Tài ban soạn thảOtải về 1.27 Mb.
trang1/12
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích1.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Tài
BAN SOẠN THẢO

 1. TS Trương Đình Mậu Phó Cục trưởng, Phụ trách Cục NG&CBQLCSGD

 2. PGS TS Trần Ngọc Giao, Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục

 3. Ths Nguyễn Hồng Hải, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Ban Điều hành Dự án Phát triển Giáo viên THPT & TCCN

 4. Ths Nguyễn Việt Hùng, Phó Trưởng phòng CBQLCSGD - Cục NG&CBQLCSGD

 5. Ths Trịnh Thanh Trà, Chuyên viên Phòng CBQLCSGD - Cục NG&CBQLCSGD

 6. TS Đặng Thị Thanh Huyền, Giám đốc Viện NCKH QLGD - Học viện Quản lý Giáo dục

 7. TS Phạm Viết Nhụ, Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường CBQLGD

 8. CVCC Đặng Ngọc Liệp, Nguyên Trưởng phòng CCVC – Vụ TCCB


MỤC LỤC

Trang

LỜI GIỚI THIỆU

?

PHẦN MỘT: VĂN BẢN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ CHUẨN HIỆU TRƯỜNG TRƯỜNG TRUNG HỌC

7

 • Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT

8

 • Công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD

 • Công văn số 1962/BGDĐT-NGCBQLGD

?

PHẦN HAI: QUÁN TRIỆT VÀ HƯỚNG DẪN
TRIỂN KHAI ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC THEO CHUẨN

?

 • Xây dựng Chuẩn hiệu trưởng

?

 • Giới thiệu Thông tư 29/2009/TT- BGDĐT, Công văn
  số 430/BGDĐT-NGCBQLGD và Công văn
  số 1962/BGDĐT-NGCBQLGD

?

 • Hồ sơ minh chứng

?
LỜI GIỚI THIỆU
Để triển khai thực hiện Chuẩn hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (gọi chung là Chuẩn hiệu trưởng trường trung học), Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phối hợp với Dự án Phát triển giáo viên THPT & TCCN và Dự án Phát triển giáo dục THCS II tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn Triển khai Chuẩn hiệu trưởng trường trung học. Tài liệu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và gồm các nội dung sau:

Phần một dành để giới thiệu toàn văn ba văn bản liên quan đến Chuẩn hiệu trưởng trường trung học: Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (gọi tắt là Thông tư 29), Công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26 tháng 1 năm 2010 Hướng dẫn thực hiện Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT (gọi tắt là Công văn 430) và Công văn số 1962/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 14 tháng 4 năm 2010 Hướng dẫn tổ chức triển khai áp dụng đánh giá hiệu trưởng trường trung học theo Chuẩn (gọi tắt là Công văn 1962). Đây là những văn bản gốc phục vụ cho việc nghiên cứu, áp dụng Chuẩn hiệu trưởng trường trung học.

Phần hai là các nội dung để quán triệt và hướng dẫn triển khai áp dụng Chuẩn trong công tác đánh giá hiệu trưởng, bao gồm:

Mục I và II tập trung quán triệt Thông tư 29, Công văn 430 và Công văn 1962 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua việc làm rõ mục đích, căn cứ, nguyên tắc... xây dựng Chuẩn và giới thiệu, làm rõ một số nội dung trong ba văn bản trên.

Trong Mục III, tài liệu giới thiệu cách thức xây dựng Hồ sơ minh chứng phục vụ cho công tác đánh giá và tự đánh giá hiệu trưởng. Đây là nội dung quan trọng giúp cho việc đánh giá hiệu trưởng có căn cứ, minh bạch, khách quan, chính xác.

Tài liệu được hỗ trợ bởi 2 đĩa DVD là những bài giảng điện tử của các tác giả trong khóa tập huấn ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với tài liệu này các đĩa DVD sẽ được Dự án Phát triển Giáo viên THPT&TCCN cấp phát đến tất cả 63 sở giáo dục và đào tạo. Tài liệu cũng có thể tải về từ địa chỉ: http://docs.google.com/leaf?id=0B4wKGd39UWI4N2IxMWRmNGMtOTU2Ny00OGM1LTgyOWYtZjdhZDcyM2NjYzk2&hl=en.

Với bộ tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đội ngũ báo cáo viên cốt cán (đại diện lãnh đạo, một số cán bộ, chuyên viên của sở, phòng giáo dục và đào tạo và một số hiệu trưởng trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông do sở giáo dục và đào tạo lựa chọn) được bồi dưỡng tại các khóa tập huấn do Bộ tổ chức trong tháng 4 và đầu tháng 5 năm 2010, các địa phương tiếp tục tổ chức tập huấn triển khai đánh giá theo chuẩn cho toàn bộ các hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn trường trung học thuộc địa bàn quản lý theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khi biên soạn, Ban biên soạn đã cố gắng để tập tài liệu đầy đủ nhưng ngắn gọn và thiết thực cho người đọc. Tuy nhiên, với điều kiện thời gian có hạn và là một công việc mới nên tài liệu có thể còn có những sai sót. Ban soạn thảo rất mong nhận được sự chia sẻ và ý kiến góp ý của các nhà quản lý giáo dục, các hiệu trưởng trường trung học để tập tài liệu có thể hoàn thiện và hữu ích hơn trong công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

Trong quá trình triển khai tại địa phương, nếu cần thông tin thêm hoặc sự hỗ trợ xin liên với Ban soạn thảo qua địa chỉ: đ/c Nguyễn Việt Hùng – Phó Trưởng phòng Cán bộ QLCSGD – Cục Nhà Giáo và Cán bộ QLCSGD (ĐT: 0912256363; Email: viethung6551@yahoo.com.vn) hoặc đ/c Nguyễn Hồng Hải – Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban ĐH Dự án Phát triển Giáo viên THPT & TCCN (ĐT: 04 3 7833052, 091 628 5555; Email: nhhai162@gmail.com ).

Xin trân trọng giới thiệu và chân thành cảm ơn.BAN SOẠN THẢO


PHẦN MỘT
VĂN BẢN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ CHUẨN HIỆU
TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC • Thông tư 29/2009/TT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

 • Công văn số 430/BGD ĐT-NGCBQLGD ngày 26 tháng 01 năm 2010 về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp loại HT trường trung học theo Thông tư số: 29/2009/TT-BGDĐT.

 • Công văn số 1962/BGD ĐT-NGCBQLGD về việc Hướng dẫn tổ chức triển khai áp dụng đánh giá hiệu trưởng trường trung học phổ thông theo Chuẩn


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 29/2009/TT-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2009

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở,

trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

- Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;- Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Căn cứ Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010”;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009.

Điều 3. Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ;

- UBVHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;

- Ban Tuyên giáo TƯ;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Vinh Hiển
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH

Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT

Ngày22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, bao gồm: Chuẩn hiệu trưởng; đánh giá, xếp loại hiệu trưởng theo Chuẩn;

2. Quy định này áp dụng đối với hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là hiệu trưởng).

Điều 2. Mục đích ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng

1. Để hiệu trưởng tự đánh giá, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, tự hoàn thiện và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường;

2. Làm căn cứ để cơ quan quản lý giáo dục đánh giá, xếp loại hiệu trưởng phục vụ công tác sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và đề xuất, thực hiện chế độ, chính sách đối với hiệu trưởng;

3. Làm căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục xây dựng, đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của hiệu trưởng.Điều 3. Trong văn bản này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chuẩn hiệu trưởng là hệ thống các yêu cầu cơ bản đối với hiệu trưởng về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường.

2. Tiêu chuẩn là quy định về những nội dung cơ bản, đặc trưng thuộc mỗi lĩnh vực của chuẩn.

3. Tiêu chí là yêu cầu và điều kiện cần đạt được ở một nội dung cụ thể của mỗi tiêu chuẩn.

4. Minh chứng là các bằng chứng (tài liệu, tư liệu, sự vật, hiện tượng, nhân chứng) được dẫn ra để xác nhận một cách khách quan mức đạt được của tiêu chí.

Chuẩn hiệu trưởng gồm 3 tiêu chuẩn với 23 tiêu chí.CHƯƠNG II

CHUẨN HIỆU TRƯỞNG

Điều 4. Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp

1. Tiêu chí 1. Phẩm chất chính trị

a) Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích dân tộc;

b) Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; hiểu biết và thực hiện đúng pháp luật, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước, các quy định của ngành, địa phương;c) Tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội;

d) Có ý chí v­ượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

e) Có khả năng động viên, khích lệ giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ; được tập thể giáo viên, cán bộ, nhân viên tín nhiệm.

2. Tiêu chí 2. Đạo đức nghề nghiệp

a) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo;

b) Trung thực, tâm huyết với nghề nghiệp và có trách nhiệm trong quản lý nhà trường;

c) Ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực;

d) Không lợi dụng chức vụ hiệu trưởng vì mục đích vụ lợi, đảm bảo dân chủ trong hoạt động nhà trường.

3. Tiêu chí 3. Lối sống

Có lối sống lành mạnh, phù hợp với bản sắc văn hoá dân tộc trong xu thế hội nhập.

4. Tiêu chí 4. Tác phong làm việc

Có tác phong làm việc khoa học, sư phạm.

5. Tiêu chí 5. Giao tiếp, ứng xử

Có cách thức giao tiếp, ứng xử đúng mực và có hiệu quả.Điều 5. Tiêu chuẩn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm

1. Tiêu chí 6. Hiểu biết chương trình giáo dục phổ thông

Hiểu đúng và đầy đủ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phương pháp giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông.

2. Tiêu chí 7. Trình độ chuyên môn

a) Đạt trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học; đạt trình độ chuẩn ở cấp học cao nhất đối với trường phổ thông có nhiều cấp học;

b) Nắm vững môn học đã hoặc đang đảm nhận giảng dạy, có hiểu biết về các môn học khác đáp ứng yêu cầu quản lý;

c) Am hiểu về lí luận, nghiệp vụ và quản lý giáo dục.

3. Tiêu chí 8. Nghiệp vụ sư phạmkhả năng tổ chức, thực hiện hiệu quả phương pháp dạy học và giáo dục tích cực.

4. Tiêu chí 9. Tự học và sáng tạo

Có ý thức, tinh thần tự học và xây dựng tập thể sư phạm thành tổ chức học tập, sáng tạo.

5. Tiêu chí 10. Năng lực ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin

a) Sử dụng được một ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc (đối với hiệu trưởng công tác tại trường dân tộc nội trú, vùng cao, vùng dân tộc thiểu số);

b) Sử dụng được công nghệ thông tin trong công việc.Điều 6. Tiêu chuẩn 3: Năng lực quản lí nhà trường

1. Tiêu chí 11. Phân tích và dự báo

a) Hiểu biết về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, địa phương;

b) Nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách và quy định của ngành giáo dục;

c) Phân tích tình hình và dự báo được xu thế phát triển của nhà trường.

2. Tiêu chí 12. Tầm nhìn chiến l­ược

a) Xây dựng được tầm nhìn, sứ mạng, các giá trị của nhà trường hướng tới sự phát triển toàn diện của mỗi học sinh và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục của nhà trường;

b) Tuyên truyền và quảng bá về giá trị nhà trường; công khai mục tiêu, chương trình giáo dục, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục và hệ thống văn bằng, chứng chỉ của nhà trường tạo được sự đồng thuận và ủng hộ nhằm phát triển nhà trường.

3. Tiêu chí 13. Thiết kế và định hướng triển khai

a) Xác định được các mục tiêu ưu tiên;

b) Thiết kế và triển khai các chương trình hành động nhằm thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường;

c) Hướng mọi hoạt động của nhà trường vào mục tiêu nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của học sinh, nâng cao hiệu quả làm việc của các thày cô giáo; động viên, khích lệ mọi thành viên trong nhà trường tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng ”Trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

d) Chủ động tham gia và khuyến khích các thành viên trong trường tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

4. Tiêu chí 14. Quyết đoán, có bản lĩnh đổi mới

Có khả năng ra quyết định đúng đắn, kịp thời và dám chịu trách nhiệm về các quyết định nhằm đảm bảo cơ hội học tập cho mọi học sinh, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường.

5. Tiêu chí 15. Lập kế hoạch hoạt động

Tổ chức xây dựng kế hoạch của nhà trường phù hợp với tầm nhìn chiến lược và các chương trình hành động của nhà trường.

6. Tiêu chí 16. Tổ chức bộ máy và phát triển đội ngũ

a) Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường hoạt động hiệu quả;

b) Quy hoạch, tuyển chọn, sử dụng và thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên, cán bộ và nhân viên;

c) Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ và nhân viên đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá, đảm bảo sự phát triển lâu dài của nhà trường;

d) Động viên đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên phát huy sáng kiến xây dựng nhà trường, thực hành dân chủ ở cơ sở, xây dựng đoàn kết ở từng đơn vị và trong toàn trường; mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo;

e) Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của giáo viên, cán bộ và nhân viên.

7. Tiêu chí 17. Quản lý hoạt động dạy học

a) Tuyển sinh, tiếp nhận học sinh đúng quy định, làm tốt công tác quản lý học sinh;

b) Thực hiện chương trình các môn học theo hướng phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh nhằm đạt kết quả học tập cao trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng theo các quy định hiện hành;

c) Tổ chức hoạt động dạy học của giáo viên theo yêu cầu đổi mới, phát huy dân chủ, khuyến khích sự sáng tạo của từng giáo viên, của các tổ bộ môn và tập thể sư phạm của trường;

d) Thực hiện giáo dục toàn diện, phát triển tối đa tiềm năng của người học, để mỗi học sinh có phẩm chất đạo đức làm nền tảng cho một công dân tốt, có khả năng định hướng vào một lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp với tiềm năng sẵn có của mình và nhu cầu của xã hội.

8. Tiêu chí 18. Quản lý tài chính và tài sản nhà trường

a) Huy động và sử dụng hiệu quả, minh bạch, đúng quy định các nguồn tài chính phục vụ các hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường, thực hiện công khai tài chính của trường theo đúng quy định;

b) Quản lý sử dụng hiệu quả tài sản nhà trường, thiết bị dạy học phục vụ đổi mới giáo dục phổ thông.

9. Tiêu chí 19. Phát triển môi trường giáo dục

a) Xây dựng nếp sống văn hoá và môi trường sư phạm;

b) Tạo cảnh quan trường học xanh, sạch, đẹp, vệ sinh, an toàn và lành mạnh;

c) Xây dựng và duy trì mối quan hệ thường xuyên với gia đình học sinh để đạt hiệu quả trong hoạt động giáo dục của nhà trường;

d) Tổ chức, phối hợp với các đoàn thể và các lực lượng trong cộng đồng xã hội nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng, tạo dựng niềm tin, giá trị đạo đức, văn hoá và t­ư vấn h­ướng nghiệp cho học sinh.

10. Tiêu chí 20. Quản lý hành chính

a) Xây dựng và cải tiến các quy trình hoạt động, thủ tục hành chính của nhà trường;

b) Quản lý hồ sơ, sổ sách theo đúng quy định.

11. Tiêu chí 21. Quản lý công tác thi đua, khen thưởng

a) Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua;

b) Động viên, khích lệ, trân trọng và đánh giá đúng thành tích của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường;

12. Tiêu chí 22. Xây dựng hệ thống thông tin

a) Tổ chức xây dựng hệ thống thông tin phục vụ hiệu quả các hoạt động giáo dục;

b) Ứng dụng có kết quả công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học;

c) Tiếp nhận và xử lý các thông tin phản hồi để đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường;

d) Hợp tác và chia sẻ thông tin về kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý với các cơ sở giáo dục, cá nhân và tổ chức khác để hỗ trợ phát triển nhà trường;

e) Thông tin, báo cáo các lĩnh vực hoạt động của nhà trường đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định.

13. Tiêu chí 23. Kiểm tra đánh giá

a) Tổ chức đánh giá khách quan, khoa học, công bằng kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, kết quả công tác, rèn luyện của giáo viên, cán bộ, nhân viên và lãnh đạo nhà trường;

b) Thực hiện tự đánh giá nhà trường và chấp hành kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định.
CHƯƠNG III

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HIỆU TRƯỞNG THEO CHUẨN

Điều 7. Yêu cầu đánh giá, xếp loại hiệu trưởng

1. Việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng phải đảm bảo khách quan, toàn diện, khoa học, công bằng và dân chủ; phản ánh đúng phẩm chất, năng lực, hiệu quả công tác, phải đặt trong phạm vi công tác và điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương.

2. Việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng phải căn cứ vào các kết quả được minh chứng phù hợp với các tiêu chí, tiêu chuẩn của chuẩn được quy định tại chương II của văn bản này.

Điều 8. Phương pháp đánh giá, xếp loại hiệu trưởng

1. Đánh giá hiệu trưởng được thực hiện thông qua việc đánh giá và cho điểm từng tiêu chí trong mỗi tiêu chuẩn. Việc cho điểm tiêu chí được thực hiện trên cơ sở xem xét các minh chứng liên quan.

Điểm tiêu chí tính theo thang điểm 10, là số nguyên. Tổng điểm tối đa của 23 tiêu chí là 230.

2. Căn cứ vào điểm của từng tiêu chí và tổng số điểm, việc đánh giá xếp loại hiệu trưởng được thực hiện như sau:

a) Đạt chuẩn:

- Loại xuất sắc: Tổng số điểm từ 207 đến 230 và các tiêu chí phải từ 8 điểm trở lên;

- Loại khá: Tổng số điểm từ 161 điểm trở lên và các tiêu chí phải từ 6 điểm trở lên nhưng không xếp được ở loại xuất sắc;

- Loại trung bình: Tổng số điểm từ 115 trở lên, các tiêu chí của tiêu chuẩn 1và 3 phải từ 5 điểm trở lên, không có tiêu chí 0 điểm nhưng không xếp được ở các loại cao hơn.

b) Chưa đạt chuẩn - loại kém:

- Tổng điểm dưới 115 hoặc thuộc một trong hai trường hợp sau:

- Có tiêu chí 0 điểm;

- Có tiêu chí trong các tiêu chuẩn 1và 3 dưới 5 điểm.: uploads -> files -> news -> 2012
files -> BỘ NÔng nghiệP
files -> PHỤ LỤC 13 MẪU ĐƠN ĐỀ nghị HỌC, SÁt hạch đỂ CẤp giấy phép lái xe (Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/tt-bgtvt ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ gtvt) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> TRƯỜng cao đẲng kinh tế KỸ thuật phú LÂm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CHƯƠng trình hoạT ĐỘng lễ HỘi trưỜng yên năM 2016 Từ ngày 14 17/04/2016
files -> Nghị định số 79/2006/NĐ-cp, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
files -> MỤc lục mở ĐẦU 1 phần I. ĐIỀu kiện tự nhiêN, kinh tế, XÃ HỘI 5
files -> LỜi cam đoan tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận án này là trung thực, khách quan và chưa được ai bảo vệ ở bất kỳ học vị nào
2012 -> Ubnd tỉnh nam đỊnh sở giáo dụC ĐÀo tạO
news -> Ubnd tỉnh nam đỊnh sở giáo dục và ĐÀo tạO


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương