Ban tuyên giáo số 06 hd/tg đẢng cộng sản việt namtải về 19.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích19.73 Kb.


TỈNH UỶ QUẢNG NINH

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 06 - HD/TGĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hạ Long, ngày 16 tháng 7 năm 2012HƯỚNG DẪN

kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

(1/8/1930 - 1/8/ 2012)

------
Thực hiện Chương trình công tác năm 2012;

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ xây dựng Hướng dẫn kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU

1- Mục đích

- Khẳng định truyền thống vẻ vang và những đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo trong 82 năm qua đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh; tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo trong toàn tỉnh qua các thời kỳ.

- Đề cao vị trí, vai trò, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo trong giai đoạn cách mạng mới; nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường tính chiến đấu, sức thuyết phục vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

2- Yêu cầu

- Các hoạt động kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo phải gắn việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, địa phương, đơn vị; đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW hội nghị Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" .

- Không tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm. Các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ vào điều kiện cụ thể tổ chức một số hoạt động kỷ niệm phù hợp như: sinh hoạt truyền thống; văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; hội thảo, gặp mặt, toạ đàm, giao lưu với các cán bộ làm công tác Tuyên giáo qua các thời kỳ; kết hợp với trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" và đón nhận các danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao....
II- MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1- Đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

- Phối hợp với Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ninh tuyên truyền về truyền thống 82 năm của ngành Tuyên giáo.

- Phối hợp với Tạp chí Tuyên giáo xây dựng tin bài về hoạt động của ngành Tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua.

- Triển khai thực hiện 3 nội dung, giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tổ chức Hội thảo về phát triển ngành Tuyên giáo và xây dựng nguồn nhân lực ngành Tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

2- Đối với Ban Tuyên giáo các Đảng bộ Trực thuộc

- Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, gắn với các hoạt động triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 khóa XI và đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" và các danh hiệu vinh dự khác của Nhà nước...;

- Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề về công tác Tuyên giáo trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 8.

- Các cơ quan báo chí, truyền thanh, truyền hình tỉnh, địa phương, đơn vị đưa tin về sự kiện và các hoạt động kỷ niệm.

- Tích cực hưởng ứng các hoạt động chung của Ngành do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức.III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Văn phòng Ban Tuyên giáo có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Ban xây dựng hướng dẫn, phối hợp với các phòng tổ chức tốt Hội thảo khoa học về phát triển ngành Tuyên giáo và xây dựng nguồn nhân lực ngành Tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Phòng Tuyên truyền xây dựng hướng dẫn nội dung tuyên truyền kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2012); phối hợp với Đài phát thanh Truyền hình, Báo Quảng Ninh tuyên truyền về truyền thống 82 năm của Ngành Tuyên giáo, của tỉnh Quảng Ninh. Tham mưu xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động kỷ niệm 82 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng.

- Phòng Thông tin công tác Tuyên giáo tham mưu cho lãnh đạo Ban nội dung tin bài tuyên truyền trên Tạp chí Tuyên giáo về hoạt động của ngành Tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua; hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ trong Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo và trên Cổng thông tin điện tử thành phần Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành uỷ và các đảng bộ trực thuộc trên cơ sở Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, xây dựng kế hoạch, báo cáo cấp uỷ để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo tại các cơ quan, địa phương, đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; đồng thời báo cáo kết quả hoạt động về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, qua Phòng Tuyên truyền chậm nhất ngày 15/8/2012 để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nơi nhận

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo TW(b/c);

- Đ/c Bùi Thế Đức- Phó BTG TW (để theo dõi);

- Vụ Tổng hợp BTG TW (để tổng hợp);

- Vụ Tổ chức- Cán bộ BTGTW (để theo dõi);

- Văn phòng BTG TW (để tổng hợp);

- Thư­ờng trực Tỉnh uỷ (b/c);

- BTG các Đảng bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể;

- Báo Quảng Ninh, Đài PTTH tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lãnh đạo Ban, các phòng chuyên môn của Ban;- Lư­u VPBTG.

TRƯỞNG BAN

Vũ Ngọc Giao
: vi-VN -> bannganh -> BanTuyenGiao -> Lists -> BTG VanBanHuongDan -> Attachments
Lists -> CỤc tuyên huấn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Lists -> HỌc tập và LÀm theo tấm gưƠng đẠO ĐỨc hồ chí minh về trung thựC, trách nhiệM; GẮn bó VỚi nhân dâN; ĐOÀn kếT, XÂy dựNG
Lists -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 50 NĂm ngày truyền thống đÁnh thắng trậN ĐẦu của hải quân nhân dân việt nam
Lists -> Ban Tuyªn Gi¸o Sè 91 cv/tg đẢng cộng sản việt nam
Lists -> ĐỊnh hưỚng một số NỘi dung tuyên truyền trong tháng 12 NĂM 2012
Attachments -> Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016
Lists -> KẾt quả NỔi bật trong chuyến thăm cộng hoà nhân dân trung hoa của tổng bí thư nguyễn phú trọNG
Lists -> HƯỚng dẫn tuyên truyền kỷ niệM 40 NĂm ngày giải phóng miền nam, thống nhấT ĐẤt nưỚC
Lists -> Kết quả công tác đảm bảo tt-atgt trên địa bàn toàn tỉnh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương