THỦ TỤc hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của sở XÂy dựng tỉnh thanh hoátải về 35.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích35.01 Kb.


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH THANH HOÁ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1728/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2012

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH THANH HOÁ


STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A

CẤP TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

I

Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng

1

Cấp Giấy phép quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết có quy mô trên 50 ha trong phạm vi toàn tỉnh và dự án đầu tư xây có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử của tỉnh (T-THA-199799-TT)

2

Cấp Giấy phép quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị, trừ nhà ở tại đô thị tỉnh lỵ (T-THA-199800-TT)

3

Cấp Giấy phép quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với một lô đất tại đô thị tỉnh lỵ (T-THA-199812-TT)


Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH THANH HOÁ

(Có bản nội dung cụ thể của 03 thủ tục hành chính đính kèm)

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1728/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá)

Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết có quy mô trên 50 ha trong phạm vi toàn tỉnh và dự án đầu tư xây có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử của tỉnh.

Số seri của TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia: T-THA-199799-TT

Lĩnh vực: Quy hoạch Xây dựng

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa (số 36, Đại Lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức: Không

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận cho người nộpBước 3. Xử lý hồ sơ:

- Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có trách nhiệm:

+ Xem xét hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan;

+ Báo cáo UBND tỉnh về nội dung giấy phép quy hoạch.

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định cấp giấy phép quy hoạch của Sở Xây dựng, UBND tỉnh xem xét và cấp giấy phép quy hoạch.

Bước 4. Trả kết quả :

1. Địa điểm trả:

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Xây dựng tỉnh thanh Hóa;

- Tổ chức, cá nhân nộp phí và lệ phí theo quy định, xuất trình Giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả.

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết theo quy định).


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (có mẫu): 01 bản chính;

- Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch: 01 bản chính;

- Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị: 01 bản chính;

- Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư: 01 bản chính;

- Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án: 01 bản sao công chứng.

b) Số lượng bộ hồ sơ: 3-5 bộ.4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian: Chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, nếu có). Trong đó:

- Sở Xây dựng: 30 ngày;

- UBND tỉnh Thanh Hóa: 15 ngày.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Thanh Hóa.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa

d) Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch đầu tư; Sở Tài nguyên & Môi trường; Sở Tài chính; các Sở có liên quan (tùy theo từng dự án); địa phương nơi có dự án.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép quy hoạch.

8. Lệ phí:

- Mức thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch: 2.000.000đ (Hai triệu đồng)/01 giấy phép.

- Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch thu bằng Đồng Việt Nam (VNĐ)


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấp phép quy hoạch (Phụ lục I).10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009, có hiệu lực từ ngày 01/01/2010.

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, có hiệu lực từ ngày 25/5/2010.

- Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch, có hiệu lực từ ngày 02/4/2012.[

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH


Phụ lục I(Ban hành kèm theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ)
Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)_________

Kính gửi: ..............................................................

1. Chủ đầu tư: .........................................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: ........................................

- Địa chỉ liên hệ: ......................................................................................................

- Số nhà:................ Đường ....................Phường (xã) .............................................

- Tỉnh, thành phố: ....................................................................................................

- Số điện thoại: ........................................................................................................

2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư: ...............................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ..........................................

- Tỉnh, thành phố: ........................................................................................……….

- Phạm vi dự kiến đầu tư:..........................................................................................- Quy mô, diện tích:........................................................................................... (ha).

- Hiện trạng sử dụng đất.............................................................................................

3. Nội dung đầu tư: ....................................................................................................

- Chức năng dự kiến: .................................................................................................

- Cơ cấu sử dụng đất dự kiến:.....................................................................................

4. Tổng mức đầu tư dự kiến:.......................................................................................

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

......... ngày ......... tháng ......... năm .........Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)
: Portals -> Rainbow -> Upload -> 201206
Upload -> Thuyết minh và quy đỊnh áp dụNG
Upload -> CỘng hềa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hểA Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ XÂy dựNG
Upload -> Céng Hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt nam Së xy dùng §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Upload -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ XÂy dựNG
Upload -> Ubnd tỉnh thanh hóa sở XÂy dựng số: 1379 /sxd
Upload -> Së xy dùng Sè: 1425/sxd-qh V/v tham gia ý kiÕn vµ h­íng dÉn lËp qhct xy dùng tû lÖ 1/500 khu dn c­ phÝa Nam ®­êng NguyÔn Phôc, x· Qu¶ng Th¾ng, tpth. Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
Upload -> Ubnd tØnh thanh ho¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Upload -> SỞ XÂy dựNG
Upload -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Së Xy dùng §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
201206 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương