Coâng vieäc: nhaân vieân baùn haøNGtải về 36.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích36.2 Kb.
THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1209-1044

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: 8H - 15H/ 15H - 22H

Nôi laøm vieäc: METRO QUAÄN 2

Löông: 2.500.000Ñ/T/CA

Hoà sô:

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1209-1045

Coâng vieäc: NV PHUÏC VUÏ; NV ORDER; NV PHUÏ BEÁP

Soá löôïng nam: 5 Soá löôïng nöõ: 5

Yeâu caàu: AV GIAO TIEÁP, NHANH NHEÏN, SIEÂNG NAÊNG

Thôøi gian laøm: PV:8H - 16H/ 9H30 - 16H30/ 16H30 - 23H; PB & ORDER: 16H30 -

23H

Nôi laøm vieäc: HAI BAØ TRÖNG, P. BEÁN NGHEÙ, QUAÄN 1Löông: 2.000.000Ñ/T + CÔM + TÍP

Hoà sô:


THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1209-1046

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN PHUÏC VUÏ

Soá löôïng nam: 20 Soá löôïng nöõ: 20

Yeâu caàu: SIEÂNG NAÊNG, NHANH NHEÏN

Thôøi gian laøm: 6H30 - 12H/ 12H - 17H/ 17H - 23H/ 6H30 - 15H/ 15H - 23H (NGHÆ

2 NGAØY/THAÙNG)

Nôi laøm vieäc: VAÂN COÂI, P.7, QUAÄN TAÂN BÌNH

Löông: 1.800.000Ñ/ T/ CA 8H + CÔM

Hoà sô:


THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1209-1047

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG

Soá löôïng nam: 4 Soá löôïng nöõ: 0

Yeâu caàu: SV NAÊM 1, 2, NHANH NHEÏN,,CHÒU KHOÙ

Thôøi gian laøm: 12H - 17H/ 18H - 22H

Nôi laøm vieäc: NGUYEÃN TRAÕI, P.3, QUAÄN 5

Löông: 1.500.000Ñ/T

Hoà sô:

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1209-1048

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG

Soá löôïng nam: 2 Soá löôïng nöõ: 3

Yeâu caàu: SIEÂNG NAÊNG, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: 8H/ NGAØY

Nôi laøm vieäc: QUAÄN 10, 11, 5, PHUÙ NHUAÄN

Löông: THOÛA THUAÄN

Hoà sô:

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1209-1049

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN PHUÏC VUÏ

Soá löôïng nam: 5 Soá löôïng nöõ: 4

Yeâu caàu: NGOAÏI HÌNH DEÃ NHÌN, NHANH NHEÏN, SIEÂNG NAÊNG

Thôøi gian laøm: 7H - 15H/ 15H - 23H (NGHÆ 1 NGAØY/ TUAÀN)

Nôi laøm vieäc: LEÂ DUAÅN, P. BEÁN NGHEÙ, QUAÄN 1

Löông: 2.000.000 - 2.400.000Ñ/T

Hoà sô:

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1209-1050

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN PHUÏC VUÏ

Soá löôïng nam: 4 Soá löôïng nöõ: 0

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, SIEÂNG NAÊNG

Thôøi gian laøm: 12H - 17H/ 17H - 22H

Nôi laøm vieäc: ÑÖÔØNG SOÁ 18, P. HIEÄP BÌNH CHAÙNH

Löông: 9.000 - 10.000Ñ/H

Hoà sô:

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1209-1051

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG

Soá löôïng nam: 2 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: SAÏCH SEÕ, GOÏN GAØNG, TRUNG THÖÏC

Thôøi gian laøm: 6H30 - 14H30/ 14H - 22H

Nôi laøm vieäc: NGOÂ TAÁT TOÁ , P.19, QUAÄN BÌNH THAÏNH

Löông: 2.500.000 - 3.000.000Ñ/T

Hoà sô:

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1209-1052

Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, SIEÂNG NAÊNG

Thôøi gian laøm: 6H30 - 11H30

Nôi laøm vieäc: NAM QUANG 2, QUAÄN 7, PHUÙ MYÕ HÖNG

Löông: 3.000.000Ñ/THoà sô:

Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN(Phoøng HỖ TRỢ ĐỜI SỐNG - 33 Nguyeãn Thò Minh Khai
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương