Danh môc vµ gi¸ Gãi thçu thiõt bþ D¹y nghò mua s¾M §îT 2 N¡M 2008 cña tr­êng trung cÊp nghÒ tØnh qu¶ng namtải về 74.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích74.46 Kb.
#3336
DANH MôC Vµ GI¸ GãI THÇU THIÕT BÞ D¹Y NGHÒ MUA S¾M

§îT 2 N¡M 2008 cña tr­êng trung cÊp nghÒ tØnh qu¶ng nam

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 2885/Q§-UBND ngµy 01 / 9 /2008

cña UBND tØnh Qu¶ng Nam

ĐVT: 1.000 ®ång

Stt

Lo¹i thiÕt bÞ

Ký hiÖu

XuÊt xø§VTSL
§¬n gi¸

Thµnh tiÒn


01


M¸y phay ®iÒu khiÓn tù ®éng cnc

HiÖu: GAIN

Model: GS-30 NV

Th«ng sè kü thuËt:

M¸y phay ®iÒu khiÓn tù ®éng 3 trôc víi bé ®iÒu khiÓn CENTROID ®ång bé.

M¸y cã cÊu t¹o ®Çu m¸y, c¬ cÊu tr­ît vµ ®Çu quay ®øng v÷ng.

KiÓu c«n trôc chÝnh: NT40# hay R8#;

Hµnh tr×nh èng lång trôc chÝnh: 6” hay 152 mm;

§­êng kÝnh èng lång: 127mm;

KÝch th­íc bµn lµm viÖc:13” x 46” hay 330 x 1168 mm;

Hµnh tr×nh c¸c trôc X, Y, Z:38” x 18.62” x 6” hay 230 x 473 x 152 mm

§­êng tr­ît cho khuûu vµ trô m¸y b»ng thÐp ®Æc vu«ng t«i cøng vµ mµi bãng.

VÝt bi dÉn ®éng cã ®é chÝnh x¸c cao nhãm C5, ®ai èc ®«i cho trôc X vµ Y, ®ai èc ®¬n cho trôc Z;

C«ng suÊt ®éng c¬ trôc chÝnh: 5HP, 220 V 3 pha, 4 cùc, Tèc ®é 70 - 3600 V/P

§éng c¬ servo cho c¸c trôc X, Y, vµ Z; motor DC 40IN/LB>1,05KW

VËt liÖu chÞu mµi mßn, tù b«i tr¬n Turcite cho trôc X vµ Y;

C¸c chi tiÕt ®Òu theo quy tr×nh Meehanite;

B«i tr¬n tù ®éng;

§Ìn chiÕu s¸ng Halogen;

HÖ thèng lµm m¸t c¾t vµ thïng chøa ph«i;

C¸c trang thiÕt bÞ tiªu chuÈn:

- Mµn h×nh 15”LCD, bé ®iÒu khiÓn M400.  • Bé ®iÒu khiÓn Servo víi card ®iÒu khiÓn chuyÓn ®éng CPU7;

  • Bé khuyÕch ®¹i Servo 3 trôc 12 Ampe;

  • §éng c¬ dÉn ®éng kÌm bé m· ho¸;

  • Bé ®iÒu khiÓn c¸c ch­¬ng tr×nh gia c«ng c¾t , bï b¸n kÝnh dao c¾t, chu tr×nh khoan; c¸c chøc n¨ng trôc chÝnh vµ m· G.

  • KÝch th­íc: 87” x 106”x 86” (2200 x 2690 x 2184 mm)

  • Träng l­îng: 2.100kg

§µi Loan

hoÆc thiÕt bÞ t­¬ng ®­¬ng


C¸i


01


802.000


802.000

02


M¸y tiÖn v¹n n¨ng

HiÖu: goldsun

Model: GS-C6240

§­êng kÝnh quay lín nhÊt trªn bµn m¸y:410mm

ChiÒu réng bµn m¸y: 75mm

Kho¶ng c¸ch chèng t©m lín nhÊt:1000mm

§­êng kÝnh lç trôc chÝnh: 52mm

§é c«n lç trôc chÝnh:MT. No.6

Lo¹i trôc chÝnh:D1-6

CÊp ®é trôc chÝnh: 16 b­íc

Tèc ®é quay trôc chÝnh: 33 - 2000vßng/phót

Ph¹m vi tiÕn theo chiÒu däc:0,083 – 1.143mm

Ph¹m vi tiÕn theo chiÒu ngang:0,066 – 0.0914mm

§­êng kÝnh lç ô ®éng: 52mm

Kho¶ng c¸ch dÞch chuyÓn lín nhÊt cña ô ®éng

120mm


§é c«n lç ô ®éng: MT.No 4

§éng c¬ chÝnh:7,5HP

§éng c¬ m¸y b¬m lµm m¸t: 1/8HP

KÝch th­íc m¸y:1935*820*1250 (mm)

Träng l­îng tÞnh cña m¸y:1400kg
Phô kiÖn tiªu chuÈn kÌm theo:

Tuèc n¬vÝt (4 c¹nh, 1 c¹nh):01 c¸i/lo¹i

Chèng t©m cè ®Þnh: 01bé ô ®éng:01 c¸i

Chèng t©m quay:01 c¸i

Bé lôc l¨ng: 01 bé/08 chiÕc

Cêlª 22-24:01 c¸i

Cêlª 12-14:01 c¸i

Cêlª 10-12:01 c¸i

Cêlª cong:01 c¸i

Bµn cÆp 3 chÊu:01 c¸i

Bµn cÆp 4 chÊu:01 c¸i

Bµn cÆp hoa:01 c¸i

Khãa bµn cÆp:01c¸i

Khãa ®µi dao:01 c¸i

Luynet tÜnh: 01 c¸i

Luynet ®éng: 01 c¸i

§Ìn lµm viÖc: 01 c¸i

VÞt dÇu: 01 c¸i

Trung Quèc

hoÆc thiÕt bÞ t­¬ng ®­¬ng


C¸i


01


145.000


145.000

03

M¸y mµi trßn v¹n n¨ng

Model: M1420X500

Ph¹m vi mµi mÆt ngoµi:  8-200 mm

Ph¹m vi mµi mÆt trong:  13-100 mm

§é cao trung t©m: 135 mm

Träng l­îng vËt gia c«ng lín nhÊt:80 kg

ChiÒu dµi gia c«ng (mÆt trong vµ ngoµi)500/125 mm

Ph¹m vi chuyÓn ®éng bµn lµm viÖc ®é -5 ~ +9(o) 3~+825­îng cu¶m¸yña m¸y iim mviÖc

Tèc ®é lín nhÊt cña ®¸ mµi: 35/25.4 m/s

KÝch th­íc ®¸ mµi: max  400 x 50x  203mm min  280 x 50 x  203mm

Tèc ®é trôc chÝnh: 20000 r/min

§Çu mµi: Morse No.4

Dung l­îng ®éng c¬: 5.625 KW

KÝch th­íc ngoµi cña m¸y: 2500 x 1600 x 1500 mm

T Träng l­îng m¸y: 2800 kg

§é tinh x¶o: um1.5Phô kiÖn ®i kÌm:

Thïng lµm m¸t : 1 bé

Bé ®iÒu chØnh ®¸ mµi : 1 bé

Trôc b×nh hµnh ®¸ mµi : 1 bé

Gi¸ trung t©m më : 1 bé

Trôc nèi dµi mµi trong : 3 bé

C«ng cô mµi trong : 1 bé

Bµn kÑp 3 chÊu : 1 bé

Chèng t©m hîp kim : 1 béTrung Quèc

hoÆc thiÕt bÞ t­¬ng ®­¬ng


C¸i


01


302.000


302.000

04

M¸y mµi mÆt ph¼ng

Model: GM-Y250 (DÞch chuyÓn theo chiÒu däc b»ng thuû lùc)

Bµn lµm viÖc

- KÝch th­íc mÆt bµn lµm viÖc (Réng*Dµi): 250*500(mm)

- KÝch th­íc mµi lín nhÊt (réng*dµi*cao): 250*500*300 (mm)

- Kho¶ng c¸ch dÞch chuyÓn theo chiÒu däc cña bµn lµm viÖc: 500mm

- R·nh ch÷ T trªn bµn lµm viÖc (s.l­îng*®é réng): 1*14mm

- KÝch th­íc bµn tõ (réng*dµi): 200*500(mm)§Çu mµi

- B­íc tiÕn ®Çu mµi sau mçi lÇn quay cña tay quay: 4mm (chiÒu ngang)/2mm (chiÒu vu«ng gãc)

- Kho¶ng c¸ch dÞch chuyÓn cña bµn lµm viÖc theo chiÒu ngang: 250mm

- Gi¸ trÞ nhá nhÊt trªn tay quay khi dÞch chuyÓn theo chiÒu ngang: 0.02mm

- Gi¸ trÞ nhá nhÊt trªn tay quay khi dÞch chuyÓn theo chiÒu vu«ng gãc: 0.01mm

- KÝch th­íc ®¸ mµi

(§­êng kÝnh ngoµi*®é réng*§­êng kÝnh trong): Ф200*16* Ф 32mm

C«ng suÊt ®éng c¬

- Tæng dung l­îng thiÕt kÕ cña ®éng c¬: 1.5KW

- C«ng suÊt ®éng c¬ ®Çu mµi: 1.5KW

- Tèc ®é quay ®éng c¬ ®Çu mµi: 2850vßng/phót§é chÝnh x¸c lµm viÖc

- §é song song gi÷a bÒ mÆt mµi víi bÒ mÆt c¬ b¶n cña m¸y: 300 : 0.010mm

- §é nh½n bÒ mÆt: Ra0.63

KÝch th­íc m¸y

- KÝch th­íc ngoµi (dµi*réng*cao): 1600*1100*1600(mm)

- Träng l­îng: 900kg

Linh phô kiÖn theo m¸y :

- 01 Bµn tõ 250*500

- 01 Thïng c«ng cô

- 01 Tuècn¬vit mét c¹nh

- 01 Tu«cn¬vit bèn c¹nh

- 01 C¬lª 12*14, 17*19, 22*24

- 01 Bul«ng ®iÒu chØnh gi¸ c©n b»ng

- 01 Lôc l¨ng 3,4,5,6,8,10,12,14

- 03 Bµn ®Öm ch©n m¸y

- 01 Trôc c©n b»ng

- 01 §¸ mµi

- 01 Gi¸ th¨ng b»ng

- 01 ThiÕt bÞ söa ®¸ mµi

- 01 èng tho¸t n­íc

- 01 èng dÉn n­íc


Trung Quèc

hoÆc thiÕt bÞ t­¬ng ®­¬ng

C¸i

01

155.000

155.000


05


ThiÕt bÞ tæng thµnh «t«

Lo¹i ®éng c¬ phun x¨ng ®iÖn tö

(kÌm theo m¸y vi tÝnh vµ phÇn mÒm d¹y häc)

Model: BKAD 0107A

§Æc tÝnh kü thuËt

A, M« h×nh bao gåm:

1. §éng c¬ phun x¨ng ®iÖn tö, §éng c¬ míi hiÖu Vios.

§éng c¬ xe TOYOTA cña NhËt B¶n, sö dông hÖ thèng phun x¨ng vµ ®¸nh löa ®iÒu khiÓn ®iÖn tö EFI, ESA

- Dung tÝch xi lanh: 1,5 lÝt

- §éng c¬ 4 xi lanh th¼ng hµng, 16 van, 4 kim phun

- §éng c¬ bao gåm ®Çy ®ñ c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn, m¸y ph¸t, m¸y khëi ®éng. HÖ thèng ®ång hå trªn b¶ng T¸p l«, hÖ thèng cÇu ch×, R¬le ®óng chñng lo¹i ho¹t ®éng b×nh th­­êng. HÖ thèng b¶ng T¸p l« hiÓn thÞ ®Çy ®ñ t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña ®éng c¬.

- §éng c¬ cßn ®ñ èng x¶, èng hót, b×nh läc kh«ng khÝ, b×nh nhiªn liÖu, c¶m biÕn khÝ n¹p ®óng chñng lo¹i, ho¹t ®éng tèt.

- HÖ thèng ®iÖn cña «t« ®Çy ®ñ, ®óng chñng lo¹i ho¹t ®éng tèt.

2. HÖ thèng truyÒn lùc

- Ly hîp, hép sè ®óng chñng lo¹i cã ®ñ c¬ cÊu ®iÒu khiÓn. Hép sè cã 5 sè tiÕn, 1 sè lïi.

- Trôc truyÒn ®éng c¸c ®¨ng.

- CÇu chñ ®éng víi bé vi sai vµ c¸c b¸n trôc.3. HÖ thèng treo

- HÖ thèng treo tr­­íc dïng lß xo chôm víi bé gi¶m chÊn.

- HÖ thèng treo sau dïng lß xo l¸ víi bé gi¶m chÊn.

4. HÖ thèng l¸i

- Sö dông hÖ thèng l¸i kiÓu chôp vÝt – thanh r¨ng víi c¬ cÊu trî lùc thuû lùc

- C¬ cÊu h×nh thang l¸i.

5. HÖ thèng phanh

- Sö dông hÖ thèng thuû lùc trî lùc ch©n kh«ng

- C¬ cÊu tr­­íc kiÓu phanh ®Üa

- C¬ cÊu sau kiÓu phanh tang trèng6. HÖ thèng tÝn hiÖu chiÕu s¸ng vµ kiÓm tra theo dâi

- HÖ thèng ®Ìn pha vµ ®Ìn hËu

- HÖ thèng ®Ìn xi nhan, ®Ìn s­­¬ng mï

- HÖ thèng cßi ®iÖn, c¸c ®ång hå vµ c¶m biÕn b¸o møc nhiªn liÖu, ¸p suÊt dÇu, nhiÖt ®é n­­íc lµm m¸t

Toµn bé hÖ thèng ®­­îc ®Æt trªn khung kim lo¹i s¬n tÜnh ®iÖn. Cã hÖ thèng b¸nh xe gióp di chuyÓn ®­­îc dÔ dµng.

Toµn bé c¸c bé phËn trªn ho¹t ®éng b×nh

Th­­êng. Cã thÓ sö dông c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra ®Ó kiÓm tra t×nh tr¹ng kü thuËt cña c¸c bé phËn ®ã.

B, ThiÕt bÞ kÌm theo

1. C¸c chèt c¾m nèi vµ s¬ ®å nguyªn lý cho phÐp ng­­êi häc thao t¸c ®o kiÓm c¸c th«ng sè thuËn tiÖn.

2. Mét (01) jack kÕt nèi trao ®æi d÷ liÖu víi m¸y tÝnh. Jack kÕt nèi víi thiÕt bÞ ®äc hép ®en ®Ó kiÓm tra lçi cña c¸c hÖ thèng.

4. Mét ®Üa CDROM, phÇn mÒm vi tÝnh:

HÖ thèng gi¸o tr×nh ®iÖn tö víi ®Þnh d¹ng Power Point sinh ®éng bao gåm: ©m thanh, h×nh ¶nh tÜnh, h×nh ¶nh ®éng, m« t¶ cÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña hÖ thèng phun x¨ng ®iÖn tö, thùc hiÖn víi m¸y chiÕu Projector vµ phßng häc ®a ph­­¬ng tiÖn.

+ Kh¶o s¸t ®Æc tuyÕn mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¶m biÕn vµ trong viÖc xö lý th«ng tin trong ECU

+ Thùc hµnh ®¸nh PAN vµ chÈn ®o¸n lçi víi nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau

B»ng ®ång hå ®o ®iÖn th«ng dông B»ng ®Ìn check

ChÈn ®o¸n b»ng ®äc m· lçi tù ®éng

5. Mét (01) b×nh ®iÖn 12V/50A vµ c¸c phô kiÖn, d©y nèi chuyªn dông.

6. Mét (01) b¶n gi¸o tr×nh d¹y häc, hÖ thèng bµi tËp mÉu, hÖ thèng ®Ò thi kiÓm tra.

M« h×nh ®­­îc kÕt nèi m¸y tÝnh (kÌm theo gi¸o tr×nh ®iÖn tö) thÓ hiÖn ®­­îc c¸c tr¹ng th¸i lµm viÖc cña ®éng c¬ trªn mµn h×nh m¸y tÝnh qua ®ã cã thÓ thùc hiÖn ®­­îc c¸c bµi gi¶ng trªn m¸y vi tÝnh.

ViÖt Nam

hoÆc thiÕt bÞ t­¬ng ®­¬ng


TT


01


260.000


260.000

06


M¸y uèn èng

Model: BA4

H·ng Mingfeng.

Th«ng sè kü thuËt:

- C«ng suÊt ®éng c¬: 1,5 Kw

- Nguån vµo: 380V

- Kh¶ n¨ng uèn èng trßn: 19 – 76

- ChiÒu dµy èng: 0.4 – 2.5 mm

- Kh¶ n¨ng uèn thÐp vu«ng:

- KÝch th­íc: 10x10 – 75x45

- ChiÒu dµy: 0.5 – 2.5 mm- B¸n kÝnh uèn: R.60-5000mmTrung Quèc

hoÆc thiÕt bÞ t­¬ng ®­¬ng


C¸i


01


21.000


21.000

Céng: 1.685.000.000® ( Mét tû, s¸u tr¨m t¸m m­¬i l¨m triÖu ®ång ch½n)Каталог: vbpq quangnam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 1037/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh quảng nam số: 2483/ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 3571 /QĐ-ubnd
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> U Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh quảng nam số: 3533 /ubnd-ktth cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 74.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương