SỞ XÂy dựNGtải về 19.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích19.34 Kb.
UỶ BAN NHÂN DÂN Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

TØnh Thanh Ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

SỞ XÂY DỰNG


Sè: 1814/SXD-KTXD Thanh Ho¸, ngµy 11 th¸ng 8 n¨m 2010

V/V Tham gia ý kiÕn vµo dù th¶o

söa ®æi, bæ sung quy chÕ ®Êu gi¸

QSD ®Êt trªn ®Þa bµn tØnh.


KÝnh göi: Së Tµi chÝnh tØnh Thanh Ho¸.
Së X©y dùng ®· tham gia vµo dù th¶o söa ®æi, bæ sung quy chÕ ®Êu gi¸ QSD ®Êt ®Ó giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt trªn ®Þa bµn tØnh do Së Tµi chÝnh so¹n th¶o (v¨n b¶n sè 1093/SXD-KTXD ngµy 27/5/2010). Sau khi Së Tµi chÝnh tæng hîp ý kiÕn c¸c ngµnh, dù th¶o l¹i quy chÕ, ngoµi nh÷ng néi dung ®· tham gia t¹i v¨n b¶n sè 1093/SXD-KTXD, ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ vÒ quy ho¹ch x©y dùng, Së X©y dùng bæ sung 1 sè ý kiÕn nh­ sau:

- §iÒu 4: §iÒu kiÖn thöa ®Êt ®­îc tæ chøc ®Êu gi¸.

+ §iÓm 1 ®iÒu 4: §Ò nghÞ söa thµnh “§Êt dïng ®Ó ®Êu gi¸ ph¶i cã quy ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt hoÆc kÕ ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt; quy ho¹ch x©y dùng chi tiÕt ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai, x©y dùng”

Môc 4 vµ 6 ®iÒu 4: §Ò nghÞ bæ sung - §èi víi ®Êt sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng nhµ ë ®Ó b¸n vµ cho thuª: Tr­íc khi ®Êu gi¸ ph¶i cã quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ quy ho¹ch x©y dùng. Dù ¸n ph¸t triÓn khu nhµ ë ph¶i ®­îc x©y dùng ®ång bé hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt vµ hÖ thèng h¹ tÇng x· héi; ®èi víi dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë ®éc lËp ph¶i ®¶m b¶o kÕt nèi víi hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt chung cña khu vùc.

- Quü ®Êt sau khi tróng ®Êu gi¸ th× kh«ng thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh quy ho¹ch.

§iÒu 16: §Ò nghÞ bæ sung thªm tr­êng hîp sau:

- Tr­êng hîp khi bµn giao ®Êt cho tæ chøc hoÆc c¸ nh©n tróng ®Êu gi¸, nÕu diÖn tÝch ®Êt thùc tÕ t¨ng hoÆc gi¶m so víi diÖn tÝch ®· c«ng bè trong hå s¬ ®Êu gi¸ th× sè tiÒn ph¶i nép t¨ng thªm hoÆc gi¶m ®i ®­îc tÝnh theo c«ng thøc:

        Gi¸ trÞ tróng ®Êu gi¸

=  ———————————                                        x        phÇn diÖn tÝch t¨ng hoÆc gi¶m.

DiÖn tÝch ®Êt ®· c«ng bè trong hå s¬ ®Êu gi¸

§iÒu 17: QuyÒn vµ nghÜa vô cña ng­êi tróng ®Êu gi¸ ®Ò nghÞ bæ sung:

Ng­êi tróng ®Êu gi¸ ph¶i sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých. Tu©n thñ theo quy ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt, quy ho¹ch x©y dùng chi tiÕt hoÆc c¸c chØ tiªu quy ho¹ch chi tiÕt ®· ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; b¶o ®¶m tiÕn ®é ®Çu t­ x©y dùng ®· ®­îc quy ®Þnh trong hå s¬ ®Êu gi¸; b¶o ®¶m thêi gian b¾t ®Çu triÓn khai dù ¸n ®Çu t­ kh«ng qu¸ 12 (m­êi hai) th¸ng, kÓ tõ ngµy ®­îc nhËn bµn giao ®Êt trèng. Tr­êng hîp ph¶i kÐo dµi thêi gian nµy ph¶i ®­îc ñy ban nh©n d©n tØnh chÊp thuËn.

* §Ò nghÞ bæ sung thªm ®iÒu “xö lý vi ph¹m ®èi víi ng­êi tróng ®Êu gi¸”: Quy ®Þnh c¸c tr­êng hîp ph¶i hñy kÕt qu¶ ®Êu gi¸ do chËm nép tiÒn sö dông ®Êt, tr­êng hîp thu håi l¹i ®Êt do ng­êi tróng ®Êu gi¸ kh«ng tiÕn hµnh ®Çu t­ x©y dùng qu¸ thêi h¹n (12 th¸ng), kh«ng thùc hiÖn theo quy ho¹ch ®· ®­îc phª duyÖt.

* §Ò nghÞ bæ sung thªm ®iÒu quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña UBND thµnh phè, thÞ x·, huyÖn: Trong ®ã quy ®Þnh giao UBND c¸c thµnh phè, thÞ x·, huyÖn n¬i cã khu ®Êt ®Êu gi¸ cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ®Çu t­ theo ®óng c¸c chØ tiªu quy ho¹ch kiÕn tróc ®· ®­îc phª duyÖt.


Trªn ®©y lµ mét sè ý kiÕn cña Së X©y dùng göi Së Tµi chÝnh xem xÐt hoµn chØnh dù th¶o quy chÕ ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt trªn ®Þa bµn tØnh Thanh Hãa tr×nh UBND tØnh ban hµnh./.
N¬i nhËn: KT/GIÁM ĐỐC

-Nh­ trªn; phã gi¸m ®èc

-L­u: VT, SXD (01).
Lª Trung TuyÕn

ý kiÕn tham gia vÒ quy chÕ ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt


- Quü ®Êt sau khi tróng ®Êu gi¸ th× kh«ng thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh quy ho¹ch (viÖc ®iÒu chØnh lµm thay ®æi chøc n¨ng cña l« ®Êt ®· ®Êu gi¸)

- Giao cho UBND c¸c thµnh phè, thÞ x·, huyÖn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy ho¹ch, tiÕn ®é ®Çu t­ ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi ®èi víi nh÷ng dù ¸n lµm sai quy ho¹ch hoÆc kh«ng
: Portals -> Rainbow -> Upload
Upload -> Së xy dùng Sè: 2539/sxd-h§xd thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2011
Upload -> Thuyết minh và quy đỊnh áp dụNG
Upload -> CỘng hềa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hểA Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ XÂy dựNG
Upload -> Céng Hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt nam Së xy dùng §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Upload -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ XÂy dựNG
Upload -> Ubnd tỉnh thanh hóa sở XÂy dựng số: 1379 /sxd
Upload -> Së xy dùng Sè: 1425/sxd-qh V/v tham gia ý kiÕn vµ h­íng dÉn lËp qhct xy dùng tû lÖ 1/500 khu dn c­ phÝa Nam ®­êng NguyÔn Phôc, x· Qu¶ng Th¾ng, tpth. Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
Upload -> Ubnd tØnh thanh ho¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Upload -> THỦ TỤc hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của sở XÂy dựng tỉnh thanh hoá
Upload -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Së Xy dùng §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương