Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1210-1257 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaøtải về 52.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích52.29 Kb.
THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1257

Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: NHNAH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, TRUNG THÖÏC

Thôøi gian laøm: 2 - 3H/ BUOÅI, 2 - 3 BUOÅI/ TUAÀN (NGOAØI GIÔØ HAØNH CHÍNH,

THOÛA THUAÄN)

Nôi laøm vieäc: NGUYEÃN HÖÕU TIEÁN, P TAÂY THAÏNH, Q TAÂN PHUÙ

Löông: 30.000Ñ/H

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1258

Coâng vieäc: BAÙN QUAÀN AÙO TAÏI CÖÛA HAØNG

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, GIAO TIEÁP TOÁT

Thôøi gian laøm: 8H - 12H VAØ 15H - 20H

Nôi laøm vieäc: CÖ XAÙ CHU VAÊN AN, P 26, Q BÌNH THAÏNH

Löông: 1.500.000Ñ/TTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1243

Coâng vieäc: NV SÔ CHEÁ THÖÏC PHAÅM

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 4

Yeâu caàu: THÍCH LAØM BEÁP, NHANH NHẸN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: GIÔØ HAØNH CHÍNH/ THEO CA 4H (MÔÛ CÖÛA TÖØ 8H - 17H)

Nôi laøm vieäc: THAÏNH MYÕ LÔÏI, P THAÏNH MYÕ LÔÏI, Q 2

Löông: 3.000.000Ñ - 3.500.000Ñ/TTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1259

Coâng vieäc: NV ÑOÙNG GOÙI SAÛN PHAÅM

Soá löôïng nam: 50 Soá löôïng nöõ: 50

Yeâu caàu: NHANH NHẸN, CHĂM CHỈ

Thôøi gian laøm: 7H - 11H/ 11H30 - 17H30

Nôi laøm vieäc: KCN SOÙNG THAÀN 1, DÓ AN, BÌNH DÖÔNG

Löông: 16.500Đ/HTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1220

Coâng vieäc: NV PHUÏC VUÏ; NV GIÖÕ XE

Soá löôïng nam: 8 Soá löôïng nöõ: 4

Yeâu caàu: CHAÊM CHÆ, NHANH NHEÏN, GIAO TIEÁP TOÁT

Thôøi gian laøm: NVGX: 8H - 13H/ 13H - 23H; NVPV: 15H - 23H

Nôi laøm vieäc: NAM KYØ KHÔÛI NGHÓA, P 6, Q 3

Löông: NVGX: 1.800.000Ñ/T + CÔM; NVPV: 1.800.000Ñ - 2.000.000Ñ/T

Hoà sô: + CÔM

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1137

Coâng vieäc: NV PHUÏC VUÏ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: 16H - 20H30

Nôi laøm vieäc: BAØ HUYEÄN THANH QUAN, P7, Q3

Löông: 1.300.000Ñ/TTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1250

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN PHA CHEÁ

Soá löôïng nam: 1 Soá löôïng nöõ: 0

Yeâu caàu: SIEÂNG NAÊNG, CHAÊM CHÆ, BIEÁT PHA CHEÁ

Thôøi gian laøm: 15H - 23H30 (NGHÆ 2 NGAØY/T)

Nôi laøm vieäc: NAM QUOÁC CANG, QUAÄN 1

Löông: 3.000.000Ñ/T


THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1260

Coâng vieäc: GOÏI ÑIEÄN THOAÏI CHO KHAÙCH HAØNG

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: GIAO TIEÁP QUA ÑIEÄN THOAÏI TOÁT, NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: 8H30 - 11H30/ 14H - 17H

Nôi laøm vieäc: COÄNG HOØA, P 13, Q TAÂN BÌNH

Löông: 1.000.000Ñ/TTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1261

Coâng vieäc: LAÉP RAÙP, BAÉN PHAÙO KIM TUYEÁN

Soá löôïng nam: 10 Soá löôïng nöõ: 0

Yeâu caàu: COÙ XE MAÙY, BIEÁT VEÀ ÑIEÄN, NHANH NHEÏN

Thôøi gian laøm: 11H - 13H/ 17H - 19H30

Nôi laøm vieäc: ÑIEÄN BIEÂN PHUÛ, P 10, Q 10

Löông: 45.000Ñ - 70.000Ñ/ BUOÅITHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1262

Coâng vieäc: PHIEÂN DÒCH VIEÂN TIEÁNG NHAÄT

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: TN ÑH KHOA TIEÁNG NHAÄT, CHAÊM CHÆ, HAM HOÏC HOÛI, VTVP

Thôøi gian laøm: 8H - 17H (T2 - T7)

Nôi laøm vieäc: AÁP 6, XAÕ VÓNH LOÄC, HUYEÄN BÌNH CHAÙNH

Löông: 3.000.000Ñ - 6.000.000Ñ/TTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1263

Coâng vieäc: NV PHUÏC VUÏ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 5

Yeâu caàu: COÙ NGOAÏI HÌNH, NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: 7H - 14H/ 17H - 22H (T2 - CN)

Nôi laøm vieäc: TRAÀN NAÕO, Q 2 (CHAÂN CAÀU SAØI GOØN)

Löông: 2.000.000Ñ/TTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1209-1004

Coâng vieäc: NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG

Soá löôïng nam: 50 Soá löôïng nöõ: 50

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: TÖÏ DO

Nôi laøm vieäc: TRONG TP

Löông: HOA HOÀNG (20% DOANH SOÁ)THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1264

Coâng vieäc: BAÛO VEÄ KHAÙCH SAÏN

Soá löôïng nam: 1 Soá löôïng nöõ: 0

Yeâu caàu: COÙ NGOAÏI HÌNH, NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: 18H - 6H SAÙNG

Nôi laøm vieäc: HÖNG GIA 2, Q 7

Löông: 3.000.000Ñ/TTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1210-1265

Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 1

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, SAÏCH SEÕ

Thôøi gian laøm: 17H - 19H, 3 BUOÅI/ TUAÀN (THOÛA THUAÄN)

Nôi laøm vieäc: LYÙ CHÍNH THAÉNG, P 7, Q 3

Löông: 25.000Ñ/HHoà sô:

Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN(Phoøng HỖ TRỢ ĐỜI SỐNG - 33 Nguyeãn Thò Minh Khai
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương