Tiến sỹ Mai Khắc Thànhtải về 0.84 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích0.84 Mb.
#15469
  1   2   3   4   5   6   7   8
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là luận văn được nghiên cứu độc lập của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực, đáng tin cậy và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về luận văn này.


Hải Phòng, ngày tháng năm 2015

LỜI CẢM ƠN

Sau thời gian học tập theo chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam, tôi đã được các thầy giáo, cô giáo của trường tận tình giảng dạy.

Đến nay tôi đã hoàn thành chương trình và hoàn thiện luận văn tốt nghiệp của mình với đề tài: “Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2025”.

Tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy giáo, cô giáo của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Đặc biệt, tôi xin trân trọng cảm ơn thầy Tiến sỹ Mai Khắc Thành là ngưởi trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành bản luận văn này!

Xin trân trọng cảm ơn!


MỤC LỤC


Hải Phòng, ngày tháng năm 2015 i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

4. Phương pháp nghiên cứu 2

2.2.4. Đánh giá tình hình biến động cán bộ Đoàn qua các năm 44

Nhận xét: 44

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực cán bộ đoàn các cấp thành phố Hải Phòng. 44

3.1. Mục tiêu định hướng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cán bộ Đoàn các cấp thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015 - 2025 53

3.2. Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực cán bộ Đoàn các cấp thành phố Hải Phòng 55* Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực giai đoạn 2015-2025 56


DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

Chữ viết tắt

Giải thích

TNCS

Thanh niên Cộng sản

TP

Thành phố

TW

Trung ương

HĐND

Hội đồng nhân dân

UBND

Ủy ban nhân dân

CNXH

Chủ nghĩa xã hội

XHCN

Xã hội chủ nghĩa

CNH

Công nghiệp hóa

HĐH

Hiện đại hóa

DANH MỤC CÁC BẢNG

Số bảng

Tên bảng

Trang

2.1

Tình hình cán bộ Đoàn các cấp theo từng khối năm 2014

31

2.2

Tình hình số lượng cán bộ Đoàn các cấp từ năm 2010-2014

32

2.3

Chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ Đoàn các cấp từ năm 2010-2014

35

2.4

Trình độ chính trị của cán bộ Đoàn các cấp từ năm 2010-2014

37

2.5

Trình độ ngoại ngữ của cán bộ Đoàn các cấp từ năm 2010-2014

39

2.6

Trình độ tin học của cán bộ Đoàn các cấp từ năm 2010-2014

40

2.7

Tình hình luân chuyển cán bộ Đoàn từ năm 2010-2014

44

3.1

Nhu cầu cán bộ Đoàn các cấp giai đoạn 2015-2025

55

3.2

Kế hoạch biến động cán bộ Đoàn các cấp giai đoạn 2015-2025

56

3.3

Kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp

56

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ

Số hình

Tên hình

Trang

1.1.

Hoạch định nguồn nhân lực

9

1.2

Quan hệ giữa chiến lược và hoạch định nguồn nhân lực

11

2.1

Tổ chức bộ máy

28

2.2

Tỷ lệ cơ cấu nam, nữ cán bộ Đoàn các cấp năm 2015

32

2.3

Cơ cấu cán bộ Đoàn các cấp từ năm 2014

36


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn luôn xác định nhiệm vụ của mình là tích cực tham gia xây dựng Đảng, là nguồn cung cấp cán bộ cho Đảng và là người kế tục trung thành xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, Đoàn cần không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức, trong đó, nhiệm vụ trọng tâm, then chốt là phải đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn. Bởi lẽ, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”,“Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” (Hồ Chí Minh). Cán bộ Đoàn thuộc nhóm cán bộ khối đoàn thể chính trị - xã hội, là cán bộ kế cận của Đảng, là cán bộ của Đảng trực tiếp làm công tác thanh thiếu nhi. Do đó, cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn “xứng tầm”, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng luôn bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn và sự lãnh đạo của Thành uỷ Hải Phòng, thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tính tiền phong gương mẫu và sức quy tụ thanh thiếu nhi cho đội ngũ cán bộ Đoàn thành phố, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Đoàn tại Thành đoàn Hải Phòng – những cán bộ Đoàn trực tiếp tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chương trình công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. Trong những năm qua, chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn thành phố đã từng bước được nâng lên và ngày càng chuẩn hóa. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ Đoàn hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sức quy tụ thanh thiếu nhi; chưa đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi trước tình hình phát triển trong giai đoạn mới. Nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của việc củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, tôi mạnh dạn chọn đề tài: "Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2025" làm luận văn tốt nghiệp.

2. Mục đích nghiên cứu

Trình bày lý luận cơ bản về xây dựng chiến lược và quản lý nguồn nhân lực cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phân tích thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực cán bộ Đoàn các cấp tại thành phố Hải Phòng.

Hoạch định Chiến lược phát triển nguồn nhân lực cán bộ Đoàn các cấp giai đoạn 2015-2025 và các biện pháp triển khai để thực hiện chiến lược trên.
tải về 0.84 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương