So + adj + be + s + that clause So + adv + auxiliary verb + s + mian verb + o + that clausetải về 41.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu16.10.2017
Kích41.56 Kb.
#33738
CẤU TRÚC NGỮ PHÁP ĐẶC BIỆT

1. So + adj + be + S + that clause So + adv + auxiliary verb + S + mian verb + O + that clause- Mẫu câu đảo ngữ so…that để mô tả hiện tượng, hay sự việc ở một mức độ tính chất mà có thể gây nên hậu quả, kêt quả tương ứng Ex: So terrible was the storm that a lot of houses were swept away. (Trận bão khủng khiếp đến nỗi nhiều căn nhà bị cuốn phăng đi) So beautifully did he play the guitar that all the audience appreciated him

2. Then comes/come + S, as + clause.

Dùng then (= afterwards: thế rồi, cuối cùng, rồi) - Để nêu ra sự vc gì đó cuối cùng rồi cũng sẽ xảy ra như là kết cục tất nhiên của một quá trình, hoặc khi trình bảy hậu quả cuối cùng của sự vc hay hành động xảy ra. - Từ “come” được chia thì theo vế đằng sau Ex: Then came a divorce, as they had a routine now. (thế rồi ly hôn xảy ra, vì họ cứ cãi nhau hoài)

3. May + S + verd..

- Để diễn tả sự mong ước, bày tỏ điều gì đó hay một đề nghị, xin lỗi.. - Là một câu chúc Ex: May I appologize at once for the misspelling of your surname in the letter from my assistant, Miss Dowdy (Tôi thành thật xin lỗi ông vì người trợ lý của tôi, cô Dowdy, đã viết sai tên họ của ông) May you all have happiness and luck (Chúc bạn may mắn và hạnh phúc)

4. It is no + comparative adj + than + V-ing

- Nghĩa là: thật sự không gì…hơn làm vc gì đó. Ex: For me it is no more difficult than saying “I love you”. (Đối với tôi không gì khó hơn bằng vc nói “anh Yêu em”)

5. S + V + far more + than + N- Để diễn tả cái gì tác động hay xảy ra với sự vc hay đối tượng này nhiều hơn sự vc hay đối tượng kia. Ex: The material world greatly influences far more young people than old people. (Thế giới vật chất sẽ ảnh hưởng đến thanh niên nhiều hơn người già) In many countries, far more teenagers than adults get infected with HIV.

6. S + love/like/wish + nothing more than to be + adj/past participle- Dùng để nhấn mạnh ý nguyện, ướ muốn hay sở thích của ai đó. Nói một cách khác, mẫu câu này có nghĩa là: ai đó rất trong mong đc như thế này. Ex: We wish nothing more than to be equally respected (Chúng tôi ko mong ước gì hơn là được đối xử công bằng).

7. S1 + is/are just like + S2 +was/were..

8. S + is/are + the same + as + S + was/were

- Dùng để so sánh sự trùng nhau hay giống nhau hoặc tương đồng giữa hai sự vc, hai người hoặc hai nhóm người ở hai th ời điểm khác nhau. Ex: My daughter is just like her mother was 35 yares ago when she was my classmate at Harvard University (Cô con gái tôi y hệt như mẹ nó csch đây 35 năm lúc bà còn là bạn học cùng lớp với tôi tại đại học Harvard) She is the same as she was (Cô ấy vẫn như ngày nào)

9. It is (not always) thought + adj + Noun phrase

- Để đưa ra quan niệm, ý kiến hay thái độ của xã hội, của công đồng hay nhiều người về vấn đề nào đó. Ngoài thought còn có thể dùng believed, hoped… Ex: It is not always thought essential that Miss world must have the great appearance (Không nên luôn luôn cho rằng Hoa hậu thế giới cần phải có ngoại hình hấp dẫn)

10. As + V3/can be seen, S + V…

- Khi muốn nhắc lại, gợi lại ý, sự vc đã trình bày, đã đề cập đến trc đó với người đọc hay người nghe. Ex: As spoken above, we are short of capital (Như đã nói ở trên, chúng ta thiếu vốn) As can be seen, a new school is going to be built on this site. (Như đã thấy, một trường học mới sẽ đc xây dựng trên khu đất này)

11. S + point(s)/ pointed out (to s.b) + that clause- Dùng câu này khi bạn đưa ra ý kiến hay lời bình của mình. Point out nghĩa là chỉ ra vạch ra, cho thấy, cho rằng.. Ex: She point out that he was wrong (Cô ấy chỉ ra rằng anh ta đã lầm)

12. It is/was evident to someone + that clause

- Có nghĩa là đối với ai đó rõ ràng, nhất định là… Ex: It was evident to them that someone gave him a hand to finish it (HỌ cứ nhất định rằng ai đó đã giúp anh ta một tay hoàn tất vc đó)

13. What + (S) + V… + is/was + (that) + S + V+..- Có nghĩa là những gì đã xảy ra hoặc được thực hiện là… Ex: What was said was (that) she had to leave (Những gì được nói là cô ấy phải ra đi) What I want you to do is that you take more care of yourself

14. N + Is + what + sth + is all about- Để chỉ mục đích chính, hay chủ yếu của cái gì hay vấn đề nào đó mang lại. Ex: Entertainment is what football is all about (Bóng đá cốt để giải trí)

15. S + be (just) + what S + V…

- Nhằm nhấn mạnh vấn đề hay ý kiến hoặc sự vc mà ai đó cần, quan tâm, hoặc muốn thực hiện. Ex: It was just what I wanted (Đó là những gì tôi muốn) You are what God brings into my life (Em là những gì chúa ban cho cuộc đời anh)

16. V-ing +sth + be +adj-if not impossible- Khi chúng ta miêu tả hành động mà cơ hội thành công rất thấp. Những adj ở đay thường là diffifult, hard, dangerous, adventurous… Ex: Traveling alone into a jungle is adventurous – if not impossible (Đi một mình vào khu rừng là mạo hiểm – nếu không nói là không thể)

17. There + be + no + N + nor + N- nghĩa là “không có…và cũng không có” Ex: There is no food nor water (không có thức ăn và cũng không có nước

18. There isn’t/wasn’t time to V/be + adj

- Nghĩa là: “đã không kịp/không đủ thời gian” Ex: there wasn’t time to identify what is was (Không kịp nhận ra đó là cái gì)

19. S+ may + put on a +adj + front but inside + S + adj..- Nghĩa là : bề ngoài ai đó tỏ ra như thế này nhưng thực chất bên trong họ có những cảm xúc, trạng thái ngược lại. Ex: You may put on a brave front but inside you are fearful and anxious (Bề ngoài bạn có vẻ dũng cảm nhưng thực chất bên trong bạn rất sợ hãi và lo âu)

20. S + see oneself + V-ing…

- Dùng mẫu câu trên để diễn tả khi ai đó có cơ hội được tận hưởng hay được thực hiện cái gì. Ex: You can see yourself riding a cable-car in San Francisco (Bạn có cơ hội được đi cáp treo ở San Francisco)

21. There (not) appear to be + N..- Dùng appear = seem to với ý nghĩa: dường như thế Ex: There didn’t appear to be anything in the museum (Dường như không có gì trong bảo tàng cả)

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH


Rewrite these sentences

1. Knowing English is very useful. => It ………………………………………………….


2. It started to snow at 5 o’clock. => It ……………………………………………………
3. Nam is taller than Hung. => Hung ………………………………………………………
4. When did you go to bed last night? => What …………………………………...……..?
5. What time does Nam have to leave? => Do you know ……………………………….. ?
6. To do morning exercises is good. => It………………………………… ……………..
7. This book is very boring and so is that one.=> This book is as…………………………
8. Will it be necessary for me to sleep under a net? => Shall I have to………………….?
9. I last read a book on September 20th. => I haven’t ……………………………………
10. It is not as warm in Canada as it is in Mexico. => Mexico …………………………..
11.An began to be interested in healthy eating 3 years ago .=> An has been…………….
12. I feel sick if I eat too much ice- cream. => Eating ……………………………………
13. I have never seen that play before => It’s …………………………………………….
14. They are watching my father’s new car => My father’s new car…………………..…
15. I am sorry, Hoa isn’t coming with us. => I wish………………………………………
16. It is such a heavy book that I can’t lift it => The book ………………..………………
17. The farmers spread the trees each week => The trees …………………………………
18. The sun is much hotter than the moon => The moon isn’t……………………………
19. You can’t read more quickly than I can => I can’t ……………………………………
20. Thank you for helping me => It was kind …………………………………………….
21. Staying at home would be better than going out tonight => I’d rather …….…………
22. Mrs Ha told Ba to carry those books back home => Mrs Ha had……………………..
23. You can’t understand these things because you are very young. => You are not…….
24. I have so much to do today => I wish …………………………………………………
25. Tom is a playwright as well as an actor => Tom is not only …………………………
26. They did not finish the kitchen on Mon day => The kitchen …………………………
27. The last time I saw Lan was at Tam’s birthday party. => I …………………………..
28. What did he tell you? => I need to know ……………………………………………..
29. Where did they go on holiday? => Do you know ………………………………...…?
30. Where is the dentist’s office? => Could you tell me …………………………….….?
31. How many people are there in our school? => We want to know ………………….?
32. This shirt is too dirty for me to wear. => This shirt …………………..………………
33. Boiling an egg is not difficult => It …………………………………………………..
34. The ancient Egyptians built the pyramids => The pyramids…………………………
35. Cairo is hotter than Lon don => Lon don isn’t……………………………..…………
36. It’ s two years since I was last in Ha noi. => I have not ………………………………
37. She is overweight because she eats too much meat. => If she ……….………………
38. That road is so narrow that cars can not park here (too)
39. Ba is both talented and handsome (not only….but also…)
40. I don’t know any thing about her family (wish)
41. I advise you to wear a coat when you go out (had better)
42. Do you have a cheaper pen than that one? (cheapest)
43. I saw Linda last on New year’s Day (since)
44. Hoa prefers to play ping pong (would rather)
45. I don’t like to watch TV (dislike)
46. “I have visited this beauty spot many times” said my father.=> My father told
me……………………
47. People say that he is a famous singer. => It ………………………………………….
48. The police man does not run so fast as the thief => The thief ……………………….
49. This boy is very stupid. I can’t teach him math (too)
50. The novel is very interesting . => We …………………………………………………
51. Their adventure is very surprising. => All of us ………………………………………
52. The long walk is very tiring. => They …………………………………………………
53. His funny story is amusing. => The children …………………………………….
54. You will catch a cold if you don’t wear your fur coat. => Unless……………………
55. I haven’t seen this man here before. => This………………………………………….
56. It’s a great pity you wrote that letter => I wish………………………………………..
57. Did you enjoy yourself last night? (time)
58. I don’t want to go to the party tonight. => I don’t feel like ……………………………
59. She can’t have more children because of her age. => She is too………………………
60. He lost his money simply because he wasn’t careful. => If ……..……………………
61. Tom and Mary moved to Paris 20 years ago. => It is …………………………………
62. I haven’t seen so much rain for along time. => It……………………………………..
63. Please, explain this letter for me! => Please tell me…………………………………..
64. It is high time for us to go home => It is high time we……………………………….
65. You can’t go in to this restaurant without a jacket and tie.=> Unless…………………
66. The question was so difficult that no one could answer it.=> It was such ……………
67. She hasn’t finished the letter yet.=> This letter………………………………………..
68. He isn’t good at English. He can’t get a job.=> If. ……………………………………
69.Mary doesn’t spend much money. She spent much money last month.

=> Mary doesn’t …………………………………………………………….……………..


70. The weather isn’t fine. We can’t go for a walk in the woods.=> If ……………………
71. I’ll ask someone to make a new dress.=> I’ll have ……………………………………
72. The bridge might be built in a hurry.=> People ……………………………………….
73. You really should be able to dress yourself by now.=> It’s high time ………………
74. I wish I hadn’t told him what we were planning to do that evening.=> I regret………
75. I have never eaten with knives and folks before. => This is ….………………………
76. “Why don’t you ask Tom for help, Mary?” Ba said.=> Ba suggested ………………..
77. Ba is too young to see horror films.=> Ba is not………………………………………
78. They should quit smoking. => They had ………………………………………………
79. They once started these machines by hand. => They used to …………………………
80. He works hard and he will pass the exam.=> If he ……………………………………
81. Ba is a new comer, and so was Tom.=> Both …………………………………………
82. This lecture bores me.=> I am …………………………………………..…………….
83. This is the most delicious cake I have ever tasted.=> I ………………………………
84. She left university 2 years ago.=> It’s ……………………………………………….
85. They had sold the house at the end of the road.=> The house…………………………

86. It’s careless of you to leave the window open last night.=> You should


not……………………………

87. You will catch a cold if you don’t keep your feet dry. =>


Unless……………………………………� �……

88. We couldn’t go to shool because it rained.=> Because of……………………………………

89. Although he is old, he often plays tennis. => In spite of …………………………………………� �…..

90. Tom is not used to working so hard.=> Tom is in …………………………………………� �…………..

91. The day was so cold that we stayed indoor.=> It …………………………………………� �…………

92. The man was too tired to keep on working.=> The man was


so………………………………………… …

93. TV programmes attract so many viewers. They can satisfy every taste.=>


Because…………………………

94. He is not good at English, He can’t get the job.=> If………………………………………… ………

95. Nam washes his car every week.=> Nam wishes his car …………………………………………� �.

96. He used to wait there all the time.=> He used to wait there


…………………………………………� �

97. My friend had the storekeeper deliver the book case.=> My friend asked


………………………….

98. My brother can be so annoying some times.=> I am ………………………………………….

99. Mai was encouraged by the news.=> The news………………………………………� ��

100. Ba made that dress himself.=> The dress……………………………………… ……………….

101. I have never read such a romantic story=> This is ……………………………….

102.Everyone heard about the accident before I did.=> I was the………………………………..

103. The film star wore dark glasses so that no one would recognize him.=> The film star
avoid……………

104.We didn’t arrive in time to see her.=> We weren’t early……………………………

105. If you don’t have a rest,you really will be ill.=> Unless……………………

106.The water was so cold that the children could not swim in it.=> The water was


not………………………

107. Ba was arrested by the police.=> The police……………………………………� �………

108.There are a number of people waiting to see you.=> A number of
people……………………………….

109. I hope to see you at Christmas.=> I am………………………………………… ……………

110. Your hair is too long, You’d better have it cut.=> Your hair………………………………………� ��

111. Are you against working on Sunday?=> Do you object……………………………………� �…?

112. I have to writes 6 letter a day.=> There are………………………………………� �……………

113. People always laugh at his funny face, he doesn’t like it.=> He


dislikes………………………………

114. You are not permitted to smoke in the hall.=> Smoking……………………………………� ��

115. I wish I had gone on holiday with my friend.=> I regret……………………………………

116. Tom’s father no longer smokes cigarettes=> No………………………………………… …………

117. This baby rarely cries during the night.=> Rarely……………………………………� �…………………

118. People did not discover Aids until 1981.=> Not until……………………………………… ……………….

119. I seldom come there ay night.=> Seldom …………………………………………� �…………..

120. We have never seen such a wonderful sight before.=> Never……………………………………

121. Those students arrived late because they had an accident..=> Because
of………………………

122. Tom was worried because of the heavy traffic.=> Because the…………………………………

123. I regret not finishing my home work at the weekend.=> I wish………………………………….

124. Ba ate too much and then felt sick.=> If………………………………………… ………………………

125. It started to rain at 2 o’clock.=> It has………………………………………� �………………….

126. She and I had never been there before.=> Neither……………………………………� ��……………

127. It was such good weather that we went swimming.=> The weather………………………

128. I can’t see that far.=> It is too………………………………………

129. I’d rather not see him tomorrow.=> I don’t……………………………………� ��……………………

130. After many years of hard work,he retired.=> After he………………………………………… ……..

131. With the money he has saved, he can buy a house.=> His saving
money……………………………

132. We had to wait two hours for Ba.=> Ba kept………………………………………� ��………………..

133.It is difficult for us to make ends meet these days.=> We
find………………………………………� ��.

134. I am sorry, I interrupted your dinner.=> I apologized…………………………………� ��………………..

134. He does almost no work.=> He hardly……………………………………� �………………

135.It was such good weather that we went swimming.- The


weather........................................... ..................

136. It's very difficult to leave here after such a long time.- It isn't


.................................................. ....

137. That restaurant is so dirty that no one wants to eat there.- It is such


.................................................. ...

138. You can't visit Moscow unless you get a visa.- If you


.................................................. ...............

139. Reading scientific books is one of my interest.- I'm


.................................................. ...........................

140. Jane is the tallest girl in her class.- Nobody


.................................................. ...........................................

141. His parents made him study for his exam.- He was made


.................................................. ....................

142. Peter said he wasn't feeling well .- Peter said " I


.................................................. ..........."

143. I'm pleased that we shall meet again soon.- I'm looking


.................................................. ........................

144. I have never met a famous person before.- It is


.................................................. ..........................

145.He said “I will go to school tomorrow.”=> He said ………………………………………

146. “What kind of books do you read?” They asked Huong.=> They asked
Huong………………………

147. The police has just caught the thief.=> The thief………………………………

148. My classmate, Lan, loves to write letters.=> My classmate, Lan, enjoys…………………….

149. Ba is taller than Hung.=> Hung …………………………………………� �…………………………..

150. They are going to build a new school here.=> A new school…………………………………

151. The last time I saw him was in 1995. => I haven’t

152. The furniture was so expensive that I didn’t buy it .=> The furniture was too

153. Unless he phones immediately he won’t get any information.=> If

154. We will solve the problem next week.=> The problem

155. The naught boys always draw on the wall.=> I wish

156. “ Would you like to go with me to the market , Mai ? ”- Ha said => Ha invited

157. “I’ll see you tomorrow, John.”=> Peter told John………………………………………� ��..158. “I left my umbrella here two days ago.”=> Susan told them……………………………

tải về 41.56 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương