Ubnd tỉnh nam đỊnh sở giáo dục và ĐÀo tạOtải về 10.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích10.82 Kb.UBND TỈNH NAM ĐỊNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

––––––––––––––––––

Số: 632/SGDĐT-VP

V/v Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2014.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcNam Định, ngày 28 tháng 5 năm 2014

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố;

- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 161/UBND-VP8 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định về việc triển khai Tháng hành động, phòng, chống ma túy năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định yêu cầu các đơn vị triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” từ ngày 01/6/2014 đến ngày 30/6/2014 trong toàn ngành, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; coi công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị nhằm ngăn chặn nguy cơ tệ nạn ma túy thâm nhập vào nhà trường.

2. Lồng ghép việc tuyên truyền, giáo dục nội dung phòng, chống ma túy các hoạt động văn nghệ, thể thao; tổ chức tọa đàm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề về phòng, chống ma túy… nhằm đưa hoạt động phòng, chống ma túy đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự phòng, tự vệ cho học sinh, sinh viên, giúp họ có kiến thức, kỹ năng tự phòng tránh những cám dỗ của các tệ nạn xã hội.

3. Vận động cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên thường xuyên cập nhật chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, kỹ năng trong việc phòng, chống tện nạn ma túy.

4. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức tuyên truyền, giáo dục, kịp thời nắm bắt thông tin, tăng cường hoạt động kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực ảnh hưởng đến đạo đức, lối sống của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên của đơn vị.

5. Trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ hè, các nhà trường cần duy trì tốt mối liên lạc giữa nhà trường với gia đình và chính quyền địa phương nơi học sinh, sinh viên cư trú để nắm bắt tình hình, kịp thời phối hợp giáo dục khi cần.

Kết thúc Tháng hành động phòng, chống ma túy, các đơn vị tự đánh giá kết quả triển khai, lưu giữ các tư liệu có liên quan, báo cáo kết quả triển khai khi được yêu cầu. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có những vấn đề phát sinh, các đơn vị cần báo cáo kịp thời về Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (Người nhận: Đ/c Nguyễn Văn Thuận – Phó chánh Văn phòng – Điện thoại 0983183386, Email vanphong@namdinh.edu.vn).
Nơi nhận
- Đ/C Giám đốc Sở (để báo cáo);

- Như kính gửi;


- Website Sở GD&ĐT;
- Lưu VP.

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký)Cao Xuân Hùng: uploads -> files -> news
files -> BỘ NÔng nghiệP
files -> PHỤ LỤC 13 MẪU ĐƠN ĐỀ nghị HỌC, SÁt hạch đỂ CẤp giấy phép lái xe (Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/tt-bgtvt ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ gtvt) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> TRƯỜng cao đẲng kinh tế KỸ thuật phú LÂm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CHƯƠng trình hoạT ĐỘng lễ HỘi trưỜng yên năM 2016 Từ ngày 14 17/04/2016
files -> Nghị định số 79/2006/NĐ-cp, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
files -> MỤc lục mở ĐẦU 1 phần I. ĐIỀu kiện tự nhiêN, kinh tế, XÃ HỘI 5
files -> LỜi cam đoan tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận án này là trung thực, khách quan và chưa được ai bảo vệ ở bất kỳ học vị nào
news -> Tài ban soạn thảO
news -> Ubnd tỉnh nam đỊnh sở giáo dụC ĐÀo tạO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương