Ubnd tỉnh nam đỊnh sở giáo dụC ĐÀo tạOtải về 24.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích24.12 Kb.
#23011


UBND TỈNH NAM ĐỊNH

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO


Số: 402/SGDĐT

V/v: Hướng dẫn tuyển sinh

vào các trường tiểu học và THCS

xây dựng CSGD chất lượng cao.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam Định, ngày27 tháng 4 năm 2012

Kính gửi: Phòng GD-ĐT các huyện, thành phố.
Căn cứ Công văn số 78/UBND-VP7 ngày 20/4/2012 của UBND tỉnh Nam Định về việc tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2012 - 2013, căn cứ Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 20/4/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt danh sách các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện xây dựng cơ sở giáo dục chất lượng cao (CSGDCLC) giai đoạn 2011 - 2015, Sở GD-ĐT hướng dẫn tuyển sinh vào các trường tiểu học và THCS xây dựng CSGDCLC theo Kế hoạch của UBND tỉnh Nam Định như sau:

I. Tuyển sinh vào lớp 1 các trường tiểu học xây dựng CSGDCLC

Tuyển sinh vào trường tiểu học Phạm Hồng Thái và Trần Quốc Toản của thành phố Nam Định (thực hiện xây dựng CSGDCLC): phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nam Định xây dựng kế hoạch và phương thức tổ chức tuyển sinh vào lớp 1, trình ủy ban nhân dân thành phố quyết định và báo cáo kết quả về Sở GD-ĐT.II. Tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS xây dựng CSGDCLC

1. Mục đích, yêu cầu tuyển sinh

- Tuyển chọn, phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có tư chất và kết quả học tập tốt, đủ sức khỏe để học tập.

- Phải bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan.

2. Đối tượng, hồ sơ và điều kiện dự tuyển

2.1. Đối tượng dự tuyển: Trường THCS xây dựng CSGDCLC được tuyển những học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện, thành phố. Độ tuổi của học sinh dự tuyển thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Hồ sơ và điều kiện dự tuyển: Ngoài quy định về đối tượng, hồ sơ dự tuyển, điều kiện dự tuyển tại Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh đăng ký dự tuyển vào trường THCS xây dựng CSGDCLC còn phải có xếp loại giáo dục lớp 5 từ khá trở lên.

3. Phương thức tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết hợp với khảo sát chất lượng, gồm 02 vòng:

Vòng 1: Xét tuyển theo kết quả học tập và rèn luyện ở tiểu học.

Vòng 2: Tổ chức khảo sát chất lượng các môn Toán và Tiếng Việt đối với những học sinh đã đạt điểm quy định tại vòng 1.

Đối với trường THCS làm hai nhiệm vụ giáo dục chất lượng cao và phổ cập giáo dục trên địa bàn có thể tuyển sinh các lớp phổ cập: tuyển sinh các lớp chất lượng cao thực hiện theo hướng dẫn này, tuyển sinh các lớp phổ cập thực hiện theo quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Khảo sát chất lượng

4.1. Môn khảo sát, thời gian làm bài:

a) Môn khảo sát: Toán và Tiếng Việt.

b) Thời gian làm bài: 60 phút/môn.

4.2. Điểm bài khảo sát: Điểm bài khảo sát cho theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.

4.3. Đề khảo sát chất lượng

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố thành lập hội đồng ra đề khảo sát. Nội dung đề khảo sát trong phạm vi chương trình tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 5. Đề khảo sát phải đảm bảo chính xác, rõ ràng, không sai sót, phân hóa được trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy định cho từng môn.

b) Trong kỳ khảo sát chất lượng, mỗi môn có đề chính thức và đề dự bị với mức độ tương đương về yêu cầu nội dung, thời gian làm bài. Mỗi đề phải có hướng dẫn chấm và biểu điểm kèm theo.5. Xét tuyển

5.1. Điểm xét tuyển vòng 1: là tổng điểm rèn luyện và học tập của học sinh ở Tiểu học (mỗi năm xếp loại giáo dục giỏi tính 02 điểm, mỗi năm xếp loại giáo dục khá tính 01 điểm) và điểm khuyến khích.

Điểm khuyến khích được áp dụng đối với học sinh đạt huy chương hoặc giải chính thức trong các kỳ giao lưu Olympic Toán-Tiếng Việt lớp 5 quy mô toàn huyện, thành phố trở lên và các kỳ thi, giao lưu lớp 5 khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; đối với thí sinh có nhiều huy chương (giải), chỉ cộng điểm khuyến khích cho một huy chương (giải) cao nhất; mức điểm cộng tương ứng như sau:

- Giải nhất (huy chương vàng): 4,0 điểm.

- Giải nhì (huy chương bạc): 3,0 điểm.

- Giải ba (huy chương đồng): 2,0 điểm.

- Giải khuyến khích : 1,0 điểm

Phòng Giáo dục - Đào tạo quản lý trường THCS xây dựng CSGDCLC quy định mức điểm xét tuyển cần đạt để chọn học sinh vào khảo sát vòng 2.

5.2. Điểm xét tuyển vòng 2 là: tổng điểm hai bài khảo sát, các bài khảo sát đều đạt điểm lớn hơn 2.

* Trong trường hợp không tuyển hết những thí sinh có điểm xét tuyển ngang nhau thì tuyển chọn học sinh theo thứ tự sau đây:

- Có tổng điểm xét tuyển vòng 1 cao hơn;

- Có tổng điểm xếp loại học lực môn cả năm (HLM.N) các môn học đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét cuối năm học lớp 5 cao hơn;

- Có tổng điểm xếp loại học lực môn cả năm (HLM.N) các môn Tiếng Việt, Toán cuối năm học lớp 5 cao hơn;

6. Thành lập các hội đồng

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố ra quyết định thành lập hội đồng ra đề khảo sát, hội đồng coi khảo sát, hội đồng chấm khảo sát, hội đồng phúc khảo tuyển sinh trường THCS xây dựng CSGDCLC của huyện, thành phố và thành lập hội đồng tuyển sinh của trường THCS xây dựng CSGDCLC; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng tuyển sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở GD-ĐT yêu cầu Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn này./.
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;

- Website Sở;

- Lưu: VP, GDTrH. (Đã ký)Nguyễn Văn Tuấn

Каталог: uploads -> files -> news -> 2012
files -> BỘ NÔng nghiệP
files -> PHỤ LỤC 13 MẪU ĐƠN ĐỀ nghị HỌC, SÁt hạch đỂ CẤp giấy phép lái xe (Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/tt-bgtvt ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ gtvt) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> TRƯỜng cao đẲng kinh tế KỸ thuật phú LÂm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CHƯƠng trình hoạT ĐỘng lễ HỘi trưỜng yên năM 2016 Từ ngày 14 17/04/2016
files -> Nghị định số 79/2006/NĐ-cp, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
files -> MỤc lục mở ĐẦU 1 phần I. ĐIỀu kiện tự nhiêN, kinh tế, XÃ HỘI 5
files -> LỜi cam đoan tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận án này là trung thực, khách quan và chưa được ai bảo vệ ở bất kỳ học vị nào
2012 -> Tài ban soạn thảO
news -> Ubnd tỉnh nam đỊnh sở giáo dục và ĐÀo tạO

tải về 24.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương