Coâng vieäc: nhaân vieân phuïc vuïtải về 41.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích41.55 Kb.
THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1109

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN PHUÏC VUÏ

Soá löôïng nam: 2 Soá löôïng nöõ: 0

Yeâu caàu: CHAÊM CHÆ, NHANH NHEÏN

Thôøi gian laøm: 6H - 12H

Nôi laøm vieäc: HOAØNG HOA THAÙM, P7, Q BÌNH THAÏNH

Löông: 1.500.000Ñ/TTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1246

Coâng vieäc: NV NHAÄP LIEÄU

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: ÑAÙNH MAÙY GIOÛI, NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: THOÛA THUAÄN

Nôi laøm vieäc: HAI BAØ TRÖNG, P 8, Q 3

Löông: 500Ñ/ VAÊN BAÛNTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1226

Coâng vieäc: GAÁP VAØ DAÙN HOÄP GIAÁY

Soá löôïng nam: 2 Soá löôïng nöõ: 3

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: 18H - 22H

Nôi laøm vieäc: PHAÏM VAÊN HAI, Q TAÂN BÌNH

Löông: 15.000Ñ/HTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1209-1014

Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: BIEÁT UÛI QUAÀN AÙO, SIEÂNG NAÊNG, NHANH NHEÏN

Thôøi gian laøm: 17H - 20H (T2,4,6)

Nôi laøm vieäc: CÖ XAÙ LÖÕ GIA, P.15, QUAÄN 11

Löông: 20.000Ñ/HTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1266

Coâng vieäc: NV VAÊN PHOØNG

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 4

Yeâu caàu: TN ÑAÏI HOÏC CHUYEÂN NGAØNH AV, KINH TEÁ; KHOÂNG CAÀN KINH

NGHIEÄM, HAM HOÏC HOÛI

Thôøi gian laøm: GIÔØ HAØNH CHÍNH

Nôi laøm vieäc: NGUYEÃN TROÏNG TUYEÅN, P 10, Q PHUÙ NHUAÄN

Löông: CB: 2.000.000Ñ - 2.500.000Ñ/T

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1267

Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, SAÏCH SEÕ

Thôøi gian laøm: 8H - 10H (T2 - CN)

Nôi laøm vieäc: CHIEÂU ANH CAÙC, P 5, Q 5

Löông: 20.000Ñ/HTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1252

Coâng vieäc: NV KINH DOANH

Soá löôïng nam: 2 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: HOÏC CHUYEÂN NGAØNH MARKETING, QTKD; GIAO TIEÁP TOÁT

Thôøi gian laøm: 4H/ NGAØY (THOÛA THUAÄN)

Nôi laøm vieäc: CAÙC QUAÄN TRONG TP

Löông: CB: 1.000.000Ñ/T + HHTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1138

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN TROÂNG COI CÖÛA HAØNG

Soá löôïng nam: 4 Soá löôïng nöõ: 0

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, NHIEÄT TÌNH

Thôøi gian laøm: 7H/ NGAØY (THOÛA THUAÄN)

Nôi laøm vieäc: TOÂ HIEÁN THAØNH, Q10

Löông: THÖÛ VIEÄC: 1.200.000Ñ/ TTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1268

Coâng vieäc: SAÉP XEÁP HAØNG HOÙA

Soá löôïng nam: 40 Soá löôïng nöõ: 0

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, NHIEÄT TÌNH

Thôøi gian laøm: 7H30 - 17H (T2 - CN)

Nôi laøm vieäc: LYÙ CHIEÂU HOAØNG, P 10, Q 6

Löông: 80.000Ñ/ NGAØY + CÔMTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1269

Coâng vieäc: OÂNG GIAØ NOEL; MC HOAÏT NAÙO EVENT

Soá löôïng nam: 20 Soá löôïng nöõ: 0

Yeâu caàu: CAO 1M70 TRÔÛ LEÂN, NAËNG 70 - 75KG, COÙ XE MAÙY, GIAO TIEÁP

TOÁT


Thôøi gian laøm: TÖØ 17H TRÔÛ ÑI (TÖØ 10/12 - 25/12)

Nôi laøm vieäc: CAÙC QUAÄN TRONG TP

Löông: 30.000Ñ/ ÑÒA CHÆ + PC XAÊNG, ÑIEÄN THOAÏI

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1256

Coâng vieäc: DAÏY KEØM TOAÙN, HOÙA/ ANH VAÊN LÔÙP 10

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: NAÉM VÖÕNG KIEÁN THÖÙC LÔÙP 10, COÙ KHAÛ NAÊNG TRUYEÀN ÑAÏT

TOÁT, NHIEÄT TÌNH

Thôøi gian laøm: THÖÙ 7 (18H - 20H)/ CN (8H - 10H)

Nôi laøm vieäc: TAÂN THÔÙI HIEÄP 21, P TAÂN THÔÙI HIEÄP, Q 12

Löông: 300.000Ñ/T

Hoà sô:


Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN

(Phoøng HỖ TRỢ ĐỜI SỐNG - 33 Nguyeãn Thò Minh Khai
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương