Ban Tuyªn Gi¸o Sè 91 cv/tg đẢng cộng sản việt namtải về 20.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích20.5 Kb.


TỈNH UỶ QUẢNG NINH

Ban Tuyªn Gi¸o

*

Sè 91 - CV/TGĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hạ Long, ngày 14 tháng 03 năm 2014

Để chỉ đạo công tác tuyên truyền tháng 4/2014, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ định hướng một số nội dung tuyên truyền như sau:1. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội tháng 3, Quý I năm 2014, những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và Quý II 2014 của tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền công tác chuẩn bị tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2014 theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 14/11/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; và Lễ Giao quân đợt I năm 2014. Tuyên truyền thường xuyên công tác phòng, chống dịch Sởi ở người đang bùng phát ở một số địa phương trong cả nước, có kế hoạch chủ động đối phó dịch Sởi có nguy cơ xuất hiện và bùng phát ở Quảng Ninh; tuyên truyền và thực hiện thường xuyên, quyết liệt công tác phòng, chống dịch, bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 16 năm 2014; những điển hình trong các phong trào thi đua chung; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Tuyên truyền nội dung cũng như việc chuẩn bị triển khai thực hiện Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã được Quốc hội thông qua; tuyên truyền kết quả và việc thực hiện các Nghị quyết của Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII.

3. Tiếp tục tuyên truyền triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là tuyên truyền, phản ánh kết quả triển khai thực hiện Nghị Quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của tỉnh đảng bộ, những nội dung Nghị quyết Trung ương VI, VII gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền nội dung và việc triển khai thực hiện các văn kiện của Hội nghị Trung ương VIII (khoá XI). Tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 24/12/2013 về Thực hiện chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
4. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Thông báo số 108-TB/TW, ngày 01/10/2012 của Bộ Chính trị về Đề án “Phát triển KT-XH nhanh, bền vững; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và thí điểm xây dựng hai đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Móng Cái” và các văn bản của trung ương, của tỉnh về các nội dung liên quan đến Thông báo số 108-TB/TW; nội dung và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 15/7/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Một số nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên”.

Tuyên truyền đậm nét về nội dung và các hoạt động tích cực diễn ra trước, trong và sau Hội thảo quốc tế về Phát triển đặc khu kinh tế - Kinh nghiệm và cơ hội sẽ tổ chức vào 02 ngày 20 và 21/3/2014 tại thành phố Hạ Long.

Tuyên truyền nội dung và kết quả của Hội thảo khoa học tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 30 năm đổi mới về “Hội nhập quốc tế, đường lối và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước”.

5. Tuyên truyền về nội dung cũng như việc triển khai thực hiện Chủ đề trọng tâm năm 2014 là “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giản bộ máy, biên chế và đồng hành cùng doanh nghiệp”, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã được xác định cụ thể trong Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/12/2013 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về “Phương hướng, nhiệm vụ năm 2014”. Tuyên truyền nội dung Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 05/3/2014 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về “Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.

Tuyên truyền Thông báo kết luận số 1259-TB/TU ngày 27/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác chuẩn bị chương trình Lễ hội Carnaval Hạ Long 2014; Thông báo Kết luận số 1277-TB/TU ngày 06/3/2014 của Thường trực Tỉnh uỷ về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Hoa Anh đào Hạ Long năm 2014; nội dung Kế hoạch số 357/KH-UBND ngày 23/01/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014) và Hướng dẫn số 02-HD/TG ngày 21/01/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về “Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2014”; những hoạt động chào mừng các sự kiện, các ngày kỷ niệm quốc gia, các ngày truyền thống của các ngành, địa phương trong tháng 4/2014.6. Tiếp tục tuyên truyền về biển, đảo, chủ quyền biên giới, lãnh thổ, lãnh hải, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế; thể hiện rõ lập trường nhất quán của Việt Nam về chủ quyền quốc gia, giải quyết các vấn đề liên quan đến biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, phù hợp với xu thế phát triển chung của khu vực và của thế giới.

Tuyên truyền chương trình đưa điện lưới ra đảo Cô Tô đã hoàn thành; tiếp tục tuyên truyền, vận động doanh nghiệp và nhân dân quyên góp, ủng hộ kinh phí, vật chất để xây dựng bể chứa nước ngọt tại đảo Cô Tô và đảo Trần để vận động thanh niên và nhân dân ra sinh sống, định cư tại đảo Trần theo Thông báo số 45/TB-UBND ngày 19/3/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh.7. Tích cực tuyên truyền đấu tranh, phản bác các phần tử cơ hội chính trị và các thế lực thù địch thông tin không khách quan, thiếu thiện chí, xuyên tạc thực tế tình hình Việt Nam hiện nay./.


Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban;

- Phòng TTCTTG;

- Lưu VP, PTT.K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)
Phạm Hồng Cẩm: vi-VN -> bannganh -> BanTuyenGiao -> Lists -> Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20tin%20tc%20v%20s%20kin -> Attachments
Attachments -> TỈnh uỷ quảng ninh ban tuyên giáO
Attachments -> CỤc tuyên huấn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> HỌc tập và LÀm theo tấm gưƠng đẠO ĐỨc hồ chí minh về trung thựC, trách nhiệM; GẮn bó VỚi nhân dâN; ĐOÀn kếT, XÂy dựNG
Attachments -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 50 NĂm ngày truyền thống đÁnh thắng trậN ĐẦu của hải quân nhân dân việt nam
Attachments -> ĐỊnh hưỚng một số NỘi dung tuyên truyền trong tháng 12 NĂM 2012
Attachments -> KẾt quả NỔi bật trong chuyến thăm cộng hoà nhân dân trung hoa của tổng bí thư nguyễn phú trọNG
Attachments -> HƯỚng dẫn tuyên truyền kỷ niệM 40 NĂm ngày giải phóng miền nam, thống nhấT ĐẤt nưỚC
Attachments -> Kết quả công tác đảm bảo tt-atgt trên địa bàn toàn tỉnh
Attachments -> Ban tuyên giáo số 40 bc/tg đẢng cộng sản việt nam
Attachments -> 1. Giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt ở đâu?
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương