TỈnh uỷ quảng ninh ban tuyên giáOtải về 42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích42 Kb.
#801

TỈNH UỶ QUẢNG NINH

BAN TUYÊN GIÁO


*

Số 06-HD/BTGĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hạ Long, ngày 27 tháng 5 năm 2015

HƯỚNG DẪN

Tăng cường công tác tuyên truyền về

Bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và Bảo hiểm y tế toàn dân

---------
Thực hiện Hướng dẫn số 152-HD/BTGTW, ngày 05/5/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường công tác tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội cho người lao động và Bảo hiểm y tế toàn dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

Itiến MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

- Giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh hiểu rõ các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới và mục tiêu BHXH cho người lao động, BHYT toàn dân; mục tiêu, ý nghĩa và quá trình sửa đổi, bổ sung Luật BHYT, BHXH, tạo sự thống nhất và đồng thuận xã hội về việc triển khai thực hiện các luật này.

- Góp phần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT; qua đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tốt chủ trương, chính sách BHXH, BHYT, triển khai thực hiện Luật BHXH, BHYT ở các cấp, các ngành và toàn xã hội, góp phần đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân.

- Tuyên truyền đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT, BHXH; các hoạt động lợi dụng việc thông qua Luật BHXH (sửa đổi) để kích động, lôi kéo người dân, nhất là công nhân ngừng việc tập thể, đình công gây ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.2- Yêu cầu

- Tuyên truyền về BHXH, BHYT cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, có chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với từng nhóm đối tượng. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, thiết thực. Nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu, tạo thuận lợi cho các nhóm đối tượng được tiếp cận đầy đủ với thông tin về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

- Tuyên truyền cần làm cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu rõ về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT hiện hành; trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật BHYT, BHXH nếu có những điểm bất cập chưa phù hợp, các cơ quan tổng hợp ý kiến báo cáo cấp có thẩm quyền tiếp tục trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Tuyên truyền cần chú trọng đến mọi đối tượng lao động trong tỉnh, trong đó có người lao động ở các khu vực ngoài nhà nước, người lao động là đối tượng chính sách, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, học sinh, sinh viên; các chủ sử dụng lao động, nhất là các chủ doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1- Phân tích ý nghĩa, tầm quan trọng, tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT; lợi ích của BHXH, BHYT đối với mỗi người dân và toàn xã hội; về mức đóng, mức hưởng, phương thức tham gia, thủ tục tham gia BHXH, BHYT; làm rõ trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, trường học, doanh nghiệp… từ tỉnh đwns cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

2- Các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về BHXH, BHYT, nhất là mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và các giải pháp chủ yếu được nêu trong Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020 theo Quyết định số 538/QĐ-TTg và Đề án Chiến lược phát triển Ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020 theo Quyết định số 1215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục tăng cường quán triệt Chỉ thị số 38- CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”, Nghị quyết số 21 -NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”, Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 về “Đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật BHYT, tiến tới BHYT toàn dân”, các văn bản chỉ đạo của tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21 -NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020” và các chủ trương, chính sách khác về BHXH, BHYT của tỉnh.

3- Những kết quả đạt được sau 20 năm thực hiện chính sách BHXH, BHYT, nhấn mạnh các kết quả quan trọng, như: Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện BHXH, BHYT ngày càng hoàn thiện. Công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT được tăng cường. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong tỉnh Quảng Ninh ngày càng tăng; quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT được bảo đảm; các chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH được thực hiện kịp thời, đúng quy định, thủ tục hành chính được rút gọn theo hướng nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả. Lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của các đối tượng được chi trả đầy đủ, an toàn, thuận lợi. Công tác tổ chức khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT được cải thiện cả về chất lượng và quy trình, thủ tục. Người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, người có công, trẻ em dưới 6 tuổi được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế ngay từ tuyến y tế cơ sở.

4- Tuyên truyền, làm rõ sự cần thiết, ý nghiã của việc sửa đổi, bổ sung Luật BHYT và sửa đổi Luật BHXH; những nội dung cơ bản, nhất là những điểm mới của Luật BHXH (sửa đổi) và Luật BHYT (sửa đổi, bổ sung). Tập trung phân tích những điểm mới quan trọng có tính đột phá, tuyên truyền ciing tác khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật BHYT, BHXH ban hành trước đây, tạo cơ chế pháp lý để thực hiện mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân, cụ thể như:

- Luật BHXH (sửa đổi) đã bổ sung thêm 03 nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Tăng thêm mức hưởng một số chế độ: chế độ ốm đau, chế độ thai sản; tăng mức trợ cấp BHXH một lần theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội; bổ sung đối tượng hưởng chế độ tử tuất… Bổ sung quyền của cơ quan BHXH, ngoài việc được giao chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), còn được yêu cầu người sử dụng lao động xuất trình sổ quản lý lao động, bảng lương và thông tin, tài liệu khác liên quan đến việc đóng, hưởng BHXH, BHTN, BHYT; quyền được cơ quan đăng ký doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hoạt động hoặc giấy phép hoạt động gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận hoạt động hoặc quyết định thành lập; được cơ quan thuế cung cấp mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hàng năm cung cấp thông tin về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức; định kỳ sáu tháng được cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cung cấp thông tin về tình hình sử dụng và thay đổi lao động trên địa bàn. Các hành vi trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHTN từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền thời gian chậm đóng, nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của cơ quan BHXH…

- Luật BHYT (sửa đổi, bổ sung) quy định BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật BHYT (sửa đổi, bổ sung), để chăm sóc sức khoẻ, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện; bổ sung quy định tham gia BHYT theo hộ gia đình sẽ được giảm dần mức đóng từ thành viên thứ hai trở đi. Người thứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất. Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Định kỳ ba tháng, sáu tháng hoặc một năm, đại diện hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đóng đủ số tiền thuộc trách nhiệm phải đóng vào quỹ BHYT; quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến; quan tâm nhiều hơn đến quyền lợi của người tham gia BHYT đặc biệt là đối tượng người nghèo, mhười dân tộc thiểu số, bảo trợ xã hội, thân nhân người có công với cách mạng, người dân đang sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn, các xã đảo, huyện đảo…

5- Biểu dương các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể có tinh thần trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý tình huống phát sinh và giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, đời sống của công nhân, người lao động; biểu dương, nhân rộng những mô hình tiên tiến như các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp thực hiện tốt về chính sách BHXH, BHYT, vận động được nhiều đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đấu tranh, phê phán những biểu hiện vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, như: Doanh nghiệp trốn đóng, nợ BHXH, BHYT cho người lao động, trục lợi quỹ BHXH, BHYT… Đấu tranh, phê phán việc lợi dụng một số điểm còn bất cập của Luật BHXH, Luật BHYT để xuyên tạc ý nghĩa nhân văn của hai bộ Luật này và kích động công nhân, người lao động biểu tình, đình công.III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”; tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh về thực hiện Nghị quyết này; tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, các hội nghị chuyên đề tuyên truyền về BHXH, BHYT.

2- Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT trên địa bàn; hỗ trợ kinh phí, phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền về Luật BHXH, Luật BHYT; tham gia giải quyết những bức xúc của nhân dân nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

3- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu giúp cấp ủy hướng dẫn tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác BHXH, BHYT như: đưa chỉ tiêu về dân số tham gia BHYT là một chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; lồng ghép vào các chương trình, mục tiêu, chính sách phát triển kinh tế - xã hội như: Chương trình xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, xây dựng đời sống văn hoá, công tác đảm bảo an sinh xã hội… Chủ động phối hợp với ngành BHXH tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội để tham mưu những giải pháp xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc và vướng mắc có liên quan tới việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

4- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, thuyết phục hội viên, đoàn viên, các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; tích cực hưởng ứng phong trào người lao động tham gia BHXH và toàn dân tham gia BHYT, đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội, của mỗi cá nhân để hỗ trợ cộng đồng tham gia BHXH, BHYT.

5- Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin, tuyên truyền của tỉnh, ngành, địa phương và các cơ quan hợp tác truyền thông với tỉnh tích cực tuyên truyền về BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân; phát hiện những bất cập, yếu kém trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt BHXH, BHYT; phê phán những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và thực hiện sai các chính sách BHXH, BHYT; chú trọng mở chuyên trang, chuyên mục, tăng dung lượng, thời lượng tin, bài một cách thoả đáng để tuyên truyền về BHXH cho người lao động, BHYT toàn dân, tăng cường các bài viết đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT và việc thực hiện lộ trình BHXH cho người lao động, BHYT toàn dân; khuyến khích, động viên phóng viên, biên tập viên có nhiều tin bài phản ánh việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT ở các địa phương, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, biên giới, hải đảo của tỉnhIV- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1- Vì hạnh phúc của mỗi nhà, mọi người hãy tham gia bảo hiểm y tế!

2- Thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm xã hội góp phần bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của tỉnh, của đất nước!

3- Sức khỏe cộng đồng gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân!

4- Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội!

5- Tham gia bảo hiểm y tế là quyền lợi, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân!

6- Tham gia bảo hiểm xã hội vì lợi ích của mỗi người lao động!

7- Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần đưa đất nước phát triển bền vững!

8- Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh!

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TW (báo cáo);

- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo);

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

- UB Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh;

- Các cơ quan báo chí của tỉnh;

- Thường trực các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc

- BHXH tỉnh;

- BHXH các huyện, thị xã, thành phố;

- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc;- Lưu VP, PTT Ban TG Tỉnh uỷ.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)
Phạm Hồng Cẩm

 


Каталог: vi-VN -> bannganh -> BanTuyenGiao -> Lists -> Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20tin%20tc%20v%20s%20kin -> Attachments
Attachments -> CỤc tuyên huấn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> HỌc tập và LÀm theo tấm gưƠng đẠO ĐỨc hồ chí minh về trung thựC, trách nhiệM; GẮn bó VỚi nhân dâN; ĐOÀn kếT, XÂy dựNG
Attachments -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 50 NĂm ngày truyền thống đÁnh thắng trậN ĐẦu của hải quân nhân dân việt nam
Attachments -> Ban Tuyªn Gi¸o Sè 91 cv/tg đẢng cộng sản việt nam
Attachments -> ĐỊnh hưỚng một số NỘi dung tuyên truyền trong tháng 12 NĂM 2012
Attachments -> KẾt quả NỔi bật trong chuyến thăm cộng hoà nhân dân trung hoa của tổng bí thư nguyễn phú trọNG
Attachments -> HƯỚng dẫn tuyên truyền kỷ niệM 40 NĂm ngày giải phóng miền nam, thống nhấT ĐẤt nưỚC
Attachments -> Kết quả công tác đảm bảo tt-atgt trên địa bàn toàn tỉnh
Attachments -> Ban tuyên giáo số 40 bc/tg đẢng cộng sản việt nam
Attachments -> 1. Giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt ở đâu?

tải về 42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương