Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1210-1161 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaøtải về 54.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích54.27 Kb.
THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1161

Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: THAÄT THAØ, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: 3H/ NGAØY, 3 BUOÅI/ TUAÀN (THOÛA THUAÄN)

Nôi laøm vieäc: NGUYEÃN TRAÕI, Q 1

Löông: 25.000Ñ/HTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1164

Coâng vieäc: NV THU NGAÂN

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, GIAO TIEÁP TOÁT

Thôøi gian laøm: 17H - 23H (T2 - CN)

Nôi laøm vieäc: TOÂN ÑÖÙC THAÉNG, Q 1

Löông: 2.600.000Ñ/T


THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1235

Coâng vieäc: NV BAÙN HAØNG TI CÖÛA HAØNG

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: COÙ XE MAÙY, COÙ KINH NGHIEÄM BAÙN HAØNG, CHAÊM CHÆ,

NHANH NHEÏN

Thôøi gian laøm: 16H - 21H30 (T2 - T7)

Nôi laøm vieäc: NGUYEÃN HÖÕU CAÛNH, P 22, Q BÌNH THAÏNH

Löông: 10.000Ñ - 12.000Ñ/H

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1207-740

Coâng vieäc: CHÆNH MAÙY;CHEÁ TAÏO KHUOÂN;THAO TAÙC MAÙY; KIEÅM PHẨM

Soá löôïng nam: 30 Soá löôïng nöõ: 0

Yeâu caàu: TN TC TRỞ LEÂN NGAØNH CÔ KHÍ , COÙ XE COÂNG TY ÑÖA ÑI,

NEÁU ÔÛ LAÏI KTX COÙ BAO CÔM

Thôøi gian laøm: HAØNH CHÍNH

Nôi laøm vieäc: XAÕ LÖÔNG BÌNH, BEÁN LÖÙC, LONG AN

Löông: 3.500.000Ñ/T

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1236

Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, YEÂU TREÛ CON

Thôøi gian laøm: 17H - 21H (T2 - T7)

Nôi laøm vieäc: NGUYEÃN HÖÕU CAÛNH, P 22, Q BÌNH THAÏNH

Löông: 25.000Ñ/H


THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1237

Coâng vieäc: NV PHUÏC VUÏ; LEÃ TAÂN

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 6

Yeâu caàu: COÙ NGOAÏI HÌNH, GIAO TIEÁP TOÁT, NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: NVPV: 4H - 8H/ NGAØY (MÔÛ CÖÛA TÖØ 7H - 22H30); LT: GIÔØ

HAØNH CHÍNH

Nôi laøm vieäc: TRÖÔNG ÑÒNH, P 6, Q 3

Löông: NVPV: 2.500.000Ñ - 3.000.000Ñ/T + CÔM; LT: TREÂN 3.000.000Ñ/T

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1238

Coâng vieäc: NV PHUÏC VUÏ

Soá löôïng nam: 3 Soá löôïng nöõ: 0

Yeâu caàu: CHAÊM CHÆ, NHANH NHEÏN, GIAO TIEÁP TOÁT

Thôøi gian laøm: 11H - 14H/ 17H30 - 21H30

Nôi laøm vieäc: NGUYEÃN THÒ MINH KHAI, Q 1

Löông: 1.100.000Ñ/T + THÖÔÛNGTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1239

Coâng vieäc: NV TIEÁP TAÂN

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: COÙ NGOAÏI HÌNH, GIAO TIEÁP TOÁT, NHANH NHEÏN

Thôøi gian laøm: GIÔØ HAØNH CHÍNH

Nôi laøm vieäc: CMT8, P 11, Q3

Löông: 3.000.000Ñ - 3.500.000Ñ/T


THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1241

Coâng vieäc: NV KINH DOANH; NV THIEÁT KEÁ; NV THANH TOAÙN

Soá löôïng nam: 5 Soá löôïng nöõ: 5

Yeâu caàu: COÙ KINH NGHIEÄM; NVTK: AM HIEÅU PHS, PHOTOSHOP, CSS;

NVTT: HOÏC CN TAØI CHÍNH

Thôøi gian laøm: NVTK, NVTT: GIÔØ HAØNH CHÍNH; NVKD: 7H45 - 17H/ 12H45 -

20H45 (NGHÆ 1 NGAØY/ TUAÀN)

Nôi laøm vieäc: HUYØNH TÒNH CUÛA, P 8, Q 3

Löông: NVKD: 2.000.000Ñ - 2.500.000Ñ/T + THÖÔÛNG; NVTK + NVTT:

Hoà sô: 3.000.000Ñ - 4.000.000Ñ/T

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1240

Coâng vieäc: TRÔÏ LYÙ THÖ KYÙ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: TOÁT NGHIEÄP CN KINH TEÁ, NOÙI/ VIEÁT AV TOÁT, COÙ KINH

NGHIEÄM VEÀ TRUYEÀN THOÂNG

Thôøi gian laøm: GIÔØ HAØNH CHÍNH (T2 - T6)

Nôi laøm vieäc: TRAÀN CAO VAÂN, P 6, Q 3

Löông: 3.000.000Ñ - 5.000.000Ñ/T
THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1242

Coâng vieäc: NV KHAÛO SAÙT TAÏI CÖÛA HAØNG

Soá löôïng nam: 15 Soá löôïng nöõ: 15

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, GIAO TIEÁP TOÁT

Thôøi gian laøm: 8H - 16H/ 16H - 23H

Nôi laøm vieäc: NGUYEÃN VAÊN LINH, P TAÂN PHUÙ, Q 7

Löông: 100.000Ñ/CA + CÔMTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1243

Coâng vieäc: NV VAÊN PHOØNG; NV SÔ CHEÁ THÖÏC PHAÅM

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 4

Yeâu caàu: NVVP: ÑAÕ TN, GIAO TIEÁP TOÁT, CHAÊM CHÆ; NVSCTP: THÍCH

LAØM BEÁP, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: GIÔØ HAØNH CHÍNH/ THEO CA 4H (MÔÛ CÖÛA TÖØ 8H - 17H)

Nôi laøm vieäc: THAÏNH MYÕ LÔÏI, P THAÏNH MYÕ LÔÏI, Q 2

Löông: NVVP: 3.000.000Ñ - 4.000.000Ñ/T; NVSCTP: 3.000.000Ñ -

Hoà sô: 3.500.000Ñ/TTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1244

Coâng vieäc: NV TÖ VAÁN DU HOÏC

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: TN CAO ĐẲNG, AV GIAO TIEÁP, NHANH NHEÏN, GIAO TIEÁP TOÁT

Thôøi gian laøm: GIÔØ HAØNH CHÍNH

Nôi laøm vieäc: 95 DAÂN CHUÛ, P BÌNH THOÏ, Q THUÛ ÑÖÙC

Löông: 4.000.000Ñ - 5.000.000Ñ/TTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1131

Coâng vieäc: NV PHUÏC VUÏ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: 6H -12H

Nôi laøm vieäc: TOÂ HIEÁN THAØNH, P13, Q10

Löông: 1.400.000Ñ/T + CÔMHoà sô:

Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN(Phoøng HỖ TRỢ ĐỜI SỐNG - 33 Nguyeãn Thò Minh Khai
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương