Ban tuyên giáo số 40 bc/tg đẢng cộng sản việt namtải về 111.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích111.87 Kb.
#24717


TỈNH UỶ QUẢNG NINH

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 40 - BC/TG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hạ Long, ngày 13 tháng 6 năm 2014


BÁO CÁO

kết quả công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm;

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

-----
I- TÌNH HÌNH CHUNG1- Thuận lợi

Năm 2014 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 05/12/2013 “về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014” và xác định chủ đề công tác năm là: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giản bộ máy, biên chế và đồng hành cùng doanh nghiệp”, với mục tiêu đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi nhanh phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển bền vững. Bảo đảm an sinh xã hội và tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân. Bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XI), Kết luận 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

Công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của trung ương. Tiếp tục đẩy mạnh kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; chủ động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 05/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014”. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng, với đường lối đổi mới của đất nước. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần đưa chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống.

2- Khó khăn

Tình hình kinh tế trong nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và chưa thể tăng trưởng cao trong thời gian tới. Trong khi đó, nhu cầu nguồn lực để thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, đảm bảo an sinh xã hội... ngày một cao. Tình hình mất việc làm của người lao động và đời sống của nhân dân tiếp tục bị ảnh hưởng; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vẫn chưa có chuyển biến tích cực; vấn nạn tham nhũng, lãng phí; luận điệu xuyên tạc, các hoạt động chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ của các thế lực phản động, thù địch để chống phá Đảng, Nhà nước ta vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường... Đặc biệt, việc Trung Quốc đưa trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta trên Biển Đông cũng ảnh hưởng trực tiếp tới tỉnh Quảng Ninh: Một số doanh nghiệp, chuyên gia và người lao động Trung Quốc chưa thực sự yên tâm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; giao dịch với phía Trung Quốc (xuất nhập khẩu, du lịch) bắt đầu bị ảnh hưởng... Những yếu tố trên sẽ tiếp tục tác động, ảnh hưởng lớn đến công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng của tỉnh năm 2014.II- KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

1- Công tác tham mưu, đề xuất và thực hiện một số nhiệm vụ công tác do Thường trực Tỉnh ủy phân công: (1) Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 8, thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); (2) Tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; (3) Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2013, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; tập trung tuyên truyền về nội dung cũng như việc triển khai thực hiện chủ đề trọng tâm năm 2014 “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giản bộ máy, biên chế và đồng hành cùng doanh nghiệp”, các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 05/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh “về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014”; (4) Tham mưu triển khai kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TV ngày 12/11/2010 “về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2010- 2015, định hướng đến 2020”; (5) Tham mưu sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 05/5/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020; (6) Tham mưu chỉ đạo việc hợp tác truyền thông với phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI); chỉ đạo việc hợp tác truyền thông về Hội thảo khoa học quốc tế về phát triển đặc khu kinh tế - Kinh nghiệp và cơ hội; (7) Tham mưu ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 94 tỉnh; kế hoạch số 06-KH/BCĐ94, ngày 04/3/2014 của Ban Chỉ đạo 94 tỉnh về công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; (8) Tổ chức họp Hội đồng thẩm định và nghiệm thu bộ phim tài liệu “Quảng Ninh - Hội tụ và lan tỏa”; (9) Chủ trì xây dựng Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 30 năm đổi mới “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”; báo cáo 10 năm phát triển kinh tế biển ở Quảng Ninh; báo cáo kết quả 30 năm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; báo cáo “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn gần 30 năm đổi mới về nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Quảng Ninh”; (10) Trình Thường trực Tỉnh uỷ phê duyệt Quy định công tác nghiên cứu, nắm bắt, điều tra và định hướng DLXH; (11) Tham mưu ban hành Kế hoạch số 76 - KH/TU đánh giá công tác tư tưởng, lý luận, báo chí từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2010-2015) đến nay; kế hoạch số 97-KH/TU triển khai thực hiện các biện pháp lãnh đạo, triển khai thực hiện Công văn số 192 - CV/TW ngày 15/5/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp đấu tranh với việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam (12) Triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác theo Quyết định số 1381-QĐ/TU ngày 27/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn

2.1- Công tác tuyên truyền, định hướng báo chí, nắm bắt dư luận xã hội

- Công tác tuyên truyền: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, tình hình thực tiễn của tỉnh và địa phương để chủ động chỉ đạo tập trung tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Ban hành kế hoạch số 19-KH/TG, ngày 16/12/2013 tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 05/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 28/02/2014 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của BCH TW Đảng khóa XI, mà trọng tâm là tuyên truyền“Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tinh giản bộ máy, biên chế”; tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền Hội thảo Khoa học quốc tế về phát triển đặc khu kinh tế - Kinh nghiệm và cơ hội. Xây dựng báo cáo kết quả công tác tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 21- CTr/TU, ngày 05/12/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 29- CT/TW ngày 18/9/2013 của ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền cổ động trực quan, việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 23/02/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” và Hướng dẫn 03- HD/LN ngày 20/9/2013 Liên ngành Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Tài chính Quảng Ninh “Hướng dẫn về việc đặt mua báo, tạp chí, tài liệu của Đảng” về việc đặt mua báo, tạp chí, tài liệu của Đảng theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh tại một số địa phương. Phối hợp với Lữ đoàn 170 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền biển đảo năm 2014; Cục Chính trị Quân chủng, Bộ Tư lệnh Hải quân về phối hợp tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của quân và dân miền Bắc (ngày 02 và 05/8/1964 - ngày 02 và 05/8/2014). Cung cấp tài liệu tham khảo (Tối mật, Mật) của Ban Tuyên giáo Trung ương và đẩy mạnh tuyên truyền việc Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta để nhân dân thấy rõ âm mưu và hành động gây hấn cực kỳ nguy hiểm của Trung Quốc trên Biển đông.

- Công tác định hướng báo chí: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động định hướng, thông tin báo chí thường kỳ, kịp thời phản ánh và nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh. Chủ động định hướng công tác tuyên truyền báo chí tại các hội nghị giao ban báo chí hàng tháng do Sở Thông tin & Truyền thông tổ chức nhằm thống nhất phát ngôn về những chủ trương chính thống của tỉnh. Thường xuyên cập nhật thông tin từ Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về chế độ cung cấp thông tin để phục vụ thông tin báo chí hàng tuần cho các cơ quan báo chí của tỉnh, các văn phòng đại diện báo chí Trung ương và các ngành trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp các bài viết về Quảng Ninh cần quan tâm và đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết; tổng hợp tình hình thông tin thời sự của tỉnh gửi qua hộp thư điện tử cho các cơ quan đài, báo, các phóng viên để trao đổi, cung cấp thông tin và làm tư liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền.

- Công tác nắm bắt dư luận xã hội: tập trung triển khai Đề án xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 - 2015 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Triển khai kế hoạch điều tra dư luận xã hội về tình hình quản lý, khai thác than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2014 tại 5 địa phương (Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều và Hoành Bồ); xây dựng Đề án công tác thông tin, tuyên truyền, điều tra dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội.

2.2- Công tác Thông tin và hoạt động Báo cáo viên

Công tác xây dựng đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở: rà soát, đề nghị công nhận bổ sung, thay thế 08 đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu thành phần đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Ban hành Công văn số 92 - CV/TG về việc tăng cường công tác tuyên truyền miệng, cung cấp thông tin có định hướng của Đảng cho cán bộ, đảng viên và Hướng dẫn số 04 - HD/TG “về tổ chức và hoạt động của ban tuyên giáo và báo cáo viên xã, phường, thị trấn”. Đến nay có 143/186 xã, phường, thị trấn đã thành lập Ban Tuyên giáo và báo cáo viên của đảng ủy.

Công tác tổ chức hội nghị báo cáo viên: 6 tháng đầu năm đã tổ chức 06 hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh (Trong đó, có 01 hội nghị trực tuyên do Trung ương tổ chức) với tổng số gần 1.000 lượt báo cáo viên tham dự. Chất lượng nội dung các chuyên đề được quan tâm, đã báo cáo 25 chuyên đề về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tình hình quốc tế và quan hệ quốc tế, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị... Chủ động mời các chuyên gia, báo cáo viên có kinh nghiệm cung cấp thông tin đảm bảo chất lượng, trong đó 05 lượt báo cáo viên là chuyên gia thuộc bộ, ngành Trung ương, cơ quan, đơn vị và các đồng chí báo cáo viên của tỉnh có kinh nghiệm trình bày rõ ràng, nội dung thông tin đảm bảo tính chính xác, chất lượng 1.

Công tác cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền miệng được triển khai tốt, đã cung cấp cho báo cáo viên 41 chuyên đề với 563 trang tài liệu2. Phát hành 74 cuốn Sổ tay Báo cáo viên; 444 cuốn Tạp chí báo cáo viên, tạo nguồn thông tin phong phú cho đội ngũ báo cáo viên hoạt động. Phối hợp với các đảng bộ tổ chức cung cấp thông tin, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho đội ngũ báo cáo viên và cán bộ, đảng viên tổng số 17 cuộc, trên 3.000 lượt cán bộ, đảng viên dự nghe.

Công tác Biên tập và xuất bản cuốn Bản tin thông báo nội bộ tới các chi, đảng bộ trực thuộc tỉnh được duy trì tốt, việc phát hành được giám sát chặt chẽ, đảm bảo kịp thời phục vụ tài liệu sinh hoạt chi bộ trên địa bàn dân cư hàng tháng. Trong 6 tháng đầu năm 2014 đã biên tập, xuất bản và phát hành 39.000 cuốn tổng số 103 tin, bài; 42 ảnh các loại3. Đẩy mạnh phối hợp với các ban, ngành nhằm tạo nguồn thông tin phong phú, đa dạng, nâng cao chất lượng nội dung bản tin.

Tích cực biên tập, cập nhật thường xuyên thông tin trên Cổng thông tin điện tử thành phần Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tính đến ngày 30/5/2014 cập nhật 380 tin, bài và 36 văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo4. Mở thêm chuyên mục mới: Biển - đảo quê hương, đưa khẩu hiệu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của ngành Tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh lên baner của Cổng thông tin điện tử thành phần Ban Tuyên giáo. Các tin, bài, văn bản hướng dẫn đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phối hợp với Tạp chí Cộng sản và một số Tạp chí Trung ương trong việc tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và tiềm năng, lợi thế của tỉnh Quảng Ninh. Ban hành Công văn số 77-CV/TG ngày 07/3/2014 chỉ đạo Ban Tuyên giáo các đảng bộ, các cơ quan tuyên truyền, báo chí, MTTQ, các đoàn thể triển khai thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT năm 2014.2.3- Công tác Lý luận chính trị

Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương và giảng dạy lý luận chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lý luận chính trị. Ngay từ đầu năm 2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai kế hoạch giáo dục lý luận chính trị năm 2014; theo dõi tình hình hoạt động của các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Quảng Ninh năm 2014 từ ngày 22 đến 23/4/2014 tại Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ, trên cơ sở kết quả Hội thi của tỉnh Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã dự giờ tại cơ sở để một lần nữa lựa chọn giảng viên dự thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực miền Bắc do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại Quảng Ninh (dự kiến vào trung tuần tháng 8/2014) . Chuẩn bị một số nội dung tham mưu biên soạn tài liệu “Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thường xuyên cho cán bộ, đảng viên theo Quy định 164-QĐ/TW”.

Chủ động tham mưu tổ chức tốt hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), đồng thời theo dõi, đôn đốc các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc triển khai quán triệt, học tập tại cơ sở; tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu kế hoạch, nội dung thực hiện Hội thảo của Trung ương “Tổng kết lý luận - thực tiễn 30 năm đổi mới về Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại” tại Quảng Ninh. Chủ trì xây dựng báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 30 năm đổi mới “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”; báo cáo 10 năm phát triển kinh tế biển ở Quảng Ninh; báo cáo tổng kết 30 năm về đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; báo cáo tổng kết lý luận - thực tiễn 30 năm đổi mới về nông nghiệp, nông thôn. Thẩm định đề án phát triển kinh tế - xã hội của một số địa phương (Ba Chẽ, Bình Liêu).

2.4- Công tác Khoa giáo

Ngay từ đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành rà soát, thống kê các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy về lĩnh vực khoa giáo. Tập trung bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trong triển khai và tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo. Chủ động tổ chức tốt các cuộc làm việc với địa phương, đơn vị; duy trì tốt công tác phối hợp với các ngành thuộc khối khoa giáo; tăng cường chỉ đạo hoạt động khoa giáo của các đơn vị cấp huyện.Tham mưu kế hoạch của Tỉnh uỷ sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 01- NQ/TV, ngày 12/11/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ CNH, HĐH giai đoan 2010 - 2015, định hướng đến 2020”. Tổ chức 05 cuộc làm việc với Thường trực cấp uỷ một số địa phương, đơn vị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TV ngày 12/11/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ CNH, HĐH giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020”. Trên cơ sở đó, tổng hợp xây dựng báo cáo của Tỉnh uỷ về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU trên địa bàn toàn tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Tham mưu hướng dẫn sơ kết, đánh giá kết quả 2 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 15/4/2012 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 20/01/2014 của Tỉnh uỷ “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của tỉnh Quảng Ninh trong tình hình mới”. Phối hợp xây dựng báo cáo sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 05/5/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Xây dựng Hướng dẫn đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU và tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”. Chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động của các cấp uỷ đảng và công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và sinh viên trong các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 07/5/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới và thực hiện “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn năm 2020”. Xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 90-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7 (khoá X) “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Xây dựng Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác khoa giáo năm 2014; kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chiến lược phát triển công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.

2.5- Công tác Văn hóa - Văn nghệ và hoạt động Ban Chỉ đạo 94

Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân kỷ niệm các lễ lớn của địa phương, đất nước, dân tộc. Ban hành kế hoạch số 01- KH/TG ngày 08/01/2014 về việc tuyên truyền, vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh; ban hành công văn số 16-CV/TG ngày 14/01/2014 về việc tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ và lễ hội Xuân Giáp Ngọ năm 2014. Phối hợp với Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá tình hình tổ chức và quản lý lễ hội tại Khu di tích Yên Tử; ban hành Công văn số 113-CV/TG ngày 07/4/2014 chỉ đạo tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ban hành hướng dẫn số 04-KH/TG, ngày 12/01/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện kế hoạch số 79-KH/TU ngày 20/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng đối với các cơ quan thông tin, truyền thông. Phối hợp với Nhà xuất bản Lao động - xã hội biên soạn, xuất bản cuốn sách “Tuyển tập các tác phẩm đạt giải trong cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật mới về Quảng Ninh”. Thẩm định kỷ yếu “50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, 20 năm thành lập thành phố Hạ Long” do Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch biên soạn. Tham mưu mô hình thí điểm nhất thể hóa giữa các cơ quan tham mưu cấp ủy với các cơ quan truyền thông, văn hóa cấp huyện. Phối hợp và trao đổi thông tin với phòng PA83 công an tỉnh để nắm tình hình diễn biến tư tưởng của quần chúng, nhân dân, học sinh, sinh viên trước sự việc Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta.

Đẩy mạnh tham mưu các hoạt động Ban Chỉ đạo 94: Tham mưu ban hành Quyết định kiện toàn Nhóm Chuyên gia, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 94 tỉnh; quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ; kế hoạch hoạt động năm 2014 của Nhóm Chuyên gia. Ban hành các văn bản: Công văn số 114-CV/TG ngày 07/4/2014 về việc tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội; Công văn số 118-CV/BCĐ 94 ngày 14/4/2014 của Ban Chỉ đạo 94 tỉnh về việc xây dựng Đề án “Thành lập đội ngũ Cộng tác viên phản bác các thông tin, quan điểm sai trái thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong đoàn viên, thanh niên”; Tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 tỉnh quý I năm 2014. Tiếp tục tổng hợp thông tin về các quan điểm sai trái, thù địch phục vụ Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh;2.6- Công tác Lịch sử Đảng

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị, thành ủy, các ban, ngành, đoàn thể về công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, phát hành sách lịch sử Đảng bộ ở các huyện, thị, thành phố; lịch sử các ban, ngành, đoàn thể theo tinh thần Chỉ thị 15/CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư Trung ương và Công văn 367-CV/TU ngày 26/3/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ chức khảo sát công tác tuyên truyền, giảng dạy lịch sử địa phương trong các trường học tại thành phố Uông Bí. Thẩm định cuốn Hồi ký “Một thời chinh chiến” tập III do Ban liên lạc kháng chiến liên tỉnh Quảng - Hồng - Hải xuất bản. Tham mưu xây dựng Báo cáo thành tích đề nghị Nhà nước truy tặng Danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Pháp cho Liệt sĩ Vũ Văn Hiếu, nguyên Bí thư đầu tiên Đặc khu uỷ khu Mỏ Quảng Ninh, trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và đã được thông qua ngày 27/01/2014.

Thẩm định bản thảo cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Cô Tô, giai đoạn 2004 - 2014”; bản thảo Kỷ yếu cuốn “Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị” của Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị huyện Đông Triều; lịch sử Đảng bộ xã Tiến tới, xã Quảng Chính (huyện Hải Hà); hỗ trợ nghiệp vụ cho các đơn vị: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Công ty than Mạo Khê; Đảng ủy phường Nam Khê, Thanh Sơn (thành phố Uông Bí); Hội Cựu chiến binh huyện Tiên Yên, một số xã, phường thuộc thành phố Móng Cái, huyện Ba Chẽ về việc hoàn thiện bản thảo lịch sử các Đảng bộ.

Phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ khai thác tư liệu thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU, ngày 30/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh “về việc xây dựng nội dung và thực hiện chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp (2013-2015)”.2.7- Việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tham mưu tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Tổ chức Hội nghị giao ban quý I/2014 của Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03-CT/TW của Tỉnh. Tiến hành khảo sát việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2013 tại 09 địa phương, đơn vị: Hải Hà, Tiên Yên, Đầm Hà, Đông Triều, Quảng Yên, Uông Bí, Sở Giáo dục & đào tạo, Hội LHPN tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Tham mưu xây dựng các báo cáo: Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; báo cáo đánh giá việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho hội nghị đánh giá công tác tư tưởng, lý luận, báo chí từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đến nay. Xây dựng nội dung cho chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Bản tin thông báo nội bộ hàng tháng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhằm đẩy mạnh tuyên truyền tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.2.8- Công tác xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo và hoạt động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình công tác Tuyên giáo năm 2014 và tiếp tục triển khai đến cán bộ, đảng viên của ngành và cơ quan Ban Tuyên giáo về công tác thi đua khen thưởng; thực hiện tốt các Quy chế, gồm có: Quy chế tổ chức và làm việc; Quy chế về chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm của cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Hoàn thiện Đề án “Chiến lược phát triển công tác Tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt, đang tổ chức triển khai, thực hiện. Tiếp nhận 02 cán bộ về nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (01 đồng chí Phó trưởng Ban; 01 đồng chí chuyên viên). Bổ nhiệm 02 đồng chí phó Trưởng phòng (phòng Thông tin công tác tuyên giáo và phòng Lịch sử).

Đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2013 giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo, công tác giáo dục lý luận chính trị 6 tháng đầu năm 2014; giao ban các ngành khoa giáo, khối văn hóa, văn nghệ; giao ban Nhóm chuyên gia và sơ kết hoạt động đấu tranh chống thông tin, quan điểm sai trái, thù địch 6 tháng đầu năm 2014. Ban hành các văn bản, báo cáo: (1)- Tham gia ý kiến vào dự thảo đề cương báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; (2)- Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí, đề bạt bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ trong cơ quan Đảng, MTTQ, đoàn thể, cơ quan hành chính, sự nghiệp của tỉnh phục vụ đoàn kiểm tra Tỉnh ủy; (3)- Báo cáo các hoạt động vui xuân Giáp Ngọ năm 2014 gắn với các hoạt động kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tích cực thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 05/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014; Chỉ thị 25-CT/TU, ngày 28/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 16/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai Chỉ thị 25-CT/TU, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức họp và quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức. Tập trung xây dựng 05 Đề án công tác: (1) Đề án “Đổi mới, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ninh”; (2) Đề án “Nghiên cứu đề xuất mô hình thí điểm nhất thể hóa cơ quan tham mưu cấp uỷ và cơ quan Văn hóa thông tin cấp huyện trên địa bàn tỉnh”; (3) Đề án “Hợp nhất Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện với Trung tâm hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên và các cơ sở đào tạo bồi dưỡng cấp huyện”; (4) Đề án “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về ban hành chỉ thị, nghị quyết”; (5) Đề án “Tăng cường, đổi mới công tác thông tin tuyên truyền điều tra, nắm bắt dự luận tạo đồng thuận xã hội tại Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2020”III- ĐÁNH GIÁ CHUNG

Sáu tháng đầu năm 2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự định hướng công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương để tập trung tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tích cực đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Tích cực phối hợp với các ban, sở, ngành trong thực hiện nhiệm vụ của ngành trên từng lĩnh vực. Chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; tham mưu tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI); thông báo nhanh kết quả Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI); tập trung tuyên truyền về kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2014; các hoạt động sự kiện lớn của tỉnh, đặc biệt Hội thảo khoa học quốc tế về phát triển đặc khu kinh tế - kinh nghiệm và cơ hội. Duy trì thường xuyên công tác thông tin thời sự, tuyên truyền báo chí. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thông tin, lý luận, tuyên truyền, lịch sử, khoa giáo và văn hóa, văn nghệ có hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Tuyên giáo vẫn còn những tồn tại hạn chế sau:

- Một số nội dung tham mưu cho cấp ủy và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn còn chậm và hiệu quả chưa cao.

- Tinh thần, thái độ, trách nhiệm và ý chí phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ của một số cán bộ tuyên giáo các cấp còn hạn chế.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với Ban Tuyên Trung ương

- Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng và ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp đối với cán bộ làm công tác Tuyên giáo các cấp. Có hướng dẫn cụ thể về tổ chức và hoạt động của Ban Tuyên giáo Đảng ủy và mạng lưới báo cáo viên cấp xã.

- Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tuyên giáo, bổ sung cập nhật thông tin trên các lĩnh vực hoạt động của ngành tuyên giáo như: Thông tin, tuyên truyền, khoa giáo, văn hóa - văn nghệ... cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức các đợt học tập kinh nghiệm, tập huấn ở nước ngoài để cán bộ tuyên giáo tham gia, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm hoạt động.2. Đối với Thường trực Tỉnh ủy

- Quan tâm luân chuyển, điều động, bổ nhiệm các đồng chí cán bộ, lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về giữ chức vụ trưởng ban tại các đảng bộ trực thuộc tỉnh, hoặc luân chuyển sang các ngành khối tuyên truyền của tỉnh để đào tạo qua thực tiễn.

- Quan tâm bố trí cán bộ tuyên giáo nói riêng và cán bộ làm công tác Đảng nói chung tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đoàn công tác của tỉnh tham quan, học tập và làm việc trong và ngoài nước để nâng cao hiểu biết, phục vụ công tác.

V- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề công tác năm 2014 “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giản bộ máy, biên chế và đồng hành cùng doanh nghiệp” và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra trong Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 05/12/2013 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 và Thông báo số 108-TB/TW của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm xây dựng khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn và khu kinh tế cửa khẩu tự do Móng Cái” tỉnh Quảng Ninh.

2. Phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân vùng I, Đài phát thanh và truyền hình Việt Nam tuyên truyền kỷ niệm 50 năm chiến thắng trận đầu, đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức thành công các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước.

3. Điều tra dư luận xã hội về tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân về việc thực hiện Hiến pháp mới; phân tích, tổng hợp kết quả điều tra, xây dựng báo cáo kết quả điều tra trình Thường trực Tỉnh uỷ. Tổ chức học tập kinh nghiệm cho đội ngũ mạng lưới cộng tác viên Dư luận xã hội tại các huyện, thị, thành uỷ, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể; sơ kết 01 năm thực hiện Đề án “Xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 - 2015”.

4. Tổ chức Hội nghị liên ngành giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Văn phòng Tỉnh uỷ, Sở Tài chính, Bưu điện tỉnh chuẩn bị nội dung và thống nhất các phương án kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận số 29-KH/TW ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” và Chỉ thị 17 của Tỉnh uỷ về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

5. Tham mưu tổ chức học tập các nghị quyết của Trung ương (theo kế hoạch của Trung ương) và tổ chức học tập trực tuyến bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy và tương đương quản lý. Khảo sát việc triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục lý luận chính trị; việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng; việc học tập bồi dưỡng thường xuyên theo Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị.

6. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực miền Bắc tại Quảng Ninh (dự kiến trung tuần tháng 8/2014) và cử giảng viên tham gi hội thi; tổ chức học tập kinh nghiệm công tác giáo dục lý luận chính trị tại một số tỉnh, thành phố.

7. Tham mưu tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với các đảng bộ trực thuộc tỉnh đánh giá tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trên địa bàn tỉnh năm 2014; xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

8. Báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết quả giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Một số nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

9. Đẩy mạnh tuyên truyền và phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2 năm (2013 - 2015).

10. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TV ngày 25/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương, giải pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2011- 2015 tại một số địa phương, đơn vị trong tỉnh; kiểm tra, đánh giá 3 năm thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

11. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác khoa giáo; tập huấn công tác nghiệp vụ cộng tác viên dư luận xã hội tại các huyện, thị, thành uỷ, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp; tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống thông tin chuyên ngành Tuyên giáo. Phối hợp Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức tập huấn bồi dưỡng chính trị đầu năm cho cán bộ chủ chốt ngành giáo dục.

12. Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; đánh giá việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị “về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 07/9/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại một số địa phương, đơn vị.

13. Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 16/4/2013 thực hiện Kết luận số 51-KL/TW Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khoá XI) về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục - đào tạo; thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.

14. Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy các Đề án: Đề án công tác xây dựng xã hội học tập thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TV ngày 12/11/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh; Đề án “công tác khôi phục, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc các vùng miền của tỉnh Quảng Ninh”; Đề án “ Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác tuyên truyền và ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết” và Đề án “Tăng cường, đổi mới công tác thông tin tuyên truyền điều tra, nắm bắt dự luận tạo đồng thuận xã hội tại Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2020”.

15. Tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ sưu tầm, biên soạn lịch sử cho cho một số địa phương, đơn vị; khảo sát công tác tuyên truyền, giảng dạy lịch sử địa phương tại thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả.

16. Giao ban, đánh giá thi đua công tác Tuyên giáo, công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2014; định hướng nhiệm vụ công tác năm 2015; giao ban các ngành khoa giáo, khối các ngành văn hóa, văn nghệ; giao ban Nhóm chuyên gia và sơ kết hoạt động đấu tranh chống thông tin, quan điểm sai trái, thù địch 6 tháng cuối năm 2014; giao ban Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03-CT/TW tại các đảng bộ trực thuộc.

17. Xét thi đua, đề nghị khen thưởng công tác Tuyên giáo năm 2014; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và phong trào thi đua năm 2014; xây dựng chương trình công tác năm 2015.


Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo TW;

- Đ/c Bùi Thế Đức-Phó trưởng Ban TG TW;

- Vụ Tổng hợp, Ban TG TW; (báo cáo)

- Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban TG TW;

- Văn phòng Ban TG TW;

- Thư­ờng trực Tỉnh uỷ;

- Văn phòng Tỉnh uỷ;

- Đ/c Lê Quang Tuấn-Vụ phó Vụ Tổng hợp BTG TW;

- Lãnh đạo Ban, các phòng chuyên môn Ban TG;

- Thường trực các Đảng bộ trực thuộc tỉnh;

- Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc tỉnh;

- Ban Tuyên giáo MTTQ và các đoàn thể tỉnh;

- Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện;

- Lư­u VP BTG.


K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN


(đã ký)

Phạm Hồng Cẩm1 Ban Tuyên giáo các đảng bộ cấp huyện đã tổ chức và chỉ đạo tổ chức 4.721 cuộc tuyên truyền miệng, 530.000 lượt người nghe với nhiều hình thức phong phú (thông tin thời sự, chính sách; quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng; tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật; nói chuyện chuyên đề; tọa đàm; hội thảo...). Trong đó, tổ chức hội nghị báo cáo viên và hội nghị thông tin thời sự cấp huyện và cơ sở là 181 cuộc với tổng số 12.465 lượt người dự nghe.

2 Trong đó, cung cấp trực tiếp tại hội nghị báo cáo viên 24 chuyên đề/360 trang; cung cấp qua cổng Thông tin điện tử thành phần Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 17 chuyên đề/203 trang.

3 Trong đó: Theo chuyên mục: Chủ điểm tuyên truyền 10 bài; thông tin quốc tế 25; thông tin trong nước 26; thông tin trong tỉnh 34; thông tin từ cơ sở 07 tin bài; văn bản mới, chính sách mới 07. Theo nội dung: Về quốc tế, đối ngoại 25; về kinh tế - xã hội 26; về quốc phòng an ninh 08, về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 30; văn bản pháp luật 07; về lĩnh vực khác 13 tin bài. Theo chủ đề: Về chủ đề công tác năm 2014 có 08 tin bài; thực hiện ba đột phá chiến lược 3; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 11; về gương điển hình tiên tiến 03 tin bài; văn bản mới, chính sách mới 07. Tổng số ảnh đã đăng: 42 ảnh, trong đó phản ánh sự kiện nổi bật của tỉnh 11; phản ánh hoạt động của lãnh đạo tỉnh 13; phản ánh phong trào thi đua của các ngành, đoàn thể, địa phương 12; tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến 06 ảnh.

4 Cụ thể: Thông tin quốc tế 30 tin bài; thông tin trong nước 35; thông tin trong tỉnh 94; thông tin từ cơ sở 37; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 28; hỏi - đáp 15; biển đảo quê hương 21 tin bài; chỉ đạo, hướng dẫn 75 văn bản; tài liệu dành cho báo cáo viên: 17 tài liệu; nghiên cứu - trao đổi 33 bài.Каталог: vi-VN -> bannganh -> BanTuyenGiao -> Lists -> Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20tin%20tc%20v%20s%20kin -> Attachments
Attachments -> TỈnh uỷ quảng ninh ban tuyên giáO
Attachments -> CỤc tuyên huấn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> HỌc tập và LÀm theo tấm gưƠng đẠO ĐỨc hồ chí minh về trung thựC, trách nhiệM; GẮn bó VỚi nhân dâN; ĐOÀn kếT, XÂy dựNG
Attachments -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 50 NĂm ngày truyền thống đÁnh thắng trậN ĐẦu của hải quân nhân dân việt nam
Attachments -> Ban Tuyªn Gi¸o Sè 91 cv/tg đẢng cộng sản việt nam
Attachments -> ĐỊnh hưỚng một số NỘi dung tuyên truyền trong tháng 12 NĂM 2012
Attachments -> KẾt quả NỔi bật trong chuyến thăm cộng hoà nhân dân trung hoa của tổng bí thư nguyễn phú trọNG
Attachments -> HƯỚng dẫn tuyên truyền kỷ niệM 40 NĂm ngày giải phóng miền nam, thống nhấT ĐẤt nưỚC
Attachments -> Kết quả công tác đảm bảo tt-atgt trên địa bàn toàn tỉnh
Attachments -> 1. Giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt ở đâu?

tải về 111.87 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương