Lao ®éng ®ang lµm viÖc t¹i thêi ®iÓm 1/7 hµng n¨mtải về 13.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích13.28 Kb.

Lao ®éng ®ang lµm viÖc t¹i thêi ®iÓm 1/7 hµng n¨m
ph©n theo lo¹i h×nh kinh tế vµ ngµnh kinh tÕ 

 

 

 

Ngh×n ng­êi2005

2006

¦íc tÝnh n¨m 2007
Tæng sè

42526.9

43347.2

44171.9
Ph©n theo lo¹i h×nh kinh tÕ

Nhµ n­íc

4038.8

4007.8

3974.6
Ngoµi Nhµ n­íc

37814.7

38639.0

39468.8
Khu vùc cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi

673.4

700.4

728.5

Ph©n theo ngành kinh tế

42526.9

43347.2N«ng, l©m nghiÖp vµ thñy s¶n

24342.5

24122.8

24103.9
C«ng nghiÖp vµ x©y dùng

7739.9

8192.7

8638.3
DÞch vô

10444.5

11031.7

11429.7

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương