Ubnd tØnh thanh ho¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 13.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích13.16 Kb.

UBND tØnh thanh HO¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


Së X©y dùng §éc lËp - Tù do- H¹nh phóc

: 1686 /SXD-QH Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 7 n¨m 2010

Vv b¸o c¸o chuyÓn ®æi diÖn tÝch c©y

xanh vµ d©n c­ cò thuéc QHCT 1/2000

khu ®« thÞ §«ng H­¬ng, thµnh phè TH.

KÝnh göi : Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸.


Thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ t¹i c«ng v¨n sè 2443/UBND-CN ngµy 25/5/2010 vÒ viÖc xem xÐt ®Ò nghÞ cña UBND thµnh phè Thanh Ho¸ vÒ chuyÓn ®æi diÖn tÝch quy ho¹ch c©y xanh vµ d©n c­ thuéc QHCT 1/2000 khu ®« thÞ §«ng H­¬ng, thµnh phè Thanh Ho¸.

Ngµy 04/6/2010, Së X©y dùng Thanh Ho¸ ®· tæ chøc héi nghÞ víi Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng, Së Giao th«ng VËn t¶i, UBND thµnh phè Thanh Ho¸ vµ UBND x· §«ng H­¬ng (cã biªn b¶n h«Þ nghÞ kÌm theo).

C¨n cø kÕt qu¶ héi nghÞ vµ kiÓm tra thùc tÕ khu vùc ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh, Së X©y d­ng Thanh Ho¸ cã ý kiÕn vµ b¸o c¸o Chñ tÞch UBND tØnh nh­ sau:

1. Quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/2000 khu ®« thÞ §«ng H­¬ng, thµnh phè Thanh Ho¸ ®· ®­îc Chñ tÞch UBND tØnh phª duyÖt t¹i quyÕt ®Þnh sè 228/Q§-UBND ngµy 20/01/2009; theo ®ã, b¶n ®å tæ chøc kh«ng gian kiÕn tróc c¶nh quan vµ sö dông ®Êt x¸c ®Þnh khu ®Êt phÝa Nam trô së Liªn c¬ quan Tµi chÝnh - C«ng th­¬ng thuéc quü ®Êt c©y xanh - TDTT, khu ®Êt cã giíi h¹n: PhÝa B¾c gi¸p ®­êng quy ho¹ch (cã MCN lµ 22,5m), phÝa T©y gi¸p d©n c­ lµng xãm hiÖn h÷u, phÝa Nam gi¸p d©n c­ hiÖn h÷u vµ phÝa §«ng gi¸p ®Êt c©y xanh, diÖn tÝch kho¶ng 13.300m2.  1. §Ó ®¶m b¶o phï hîp víi sinh ho¹t d©n c­ hiÖn cã, gi¶i quyÕt giao th«ng, h¹ tÇng kü thuËt ®¸p øng yªu cÇu vÒ sinh m«i tr­êng trong khu vùc, Héi nghÞ thèng nhÊt b¸o c¸o UBND tØnh:

- Cho phÐp ®iÒu chØnh kÐo dµi ®­êng phÝa T©y trô së Liªn c¬ quan Tµi chÝnh- C«ng th­¬ng (cã MCN lµ 15,5m) ®Ó kÕt nèi víi ®­êng phÝa Nam khu c©y xanh vµ më réng khu«n viªn c©y xanh vÒ phÝa Nam ¸p s¸t khu d©n c­ hiÖn cã (diÖn tÝch khu c©y xanh më réng kho¶ng 2 000m2);

- ChuyÓn ®æi chøc n¨ng l« ®Êt phÝa T©y ®­êng kÐo dµi tiÕp gi¸p víi khu d©n c­ hiÖn h÷u (diÖn tÝch kho¶ng 2200m2) thµnh ®Êt d©n c­ phôc vô t¸i ®Þnh c­ cho 10 hé trong khu vùc khu«n viªn c©y xanh më réng, phÇn diÖn tÝch ®Êt ë cßn l¹i tæ chøc ®Êu gi¸, khai th¸c quü ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. PhÇn diÖn tÝch c©y xanh vµ giao th«ng sau khi ®iÒu chØnh kho¶ng 14.000m2.(cã s¬ ®å quy ho¹ch kÌm theo)

ViÖc ®iÒu chØnh kÐo dµi tuyÕn lµ phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ khi nghiªn cøu quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng trªn tû lÖ 1/500, nh»m ®¶m b¶o sù kÕt nèi vÒ kh«ng gian c«ng céng, giao th«ng vµ c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kh¸c, nh­: cÊp ®iÖn, cÊp n­íc, tho¸t n­íc... trong khu vùc, tiÖn lîi cho viÖc ®i l¹i cña nh©n d©n vµ c¶i thiÖn m«i tr­êng c¸c khu d©n c­ hiÖn cã.

MÆt kh¸c, viÖc chØnh kÐo dµi tuyÕn ®­êng víi môc ®Ých lµ chuyÓn ®æi phÇn diÖn tÝch c©y xanh phÝa T©y tuyÕn ®­êng thµnh d©n c­ ®Ó g¾n kÕt víi khu d©n c­ hiÖn cã (th«ng qua tuyÕn giao th«ng néi bé); phÇn d©n c­ hiÖn cã (kho¶ng 10hé) vµ phÇn ®Êt ph¸t triÓn d©n c­ vÒ phÝa Nam chuyÓn ®æi thµnh ®Êt c©y xanh. Nh­ vËy, viÖc chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông vÒ c¬ b¶n kh«ng lµm thay ®æi diÖn tÝch ®Êt c©y xanh theo quy ho¹ch chi tiÕt ®« thÞ ®­îc duyÖt.

Së X©y dùng Thanh Ho¸ b¸o c¸o vµ ®Ò nghÞ UBND tØnh cho phÐp ®iÒu chØnh kÐo dµi tuyÕn ®­êng vµ chuyÓn ®æi ®Êt ®ai theo néi dung trªn. ViÖc ®iÒu chØnh, chuyÓn ®æi nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ qòy ®Êt, c¶i thiÖn giao th«ng, vÖ sinh m«i tr­êng vµ ®iÒu kiÖn sinh ho¹t nh©n d©n khu vùc ®« thÞ./.N¬i nhËn: gi¸m ®èc

- Nh­ trªn;

- UBND thµnh phè TH.

- L­u fTP,\QLy\Vt. 5b(§· ký)

KS.TrÇn Hoµ
: Portals -> Rainbow -> Upload -> 201007
Upload -> Thuyết minh và quy đỊnh áp dụNG
Upload -> CỘng hềa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hểA Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ XÂy dựNG
Upload -> Céng Hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt nam Së xy dùng §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Upload -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ XÂy dựNG
Upload -> Ubnd tỉnh thanh hóa sở XÂy dựng số: 1379 /sxd
201007 -> Së xy dùng Sè: 1425/sxd-qh V/v tham gia ý kiÕn vµ h­íng dÉn lËp qhct xy dùng tû lÖ 1/500 khu dn c­ phÝa Nam ®­êng NguyÔn Phôc, x· Qu¶ng Th¾ng, tpth. Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
Upload -> THỦ TỤc hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của sở XÂy dựng tỉnh thanh hoá
Upload -> SỞ XÂy dựNG
Upload -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Së Xy dùng §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương