Së xy dùng Sè: 1425/sxd-qh V/v tham gia ý kiÕn vµ h­íng dÉn lËp qhct xy dùng tû lÖ 1/500 khu dn c­ phÝa Nam ®­êng NguyÔn Phôc, x· Qu¶ng Th¾ng, tpth. Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 15.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích15.07 Kb.

ñy ban nh©n d©n

tØnh thanh hãasë x©y dùng

Sè: 1425/sxd-qh

V/v tham gia ý kiÕn vµ h­íng dÉn lËp QHCT x©y dùng tû lÖ 1/500 khu d©n c­ phÝa Nam ®­êng NguyÔn Phôc, x· Qu¶ng Th¾ng, TPTH.

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam


§éc lËp - Tù do - H¹nh phócThanh Hãa, ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2010


KÝnh göi: Uû ban nh©n d©n thµnh phè Thanh Ho¸.


UBND thµnh phè Thanh Ho¸ cã v¨n b¶n sè: 979/UBND-VP ®Ò ngµy 11/6/2010 vÒ viÖc "thèng nhÊt ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ mÆt b»ng qui ho¹ch chi tiÕt 1/500 Khu d©n c­ phÝa Nam ®­êng NguyÔn Phôc, x· Qu¶ng Th¾ng, thµnh phè Thanh Ho¸". Sau khi xem xÐt hå s¬, Së X©y dùng cã ý kiÕn nh­ sau:

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 37/2010/N§-CP ngµy 07/4/2010 cña Thñ t­íng chÝnh phñ vÒ lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt vµ qu¶n lý qui ho¹ch ®« thÞ qui ®Þnh: "§èi víi ®å ¸n qui ho¹ch ®« thÞ thuéc thÈm quyÒn phª duyÖt cña UBND cÊp huyÖn, UBND cÊp huyÖn cã tr¸ch nhiÖm lÊy ý kiÕn thèng nhÊt cña c¬ quan qu¶n lý qui ho¹ch cÊp tØnh b»ng v¨n b¶n tr­íc khi phª duyÖt". §Ó cã c¬ së tham gia ý kiÕn, ®Ò nghÞ UBND thµnh phè göi hå s¬ qui ho¹ch ®ång bé bao gåm ®Çy ®ñ phÇn b¶n vÏ, thuyÕt minh vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý kÌm theo. Tõ nay, chÊm døt t×nh tr¹ng chñ ®Çu t­ chØ göi 1, 2 b¶n vÏ kh«ng ®Çy ®ñ, Së X©y dùng kh«ng cã c¬ së ®Ó xem xÐt vµ tr¶ lêi.

- UBND tØnh Thanh Ho¸ ®· cã chñ tr­¬ng thèng nhÊt ®Ó UBND thµnh phè lËp QHCT tû lÖ 1/500 khu ®Êt phÝa Nam ®­êng vµo trung t©m x· Qu¶ng Th¾ng theo QHCT khu ®« thÞ T©y Nam x· Qu¶ng Th¾ng, lµm c¬ së lËp DA§T h¹ tÇng kü thuËt, GPMB vµ thùc hiÖn ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt vµ ®Çu t­ x©y dùng khu ®« thÞ theo qui ®Þnh; DiÖn tÝch khu vùc nghiªn cøu kho¶ng 15,0 ha, trong giíi h¹n: PhÝa §«ng gi¸p QL1A cò vµ ®­êng H¶i Th­îng L·n ¤ng (bao gåm c¶ khu d©n c­ hiÖn cã däc QL1A cò vµ ®­êng H¶i Th­îng L·n ¤ng), phÝa T©y gi¸p d©n c­ hiÖn cã, phÝa B¾c gi¸p ®­êng NguyÔn Phôc (®­êng vµo trung t©m x· Qu¶ng Th¾ng), phÝa Nam gi¸p khu d©n c­ T§C theo mÆt b»ng QHCT 1/500 UBND thµnh phè ®· phª duyÖt sè 1821/UBND-QL§T ngµy 20/10/2009.

- VÒ hå s¬ UBND thµnh phè göi ®Ó xin ý kiÕn tham gia chØ cã 01 s¬ ®å vÞ trÝ giíi h¹n khu vùc nghiªn cøu qui ho¹ch; 01 b¶n ®å hiÖn tr¹ng vµ b¶n ®å tæ chøc kh«ng gian kiÕn tróc ch­a hoµn chØnh do vËy, Së X©y dùng kh«ng cã c¬ së ®Ó xem xÐt vµ tham gia.

- C¨n cø ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ QHCT 1/500 khu ®Êt phÝa Nam ®­êng vµo trung t©m x· Qu¶ng Th¾ng do thµnh phè göi ®Ó tham gia, Së X©y dùng ®Ò nghÞ UBND thµnh phè ®iÒu chØnh l¹i giíi h¹n nghiªn cøu qui ho¹ch cho phï hîp chñ tr­¬ng thèng nhÊt cña UBND tØnh (kh«ng ®­a khu d©n c­ hiÖn tr¹ng phÝa T©y khu ®Êt vµo giíi h¹n lËp QHCT).

- PhÇn b¶n vÏ qui ho¹ch tæ chøc kh«ng gian kiÕn tróc c¬ b¶n ®· b¸m s¸t vµo QHCT 1/2000 x· Qu¶ng Th¾ng ®· ®­îc phª duyÖt. Tuy nhiªn, ®Ó cã c¬ së lËp QHCT 1/500 khu chøc n¨ng nµy, UBND thµnh phè cÇn tæ chøc lËp, thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt nhiÖm vô qui ho¹ch theo qui ®Þnh. Néi dung nhiÖm vô QHCT 1/500 cÇn lµm râ ph¹m vi ranh giíi, diÖn tÝch lËp qui ho¹ch chi tiÕt; c¸c chØ tiªu vÒ d©n sè, ®Êt ®ai, h¹ tÇng kü thuËt; c¸c yªu cÇu, nguyªn t¾c ®¶m b¶o phï hîp víi QHCT x©y dùng tû lÖ 1/2000 ®­îc phª duyÖt vµ khu vùc xung quanh.

- C¨n cø nhiÖm vô QH ®· duyÖt, UBND thµnh phè tæ chøc lËp ®å ¸n QHCT ®¶m b¶o thµnh phÇn hå s¬ theo qui ®Þnh, göi Së X©y dùng tho¶ thuËn qui ho¹ch tr­íc khi thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt ®å ¸n QHCT x©y dùng tû lÖ 1/500 theo thÈm quyÒn. Thµnh phÇn hå s¬ ph¶i ®¶m b¶o theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t­ sè 07/2008/TT-BXD ngµy 31/3/2008 cña Bé X©y dùng h­íng dÉn lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt vµ qu¶n lý QHXD vµ QuyÕt ®Þnh sè 03/2008/Q§-BXD cña Bé X©y dùng ban hµnh qui ®Þnh néi dung thÓ hiÖn b¶n vÏ, thuyÕt minh ®èi víi nhiÖm vô vµ ®å ¸n qui ho¹ch x©y dùng. Qui c¸ch thÓ hiÖn hå s¬ theo QuyÕt ®Þnh sè 21/2005/Q§-BXD ngµy 22/7/2005 cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng.

- Sau khi QHCT nµy ®­îc UBND thµnh phè phª duyÖt, UBND thµnh phè cã tr¸ch nhiÖm nép hå s¬ l­u tr÷ vµ qu¶n lý khai th¸c sö dông vÒ Së X©y dùng theo qui ®Þnh cña luËt qui ho¹ch ®« thÞ.

VËy, Së X©y dùng tham gia ý kiÕn vµ h­íng dÉn ®Ó UBND thµnh phè Thanh Ho¸ tæ chøc thùc hiÖn./.


N¬i nhËn:

kt. gi¸m ®èc


- Nh­ kÝnh göi;

- Gi¸m ®èc Së (b/c)- L­u VT, QH(2). Huan 4b

phã gi¸m ®èc


KTS. Lª ThÕ ThiÖp

: Portals -> Rainbow -> Upload -> 201007
Upload -> Thuyết minh và quy đỊnh áp dụNG
Upload -> CỘng hềa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hểA Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ XÂy dựNG
Upload -> Céng Hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt nam Së xy dùng §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Upload -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ XÂy dựNG
Upload -> Ubnd tỉnh thanh hóa sở XÂy dựng số: 1379 /sxd
201007 -> Ubnd tØnh thanh ho¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Upload -> THỦ TỤc hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của sở XÂy dựng tỉnh thanh hoá
Upload -> SỞ XÂy dựNG
Upload -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Së Xy dùng §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương