CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ XÂy dựNGtải về 9.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích9.93 Kb.
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSỞ XÂY DỰNG

Số : 1356 /SXD-HT Thanh Hoá, ngày 22 tháng 6 năm 2010

V/v Tham gia ý kiến về chủ trương và

địa điểm đầu tư Dự án Nhà máy may mặc

của Công ty TNHH Wonchang Moolsan.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 994/SKHĐT-KTĐN ngày 14/6/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến về chủ trương và địa điểm đầu tư Dự án Nhà máy may mặc của Công ty TNHH Wonchang Moolsan. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Do có nhu cầu về địa điểm để thực hiện dự án Nhà máy may mặc Wonchang Vina-Thanh Hoá, Công ty TNHH Wonchang Moolsan đã thuê lại nhà xưởng và kho bãi của Công ty TNHH Tiên Sơn (hợp đồng ký ngày 15/4/2010, thời hạn 5 năm) để thực hiện dự án. Vị trí nhà xưởng và kho bãi nêu trên của Công ty TNHH Tiên Sơn thuộc khu vực phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã được UBND tỉnh cho Công ty TNHH Tiên Sơn thuê tại Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 26/6/2006.

Sở Xây dựng xét thấy việc Công ty Wonchang Moolsan thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH Tiên Sơn để thực hiện dự án nhà máy may mặc là phù hợp với điều 110; 111 của Luật đất đai năm 2003; phù hợp với mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Tiên Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 26/6/2006. Dự án đi vào hoạt động sẽ thu hút được số lượng lao động lớn (1.200 người), tạo công ăn việc làm cho nhân dân trong khu vực và các vùng lân cận, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương. Vì vậy Sở Xây dựng thống nhất báo cáo UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH Wonchang Moolsan được thuê lại nhà xưởng và kho bãi của Công ty TNHH Tiên Sơn tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn để đầu tư dự án Nhà máy may mặc. Tuy nhiên trong quá trình sữa chữa, xây dựng bổ sung để hoàn thiện các công trình nhà xưởng, Công ty TNHH Wonchang Moolsan phải tuân thủ theo mặt bằng quy hoạch đã được duyệt trước đây của Công ty TNHH Tiên Sơn.

Sở Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nội dung nêu trên, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định./.


Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như trên;- Lưu VT, HT, TTr.: Portals -> Rainbow -> Upload -> 201006
Upload -> Thuyết minh và quy đỊnh áp dụNG
Upload -> CỘng hềa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hểA Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ XÂy dựNG
201006 -> Céng Hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt nam Së xy dùng §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Upload -> Ubnd tỉnh thanh hóa sở XÂy dựng số: 1379 /sxd
Upload -> Së xy dùng Sè: 1425/sxd-qh V/v tham gia ý kiÕn vµ h­íng dÉn lËp qhct xy dùng tû lÖ 1/500 khu dn c­ phÝa Nam ®­êng NguyÔn Phôc, x· Qu¶ng Th¾ng, tpth. Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
Upload -> Ubnd tØnh thanh ho¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Upload -> THỦ TỤc hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của sở XÂy dựng tỉnh thanh hoá
Upload -> SỞ XÂy dựNG
Upload -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Së Xy dùng §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương