Tên đơn vị kinh doanh: CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 436.91 Kb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích436.91 Kb.
#933
1   2   3   4   5

2. Kết quả thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông(báo cáo theo các nội dung của Kế hoạch quy định tại Phụ lục 4 Thông tư này).

3. Thuận lợi, khó khăn:……

4. Đề xuất, kiến nghị: …….

Đại diện đơn vị kinh doanh

Ký tên, đóng dấu


Phụ lục 27

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .............. /..............

line 46


.........., ngày..... tháng..... năm.....

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI NĂM……

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam


Thực hiện chế độ báo cáo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ…..(Sở GTVT làm báo cáo)….báo cáo kết quả hoạt động vận tải trên địa bàn địa phương trong năm….. như sau:

1. Kết quả hoạt động vận chuyển hành khácha) Vận chuyển hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Ghi chú

1

Tổng số đơn vị vận tải trên địa bàn

Đơn vị- Doanh nghiệp

-nt-- Hợp tác xã

-nt-
2

Tổng số tuyến

Tuyến- Tuyến nội tỉnh

-nt-- Tuyến liên tỉnh

-nt-
3

Tổng số phương tiện

xe- Tuyến nội tỉnh

-nt-- Tuyến liên tỉnh

-nt-
4

Tổng chuyến xe thực hiện

Chuyến- Tuyến nội tỉnh

-nt-Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch

%- Tuyến liên tỉnh

ChuyếnTỷ lệ thực hiện/kế hoạch

%
* Ghi chú: Chỉ tổng hợp số liệu báo cáo của các doanh nghiệp, HTX có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh tại địa phương.

b) Vận chuyển hành khách theo hợp đồngTT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Ghi chú

1

Tổng số đơn vị tham gia

Đơn vị- Doanh nghiệp

-nt-- Hợp tác xã

-nt-- Hộ kinh doanh

-nt-
2

Tổng số phương tiện

xe- Sức chứa dưới 25 chỗ

-nt-- Sức chứa từ 25 – 38 chỗ

-nt-- Sức chứa từ trên 38 chỗ

-nt-
3

Số chuyến xe thực hiện

Chuyến
4

Sản lượng khách vận chuyển

Lượt khách
c) Vận chuyển hành khách bằng xe du lịch

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Ghi chú

1

Tổng số đơn vị tham gia

Đơn vị- Doanh nghiệp

-nt-- Hợp tác xã

-nt-- Hộ kinh doanh

-nt-
2

Tổng số phương tiện

xe- Sức chứa dưới 25 chỗ

-nt-- Sức chứa từ 25 – 38 chỗ

-nt-- Sức chứa từ trên 38 chỗ

-nt-
3

Số chuyến xe thực hiện

Chuyến
4

Sản lượng khách vận chuyển

Lượt khách
d) Vận chuyển hành khách bằng xe buýt

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Ghi chú

1

Tổng số tuyến

Tuyến- Số tuyến có trợ giá (nếu có)

-nt-
2

Tổng phương tiện

xe
3

Tổng số chuyến xe thực hiện

Chuyến
4

Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch

%
5

Tổng trợ giá (nếu có)

Tr.đ
2. Kết quả hoạt động vận tải hàng hóa

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Ghi chú

1

Tổng phương tiện

xe- Xe Công ten nơ

-nt-- Xe taxi tải

-nt-- Xe tải khác

-nt-
2

Tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển

Tấn- Xe Công ten nơ

-nt-- Xe taxi tải

-nt-- Xe tải khác

-nt-
3. Kết quả thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông (báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị trên địa bàn).

4. Thuận lợi, khó khăn: ……

5. Đề xuất, kiến nghị: ……..


Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ GTVT (để báo cáo);

  • ……
GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)
Phụ lục 28


Tên doanh nghiệp, HTX:......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: .............. /.................

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


line 46


.........., ngày...... tháng...... năm.....
ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG CỦA XE Ô TÔ

THAM GIA KINH DOANH VẬN TẢI
Kính gửi: Sở GTVT ..(1)...............................................
1.Tên doanh nghiệp/ hợp tác xã........................... ..................................................

2. Trụ sở: .................................................................................................................

3. Số điện thoại (Fax): ............................................................................................

4. Giấy phép kinh doanh vận tải số:........ do..........................................................

cấp ngày ......... tháng......... năm ...................

Đề nghị Sở Giao thông vận tải …(1)…xác nhận xe ô tô mang biển số …thuộc sở hữu (quyền sử dụng hợp pháp) của .....(tên doanh nghiệp/HTX)....chưa được cấp Phù hiệu để hoạt động kinh doanh vận tải……….:

Trên địa bàn …(2)

Trên tuyến: tên tuyến: ........đi …..... và ngược lại (2); Mã số tuyến: ......... (mục này chỉ dành cho xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định).
Xác nhận của Sở Giao thông vận tải

Ngày..... tháng...... năm......

(Ký tên, đóng dấu)

Đại diện doanh nghiệp, HTX

(Ký tên, đóng dấu)Hướng dẫn ghi:

(1) Ghi tên Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký.(2) Ghi tên tỉnh.


Каталог: vi-VN -> bannganh -> banantoangiaothong -> Documents
bannganh -> TỈnh uỷ quảng ninh ban tuyên giáO
bannganh -> Ban tuyên giáo số 06 hd/tg đẢng cộng sản việt nam
bannganh -> HỘi nông dân việt nam ban chấp hành trung ưƠNG
bannganh -> Nghệ thuật quân sự việt nam qua chiến thắng trên sông bạch đẰng năM 1288
bannganh -> CỤc tuyên huấn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
bannganh -> Di tích am mộc cảo thôn Trại Lốc, xã An Sinh, huyện Đông Triều
bannganh -> HỌc tập và LÀm theo tấm gưƠng đẠO ĐỨc hồ chí minh về trung thựC, trách nhiệM; GẮn bó VỚi nhân dâN; ĐOÀn kếT, XÂy dựNG
bannganh -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 50 NĂm ngày truyền thống đÁnh thắng trậN ĐẦu của hải quân nhân dân việt nam
bannganh -> Ban Tuyªn Gi¸o Sè 91 cv/tg đẢng cộng sản việt nam
Documents -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban an toàn giao thôNG

tải về 436.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương