Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1208-903 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaøtải về 44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích44 Kb.
THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1208-903

Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: ÑI XE ÑAÏP, SIEÂNG NAÊNG, CAÅN THAÄN, SAÏCH SEÕ

Thôøi gian laøm: 17H30-20H (THÖÙ 3,5,7)

Nôi laøm vieäc: ÑIEÄN BIEÂN PHUÛ, F. 21, QUAÄN BÌNH THAÏNH

Löông: 55.000Ñ/ BUOÅI

Hoà sô:

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1208-840

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN PHUÏC VUÏ SUAÁT AÊN COÂNG NGHIEÄP

Soá löôïng nam: 40 Soá löôïng nöõ: 0

Yeâu caàu: COÙ XE MAÙY, GIAO TIEÁP TOÁT, SIEÂNG NAÊNG

Thôøi gian laøm: 9H - 12H30 (T2 - T7)

Nôi laøm vieäc: Q.3, PHUÙ NHUAÄN, TAÂN PHUÙ, TAÂN BÌNH

Löông: 50.000Ñ/ NGAØY + CÔM

Hoà sô:

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1209-987

Coâng vieäc: NV BAÙN HAØNG QUAÀN AÙO

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: NGOAÏI HÌNH DEÃ NHÌN, GIAO TIEÁP TOÁT

Thôøi gian laøm: 15H-22H

Nôi laøm vieäc: NGUYEÃN HUEÄ, Q1

Löông: 1.980.000Ñ/ THAÙNG

Hoà sô:

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1209-1054

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN KHAÛO SAÙT THÒ TRÖÔØNG

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: GIAO TIEÁP TOÁT, NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: 12H30 - 13H30 & 17H - 18H15

Nôi laøm vieäc: ÑH BAÙCH KHOA, ÑH KINH TEÁ

Löông: THOÛA THUAÄN

Hoà sô:

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1209-1055

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN TIEÁP THÒ; NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 30

Yeâu caàu: COÙ XE MAÙY, NGOAÏI HÌNH DEÃ NHÌN, NHANH NHEÏN, SIEÂNG

NAÊNG


Thôøi gian laøm: 4H; 6H; 8H/ NGAØY (THOÛA THUAÄN)

Nôi laøm vieäc: CAÙC SIEÂU THÒ, METRO, SÖÏ KIEÄN

Löông: THOÛA THUAÄN

Hoà sô:


THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1209-1056

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN PHUÏC VUÏ

Soá löôïng nam: 3 Soá löôïng nöõ: 3

Yeâu caàu: AV GIAO TIEÁP, NHANH NHEÏN, SIEÂNG NAÊNG

Thôøi gian laøm: 9H30 - 14H30/ 9H - 14H30

Nôi laøm vieäc: TRAÀN CAO VAÂN, P.6, QUAÄN 3

Löông: 1.500.000Ñ/T

Hoà sô:

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1209-1057

Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: SIEÂNG NAÊNG, NHANH NHEÏN

Thôøi gian laøm: 7H - 11H (THOÛA THUAÄN)

Nôi laøm vieäc: QUOÁC LOÄ 1A, XAÕ AN PHUÙ TAÂY, HUYEÄN BÌNH CHAÙNH

Löông: 25.000Ñ/H

Hoà sô:

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1209-1058

Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: SIEÂNG NAÊNG, NHANH NHEÏN

Thôøi gian laøm: 2H/ NGAØY (THOÛA THUAÄN)

Nôi laøm vieäc: TRAÀN VAÊN ÑANG, P.9, QUAÄN 3

Löông: 20.000Ñ/H

Hoà sô:

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1209-1059

Coâng vieäc: COÄNG TAÙC VIEÂN THÒ TRÖÔØNG

Soá löôïng nam: 10 Soá löôïng nöõ: 10

Yeâu caàu: TN TC TRÔÛ LEÂN, NGOAÏI HÌNH DEÃ NHÌN, GIAO TIEÁP TOÁT

Thôøi gian laøm: PARTTIME

Nôi laøm vieäc: CAÙC QUAÄN TRONG TP.HCM

Löông: THOÛA THUAÄN

Hoà sô:

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1209-1060

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN PHUÏC VUÏ

Soá löôïng nam: 1 Soá löôïng nöõ: 0

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: 16H30 - 23H

Nôi laøm vieäc: TOÂN ÑÖÙC THAÉNG, QUAÄN 1

Löông: 1.700.000Ñ/T

Hoà sô:

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1209-1061

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN KEÁ TOAÙN

Soá löôïng nam: 1 Soá löôïng nöõ: 0

Yeâu caàu: TN TC TRÔÛ LEÂN CHUYEÂN NGAØNH KEÁ TOAÙN, NHANH NHEÏN,

TRUNG THÖÏC

Thôøi gian laøm: 7H - 16H30 (CN NGHÆ)

Nôi laøm vieäc: PHAN VAÊN HAÂN, QUAÄN BÌNH THAÏNH

Löông: 2.000.000Ñ/T

Hoà sô:


Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN

(Phoøng HỖ TRỢ ĐỜI SỐNG - 33 Nguyeãn Thò Minh Khai
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương