Số: 3571 /QĐ-ubndtải về 22.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích22.75 Kb.
#3346

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


Số: 3571 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tam Kỳ, ngày 02 tháng 11 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH


Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư xây dựng

Công trình: Đường ĐH 107 (Ngã tư Đại Phong - ĐH102), huyện Đại Lộc.


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số: 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Quyết định số 574/QĐ-UB ngày 01/3/2002 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án khả thi đầu tư­ xây dựng tuyến ĐH 107 huyện Đại Lộc;

Căn cứ Quyết định số 2037/QĐ-UB ngày 26/6/2002 về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán, Quyết định số 3502/QĐ-UB ngày 21/8/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Đường ĐH 107 (Ngã tư Đại Phong - ĐH 102), huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam;

Theo công văn số 286/UBND-KTN ngày 30/01/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung khối lượng sửa chữa khắc phục thiệt hại đối với công trình: Tuyến đường ĐH 107( Ngã tư Đại Phong - ĐH 102);

Theo công văn số 3876/UBND-KTN ngày 21/10/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung tổng mức đầu tư công trình đường ĐH 107( Ngã tư Đại Phong - ĐH 102) huyện Đại Lộc;

Xét Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 14/10/2010 của UBND huyện Đại Lộc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Đường ĐH 107 (Ngã tư Đại Phong - ĐH102), huyện Đại Lộc, kèm theo hồ sơ điều chỉnh, bổ sung dự án do Công ty TNHH tư vấn xây dựng miền Trung lập;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 446/TTr-SKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Đường ĐH 107 (Ngã tư Đại Phong - ĐH102), huyện Đại Lộc, với các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Xử lý nền đất yếu (Đoạn Km4+000 - Km4+216; Km4+216 - Km4+473; Km5+000 - Km5+400; Km5+800 - Km6+100; Km7+300 - Km7+600; Km7+850-Km8+150): Đào bỏ lớp đất nền yếu, đắp bù bằng đất cấp phối đồi.

- Bổ sung gia cố chống xói lở mái taluy (Đoạn lý trình Km3+274 - Km3+350): Gia cố bằng đá hộc xây.

- Bổ sung công việc khắc phục xói lở nền và mặt đường do hậu quả của đợt lũ sau cơn bão số 6.

2. Tổng mức đầu tư được duyệt theo Quyết định số 574/QĐ-UB ngày 01/3/2002 của UBND tỉnh : 9.235.000.000 đồng.

3. Dự toán được duyệt theo Quyết định số 3502/QĐ-UB ngày 21/8/2003 của UBND tỉnh : 8.924.741.000 đồng.

4. Tổng kinh phí điều chỉnh, bổ sung : 697.153.000 đồng.

5. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung : 9.621.894.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây lắp : 8.858.148.000 đồng;

- Chi phí khác : 546.288.000 đồng;

- Dự phòng phí : 217.458.000 đồng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực và thi hành theo Quyết định số 574/QĐ-UB ngày 01/3/2002, Quyết định số 2037/QĐ-UB ngày 26/6/2002 và Quyết định số 3502/QĐ-UB ngày 21/8/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc và Thủ trưởng các ngành, các địa phương có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CPVP;

- Lưu VT, KTTH,KTN.


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Đã ký

Đinh Văn Thu


--

Каталог: vbpq quangnam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số: 1037/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh quảng nam số: 2483/ubnd-ktn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Danh môc vµ gi¸ Gãi thçu thiõt bþ D¹y nghò mua s¾M §îT 2 N¡M 2008 cña tr­êng trung cÊp nghÒ tØnh qu¶ng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> U Ỷ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TỈnh quảng nam số: 3533 /ubnd-ktth cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 22.75 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương