Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1210-1265 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaøtải về 38.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích38.7 Kb.
THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1265

Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, SAÏCH SEÕ

Thôøi gian laøm: 17H - 19H (T2 - T6)

Nôi laøm vieäc: LYÙ CHÍNH THAÉNG, P 7, Q 3

Löông: 25.000Ñ/H


THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-008

Coâng vieäc: NV BAÙN HAØNG TAÏI CÖÛA HAØNG

Soá löôïng nam: 1 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, GIAO TIEÁP TOÁT (LAØM LUOÂN TEÁT)

Thôøi gian laøm: 16H - 20H

Nôi laøm vieäc: TRAÀN ÑÌNH XU, P.NGUYEÃN CÖ TRINH, Q.1

Löông: 2.000.000Ñ/TTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1180

Coâng vieäc: NV PHUÏC VUÏ

Soá löôïng nam: 2 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: CHAÊM CHÆ, NHANH NHEÏN, CHÒU KHOÙ (LAØM LUOÂN TEÁT)

Thôøi gian laøm: 6H - 14H/ 16H - 23H (T2 - CN)

Nôi laøm vieäc: NGUYEÃN VAÊN LAÏC, P 19, Q BÌNH THAÏNH

Löông: 2.000.000Ñ - 3.000.000Ñ/T + CÔM (TÖØ MUØNG 1 - MUØNG 10 TEÁT:

Hoà sô: LÖÔNG GAÁP ÑOÂI)

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-031

Coâng vieäc: NV KHAÛO SAÙT THÒ TRÖÔØNG

Soá löôïng nam: 50 Soá löôïng nöõ: 50

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, GIAO TIEÁP TOÁT

Thôøi gian laøm: TÖÏ DO

Nôi laøm vieäc: CAÙC QUAÄN TRONG TP (CTY ÔÛ Q.BÌNH THAÏNH)

Löông: THOÛA THUAÄNTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-046

Coâng vieäc: NV MUA HAØNG TÖØ NÖÔÙC NGOAØI

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC, BAÈNG B ANH VAÊN, NHOÛ HÔN 26 TUOÅI,

KHOÂNG CAÀN KINH NGHIEÄM

Thôøi gian laøm: GIÔØ HAØNH CHÍNH

Nôi laøm vieäc: PHOÙ ÑÖÙC CHÍNH, P.NGUYEÃN THAÙI BÌNH, Q.1

Löông: CB: 3.000.000Ñ/T

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-047

Coâng vieäc: KEÁ TOAÙN TOÅNG HÔÏP

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: TN TRUNG CAÁP TRÔÛ LEÂN CHUYEÂN NGAØNH KEÁ TOAÙN, COÙ KINH

NGHIEÄM 1 NAÊM

Thôøi gian laøm: GIÔØ HAØNH CHÍNH

Nôi laøm vieäc: PHOÙ ÑÖÙC CHÍNH, P.NGUYEÃN THAÙI BÌNH, Q.1

Löông: CB: 3.000.000Ñ/T

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-049

Coâng vieäc: PHUÏ DÒCH SAÙCH TÖØ TIEÁNG ANH SANG TIEÁNG VIEÄT

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: TRÌNH ÑOÄ NGOAÏI NGÖÕ KHAÙ, ÑAÙNH MAÙY NHANH, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: GIÔØ HAØNH CHÍNH

Nôi laøm vieäc: VOÕ VAÊN KIEÄT, P.1, Q.5

Löông: 17.000Ñ/H


THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-050

Coâng vieäc: NV PHUÏC VUÏ

Soá löôïng nam: 1 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, LAØM LUOÂN TEÁT (BAO AÊN ÔÛ NEÁU

MUOÁN)


Thôøi gian laøm: 6H - 13H/ 13H - 24H (T2 - CN)

Nôi laøm vieäc: BUØI VIEÄN, P.PHAÏM NGUÕ LAÕO, Q.1

Löông: 2.000.000Ñ - 3.000.000Ñ/T

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-051

Coâng vieäc: NV BAÛO VEÄ

Soá löôïng nam: 27 Soá löôïng nöõ: 3

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, COÙ SÖÙC KHOÛE

Thôøi gian laøm: 8H - 12H/ NGAØY (THOÛA THUAÄN)

Nôi laøm vieäc: CAÙC QUAÄN TRONG TP (CTY ÔÛ Q.BÌNH THAÏNH)

Löông: 2.600.000Ñ/T/CA 8H; 3.900.000Ñ/T/CA 12H


THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-052

Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ DÒP TEÁT

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, SAÏCH SEÕ, CAÅN THAÄN (LAØM TÖØ 20

TEÁT - 19 TEÁT)

Thôøi gian laøm: 8H/ NGAØY (THOÛA THUAÄN)

Nôi laøm vieäc: NGUYEÃN HÖÕU CAÛNH, Q.BÌNH THAÏNH

Löông: 200.000Ñ/ NGAØY HOAËC 30.000Ñ/H

Hoà sô:


Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN

(Phoøng HỖ TRỢ ĐỜI SỐNG - 33 Nguyeãn Thò Minh Khai
: files -> news -> 3284 -> content -> 3282
news -> Lao ®éng ®ang lµm viÖc t¹i thêi ®iÓm 1/7 hµng n¨m
news -> Lao động đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm phân theo loại hình và ngành kinh tế
news -> Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 02 năm 2007
news -> Nhập khẩu tháng 10 và 10 tháng năm 2005
news -> Coâng vieäc: nhaân vieân baùn haøNG
news -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1208-903 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
news -> Coâng vieäc: nhaân vieân thu ngaâN; nhaân vieân giöÕ xe
news -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1210-1257 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
news -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1210-1161 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
3282 -> Coâng vieäc: nv phuïc vuï thôØi vuï teáT
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương