþ D¹y nghò mua s¾M §îT 2 N¡M 2008 cña tr­êng trung cÊp nghÒ tØnh qu¶ng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 3571 /QĐ-ubnd
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> U Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh quảng nam số: 3533 /ubnd-ktth cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương