Céng Hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt nam Së xy dùng §éc lËp – Tù do – H¹nh phóctải về 15.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích15.7 Kb.
UBND tØnh Thanh Ho¸ Céng Hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt nam

Së x©y dùng §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Sè: 1339/ SXD- BQL Thanh Ho¸, ngµy 21 th¸ng 06 n¨m 2010


Tê tr×nh

thÈm ®Þnh B¸o c¸o kinh tÕ – kü thuËt x©y dùng

C«ng tr×nh: Söa ch÷a, C¶i t¹o, n©ng cÊp B¶o tµng

tØnh Thanh Ho¸
KÝnh göi: UBND tØnh Thanh Ho¸
- C¨n cø LuËt x©y dùng sè: 16 /2003/QH 11 ngµy 26/11/2003; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu liªn quan ®Õn ®Çu t­ XDCB sè: 38/2009/QH 12 ngµy 19/6/2009 cña quèc Héi

- C¨n cø nghÞ ®Þnh sè: 12/2009/N§-CP ngµy 12/2/2009 cña chÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh;

- C¨n cø th«ng t­ sè: 03/2009/TT-BXD ngµy 26/3/2009 cña Bé X©y dùng quy ®Þnh chi tiÕt mét sè néi dung cña nghÞ ®Þnh sè: 12/2009/N§-CP ngµy 12/02/2009 cña chÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh;

- C¨n cø v¨n b¶n sè: 14/TB-UBND ngµy 16/02/2009 cña UBND tØnh v/v: Th«ng b¸o ý kiÕn chØ ®¹o cña chñ tÞch UBND tØnh Mai V¨n Ninh t¹i buæi lµm viÖc víi l·nh ®¹o së V¨n ho¸ - ThÓ thao vµ du lÞch;

-C¨n cø v¨n b¶n sè: 1504-CV/VPTU ngµy 15/9/2009 cña v¨n phßng tØnh ñy vÒ viÖc: T¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt vµ ho¹t ®éng cña B¶o tµng tØnh Thanh Ho¸;

- C¨n cø v¨n b¶n sè: 5266/UBND- VX ngµy 09/10/2009 cña chñ tÞch UBND tØnh vÒ viÖc: LËp dù ¸n söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp c«ng tr×nh B¶o tµng tØnh vµ s­u tÇm bæ sung hiÖn vËt vµo B¶o tµng tØnh Thanh Ho¸ kÌm theo Biªn b¶n kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng cña liªn ngµnh: Së x©y dùng- Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­- Së v¨n ho¸ - ThÓ thao vµ du lÞch- B¶o tµng tØnh thanh Ho¸ thèng nhÊt ý kiÕn ®Ò xuÊt c¶i t¹o, n©ng cÊp, mua s¾m, b¶o qu¶n thiÕt bÞ vµ hiÖn vËt c«ng tr×nh B¶o tµng tØnh Thanh Hãa;

- Së X©y dùng ®· cã tê tr×nh sè:706/SXD-BQL ngµy 07/4/2010 v/v thÈm ®Þnh B¸o c¸o kinh tÕ-Kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh: C¶i t¹o, n©ng cÊp B¶o tµng tØnh Thanh Hãa.

- Së KÕ Ho¹ch vµ ®Çu t­ Thanh Hãa ®· cã v¨n b¶n sè: 733/ SKH§T-T§ ngµy 07/5/2010 tr×nh UBND tØnh phª duyÖt B¸o c¸o kinh tÕ-Kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh: C¶i t¹o, n©ng cÊp B¶o tµng tØnh Thanh Hãa víi tæng møc ®Çu t­ lµ 10.731 triÖu ®ång;

Tuy nhiªn. Ngµy 25/5/2010 UBND tØnh ®· cã quyÕt ®Þnh sè: 1750/Q§-UBND v/v Phª duyÖt chñ tr­¬ng giao cho Së X©y dùng lµn chñ ®Çu t­ dù ¸n §TXD: B¶o tµng tØnh Thanh Hãa ( B¶o tµng míi). §ång thêi chØ ®¹o ®iÒu chØnh l¹i quy m« vµ tæng møc ®Çu t­ ®èi víi dù ¸n: Söa ch÷a, c¶i t¹o n©ng cÊp B¶o Tµng tØnh Thanh Hãa .

Sau khi chØnh söa mét sè néi dung theo ý kiÕn chØ ®¹o cña chñ tÞch UBND tØnh Së X©y dùng tr×nh thÈm ®Þnh B¸o c¸o kinh tÕ - Kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh: Söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp B¶o tµng tØnh Thanh Hãa víi c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y:

1. Tªn c«ng tr×nh: Söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp B¶o tµng tØnh Thanh Ho¸.

2. Tªn chñ ®Çu t­: Së X©y dùng Thanh Hãa.

3. Tæ chøc t­ vÊn lËp b¸o c¸o kinh tÕ –Kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh: Trung t©m kiÓm ®Þnh chÊt l­îng x©y dùng Thanh Hãa.

4. Môc tiªu ®Çu t­ x©y dùng: Söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp c«ng tr×nh.

5. §Þa ®iÓm x©y dùng: T¹i sè 206 §­êng Tr­êng Thi– Ph­êng Tr­êng Thi- TP Thanh Hãa .

6. DiÖn tÝch sö dông ®Êt: Trªn ®Êt hiÖn h÷u B¶o tµng tØnh Thanh Hãa ®ang qu¶n lý vµ sö dông t¹i Ph­êng Tr­êng Thi- TP Thanh Hãa.

7. Tæng møc ®Çu t­: 6.948.870.000 ®

( B»ng ch÷: S¸u tû, chÝn tr¨m bèn t¸m triÖu, t¸m tr¨m b¶y m­¬i ngµn ®ång)

Trong ®ã: Chi phÝ x©y dùng: 5.904.096.137 ®

Chi phÝ thiÕt bÞ PCCC: 58.740.000 ®

Chi phÝ QLDA: 135.472.170®

Chi phÝ t­ vÊn: 465.858.089®

Chi phÝ kh¸c: 53.805.392 ®

Dù phßng: 330.898.212 ®

( Cã b¶ng tæng hîp dù to¸n chi tiÕt kÌm theo)

8. Nguån vèn ®Çu t­: Vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc ®Çu t­ theo kÕ ho¹ch.

9. H×nh thøc qu¶n lý dù ¸n: Chñ ®Çu t­ trùc tiÕp qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n.

10. Thêi gian thùc hiÖn: Hoµn thµnh trong mét n¨m kÓ tõ ngµy khëi c«ng.( Së x©y dùng göi kÌm theo tê tr×nh nµy lµ toµn bé hå s¬ B¸o c¸o kinh tÕ- Kü thuËt vµ v¨n b¶n sè 1287/SXD-T§ ngµy 15/ 6 /2010 vÒ kÕt qu¶ thÈm ®Þnh l¹i thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ dù to¸n)

Së X©y dùng Thanh Hãa ®Ò nghÞ Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ thÈm ®Þnh tr×nh UBND tØnh phª duyÖt B¸o c¸o kinh tÕ–Kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh: Söa ch÷a, c¶i t¹o, n©ng cÊp B¶o tµng tØnh Thanh Hãa lµm c¬ së ®Ó triÓn khai thùc hiÖn c¸c b­íc tiÕp theo./.N¬i nhËn: Gi¸m ®èc

- Nh­ trªn

-Së KH&§T

- L­­u vp,BQL (02)B¶o tµng tØnh

TrÇn Hßa (Đã ký)
: Portals -> Rainbow -> Upload -> 201006
Upload -> Thuyết minh và quy đỊnh áp dụNG
Upload -> CỘng hềa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hểA Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ XÂy dựNG
201006 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ XÂy dựNG
Upload -> Ubnd tỉnh thanh hóa sở XÂy dựng số: 1379 /sxd
Upload -> Së xy dùng Sè: 1425/sxd-qh V/v tham gia ý kiÕn vµ h­íng dÉn lËp qhct xy dùng tû lÖ 1/500 khu dn c­ phÝa Nam ®­êng NguyÔn Phôc, x· Qu¶ng Th¾ng, tpth. Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
Upload -> Ubnd tØnh thanh ho¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Upload -> THỦ TỤc hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của sở XÂy dựng tỉnh thanh hoá
Upload -> SỞ XÂy dựNG
Upload -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Së Xy dùng §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương