B irthday Celebration Information Finley Schooltải về 58.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích58.67 Kb.
#39729
Birthday Celebration Information


Finley School
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

In view of the California Law, Senate Bill 112, impacting foods we can serve at school, I would like to remind parents that we cannot accept high fat, salt or sugar foods to be shared with your child’s classmates. If you would like to note your child’s birthday or a holiday, please consider other choices. Some suggestions are; fancy pencils, a small toy, stickers, fruit roll-ups, cards, games, veggie trays or donate a book for the classroom library. If there are multiple items, please sort and put them in a small bag or baggie for each student. For the safety of the students, homemade items can not be distributed. We apologize, but if parents bring cupcakes or cookies to school, we will not be able to accept them. Another alternative is to order treats (birthday cupcakes – chocolate or vanilla, or marshmallow crispy squares) through the Westminster School District Nutrition Services department. These treats meet all state and federal requirements. If you would like to order through the Nutrition Services Department you must order two weeks in advance. Please ask the School Office Manager for a form.


Please check with your child’s teacher before making any arrangements.

Thank you for your understanding!


*

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Thông Báo về Việc Mừng Sinh Nhật tại Trường Finley

Theo luật mới của Tiểu Bang California, Bill 112 của Thượng Viện Bill về việc phục vụ thực phẩm tại trường, chúng tôi xin nhắc nhở đến phụ huynh rằng chúng tôi không nhận các thức ăn có nhiều mỡ, muối hay đường để chia sẻ với các học sinh trong lớp của con em quý vị. Nếu muốn mừng ngày sinh nhật của con em hay một ngày lễ, xin vui lòng để ý đến các hình thức khác ngòai bánh kẹo. Sau đây là một số đề nghị: bút chì các kiểu, đồ chơi nhỏ, nhãn dán sticker, kẹo trái cây roll-up, hình, trò chơi, khay rau trái hay là một quyển sách cho lớp. Nếu có nhiều loại, xin vui lòng bỏ vào bao nhỏ cho mỗi học sinh.


Chúng tôi xin lỗi, vì sự an toàn của học sinh, thức ăn nấu tại nhà sẽ không được phân phát. Tuy nhiên, phụ huynh có thể đem cupcake hay bánh cookies đến trường. Một cách khác là quý vị có thể đặt mua bánh Birthday cupcakes chocolate hay vanila hay mashmallow crispy từ Văn Phòng Dịch Vụ Dinh Dưỡng của Học Khu Westminster. Những thức ăn nhẹ này hội đủ các điều lệ của Tiểu Bang và Liên Bang. Nếu muốn, quý vị có thể đặt mua trước 2 tuần . Vui lòng hỏi mẫu đơn từ Quản Lý Văn Phòng Trường.
C
Xin qúy vị vui lòng bàn với thầy/cô trước khi định tổ chức dịp vui gì cho con em.
ám ơn sự thông cảm của qúy vị.
tải về 58.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương