Coâng vieäc: nv phuïc vuï thôØi vuï teáTtải về 50.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích50.21 Kb.
THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-053

Coâng vieäc: NV PHUÏC VUÏ THÔØI VUÏ TEÁT

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 3

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, GIAO TIEÁP TOÁT (LAØM TÖØ 1/2/2013 -

16/2/2013)

Thôøi gian laøm: 16H - 22H30

Nôi laøm vieäc: ÑÖÔØNG 41, P.6, Q.4

Löông: 10.000Ñ/H (MUØNG 1,2,3 TEÁT: 20.000Ñ/H)

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-068

Coâng vieäc: PHUÏ VIEÄC NHAØ

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, CHÒU KHOÙ, TRUNG THÖÏC

Thôøi gian laøm: 8H - 12H/ 14H - 18H/ 18H - 21H

Nôi laøm vieäc: HOA ÑAØO, P.2, Q.PHUÙ NHUAÄN

Löông: 20.000Ñ - 25.000Ñ/H (NGAØY 29,1,2,3: LÖÔNG GAÁP ÑOÂI)THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-026

Coâng vieäc: GIAÙM SAÙT NHAØ HAØNG; NV PHUÏC VUÏ; PHUÏ BEÁP; PHA CHEÁ

Soá löôïng nam: 100 Soá löôïng nöõ: 100

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, LAØM TÖØ 21 - 11 TEÁT (GSNH: COÙ

CHUYEÂN MOÂN TRONG LÓNH VÖÏC NHAØ HAØNG)

Thôøi gian laøm: NVPV,PB,PC: 17H - 23H; GSNH: 8H/ CA (THOÛA THUAÄN)

Nôi laøm vieäc: Q1,3,7,8,10, PHUÙ NHUAÄN, TAÂN PHUÙ, TAÂN BÌNH

Löông: 25.000Ñ/H (NGAØY 29,1,2,3 TEÁT: 30.000Ñ/H)

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-033

Coâng vieäc: PHA CHEÁ; PHUÏ BEÁP

Soá löôïng nam: 2 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, LAØM TÖØ 25 TEÁT - 5 TEÁT (PC: COÙ

KINH NGHIEÄM)

Thôøi gian laøm: 7H - 15H/ 15H - 23H (T2 - CN)

Nôi laøm vieäc: PHAN CHU TRINH, P.BEÁN THAØNH, Q.1

Löông: 200.000Ñ/ NGAØY

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-046

Coâng vieäc: NV MUA HAØNG TÖØ NÖÔÙC NGOAØI

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC, BAÈNG B ANH VAÊN, NHOÛ HÔN 26 TUOÅI,

KHOÂNG CAÀN KINH NGHIEÄM

Thôøi gian laøm: GIÔØ HAØNH CHÍNH

Nôi laøm vieäc: BEÁN VAÂN ÑOÀN, P.1, Q.4

Löông: CB: 3.000.000Ñ/T

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-047

Coâng vieäc: KEÁ TOAÙN TOÅNG HÔÏP

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: TN TRUNG CAÁP TRÔÛ LEÂN CHUYEÂN NGAØNH KEÁ TOAÙN, COÙ KINH

NGHIEÄM 1 NAÊM

Thôøi gian laøm: GIÔØ HAØNH CHÍNH

Nôi laøm vieäc: BEÁN VAÂN ÑOÀN, P.1, Q.4

Löông: CB: 3.000.000Ñ/T

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-048

Coâng vieäc: NV BAÙN HAØNG QUA ÑIEÄN THOAÏI

Soá löôïng nam: 0 Soá löôïng nöõ: 2

Yeâu caàu: TN ÑAÏI HOÏC, NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, NHOÛ HÔN 26 TUOÅI

Thôøi gian laøm: GIÔØ HAØNH CHÍNH

Nôi laøm vieäc: BEÁN VAÂN ÑOÀN, P.1, Q.4

Löông: CB: 3.000.000Ñ/TTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-070

Coâng vieäc: NV PHUÏC VUÏ

Soá löôïng nam: 10 Soá löôïng nöõ: 10

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, GIAO TIEÁP TOÁT (LAØM TÖØ 23 TEÁT -

MUØNG 8 TEÁT)

Thôøi gian laøm: 5H - 15H/ 16H - 2H SAÙNG

Nôi laøm vieäc: AÂU CÔ, P.14, Q.11

Löông: 200.000Ñ/ NGAØY

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-069

Coâng vieäc: NV PHUÏC VUÏ

Soá löôïng nam: 4 Soá löôïng nöõ: 4

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, GIAO TIEÁP TOÁT, ÔÛ LAÏI QUAÙN NEÁU

MUOÁN (LAØM TÖØ 27 TEÁT - MUØNG 8 TEÁT)

Thôøi gian laøm: 5H - 17H/ 17H - 5H SAÙNG

Nôi laøm vieäc: QUOÁC LOÄ 50, XAÕ BÌNH HÖNG, HUYEÄN BÌNH CHAÙNH

Löông: 200.000Ñ/ NGAØY + CÔM

THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-072

Coâng vieäc: NV GIAO CÔM

Soá löôïng nam: 1 Soá löôïng nöõ: 0

Yeâu caàu: COÙ XE MAÙY, NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: 10H45 - 14H (T2 - T6)

Nôi laøm vieäc: LEÂ VAÊN LINH, P.13, Q.4

Löông: 60.000Ñ/ BUOÅI + CÔMTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-072

Coâng vieäc: NV GIAO CÔM

Soá löôïng nam: 1 Soá löôïng nöõ: 0

Yeâu caàu: COÙ XE MAÙY, NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ

Thôøi gian laøm: 10H45 - 14H (T2 - T6)

Nôi laøm vieäc: LEÂ VAÊN LINH, P.13, Q.4

Löông: 60.000Ñ/ BUOÅI + CÔMTHOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-059

Coâng vieäc: NV PHUÏC VUÏ; PHUÏ BEÁP

Soá löôïng nam: 50 Soá löôïng nöõ: 50

Yeâu caàu: NHANH NHEÏN, CHAÊM CHÆ, GIAO TIEÁP TOÁT

Thôøi gian laøm: 8H - 15H/ 15H - 23H

Nôi laøm vieäc: Q1,3,7,10,11, PHUÙ NHUAÄN, TB (CTY ÔÛ Q.TAÂN BÌNH)

Löông: 20.000Ñ/H (29,1,2,3 TEÁT: 25.000Ñ/H)THOÂNG BAÙO TUYEÅN DUÏNG

Maõ soá: 1301-071

Coâng vieäc: NV PHUÏC VUÏ

Soá löôïng nam: 10 Soá löôïng nöõ: 10

Yeâu caàu: NAM CAO 1M65, NÖÕ CAO 1M55, KHOÂNG NHUOÄM TOÙC (LAØM TÖØ

11/2/2013 - 17/2/2013, COÙ XE ÑÖA ÑOÙN, COÙ CHOÃ NOÄI TRUÙ)

Thôøi gian laøm: 6H - 14H/ 14H - 22H

Nôi laøm vieäc: XAÕ TAÂN ÑÒNH, HUYEÄN TAÂN UYEÂN, BÌNH DÖÔNG

Löông: 150.000Ñ/ NGAØY + 2 BÖÕA CÔM

Hoà sô:


Lieân heä: TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN

(Phoøng HỖ TRỢ ĐỜI SỐNG - 33 Nguyeãn Thò Minh Khai
: files -> news -> 3284 -> content -> 3282
news -> Lao ®éng ®ang lµm viÖc t¹i thêi ®iÓm 1/7 hµng n¨m
news -> Lao động đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm phân theo loại hình và ngành kinh tế
news -> Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 02 năm 2007
news -> Nhập khẩu tháng 10 và 10 tháng năm 2005
news -> Coâng vieäc: nhaân vieân baùn haøNG
news -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1208-903 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
news -> Coâng vieäc: nhaân vieân thu ngaâN; nhaân vieân giöÕ xe
news -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1210-1257 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
news -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1210-1161 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
3282 -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1210-1265 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương