Ubnd tỉnh thanh hóa sở XÂy dựng số: 1379 /sxdtải về 10.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích10.45 Kb.

UBND TỈNH THANH HÓA

SỞ XÂY DỰNG

Số: 1379 /SXD-VLXD

V/v: Tham gia ý kiến về chủ trương và địa điểm Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư phát triển T&D Hà Nội tại Thanh Hóa thực hiện dự án đầu tư bãi tập kết kinh doanh cát.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Sở Kế Hoạch và Đầu tư.


Sở Xây dựng nhận được hồ sơ kèm theo văn bản số 1071/SKHĐT-KTĐN ngày 24/5/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị tham gia ý kiến về chủ trương và địa điểm Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư phát triển T&D Hà Nội tại Thanh Hóa xin thực hiện dự án đầu tư bãi tập kết kinh doanh cát tại thôn Toán Phúc, xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ dự án, đối chiếu với các Quy hoạch về vật liệu xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư phát triển T&D Hà Nội tại Thanh Hóa xin thuê đất làm bãi tập kết cát tại thôn Toán Phúc, xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa với diện tích 10.000 m2, thuộc thửa số 85, tờ bản đồ địa chính số 11 xã Thiệu Toán, đo vẽ năm 2010 (là thửa số 270A và 103, tờ bản đồ địa chính số 3 cũ xã Thiệu Toán); Ranh giới khu đất được giới hạn bởi các điểm 1,2,3,4,5,6 có tọa độ cụ thể như sau: (X,Y: 2202765.43, 562302.28; 2202737.43, 562253.28; 2202684.21, 562121.60; 2202636.43, 562144.28; 2202695.49, 562279.76; 2202733.43, 562327.28);

Về quy hoạch: Địa điểm trên nằm tại vị trí số 21, mục VII, phụ lục Danh sách các bãi tập kết cát, sỏi bổ sung, điều chỉnh và cập nhập vào quy hoạch tại Quyết định số: 2182/2012/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số: 3350/2007/QĐ-UBND ngày 05/11/2007 về Quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi lòng sông tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015;

Về nguồn cung cấp cát: Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư phát triển T&D Hà Nội tại Thanh Hóa đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất mỏ cát số 15 tại xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa tại Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 24/3/2011;

Từ các căn cứ trên cho thấy việc Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư phát triển T&D Hà Nội tại Thanh Hóa xin thuê đất làm bãi tập kết cát hoàn toàn phù hợp với chỉ đạo của UBND tỉnh tại điểm 5, điều 1, Quyết định số 2182/2012/QĐ-UBND ngày 13/7/2012; Vì vậy, Sở Xây dựng thống nhất chủ trương và địa điểm trên; Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh cho phép Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư phát triển T&D Hà Nội tại Thanh Hóa thuê đất làm bãi tập kết cát tại địa điểm nêu trên./.Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu: VT, QLVLXD.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Ngọc Thanh

: Portals -> Rainbow -> Upload -> 201305
Upload -> Thuyết minh và quy đỊnh áp dụNG
Upload -> CỘng hềa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hểA Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ XÂy dựNG
Upload -> Céng Hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt nam Së xy dùng §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Upload -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ XÂy dựNG
Upload -> Së xy dùng Sè: 1425/sxd-qh V/v tham gia ý kiÕn vµ h­íng dÉn lËp qhct xy dùng tû lÖ 1/500 khu dn c­ phÝa Nam ®­êng NguyÔn Phôc, x· Qu¶ng Th¾ng, tpth. Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
Upload -> Ubnd tØnh thanh ho¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Upload -> THỦ TỤc hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của sở XÂy dựng tỉnh thanh hoá
Upload -> SỞ XÂy dựNG
Upload -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Së Xy dùng §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
201305 -> SỞ XÂy dựng số: 971/QĐ-sxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương