Reporting abuse / making a complainttải về 14.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích14.37 Kb.
#24940
REPORTING ABUSE / MAKING A COMPLAINT

Dear Parent,


Your child is enrolled in a child care program licensed by the Colorado Department of Human Services and by the Department of Excise and Licenses. These licenses indicate that at the time of inspection the provider has met standards needed to operate either a licensed Family Child Care Home, Child Care Center, or School-Age Child Care program. These standards include:

In addition to the above standards, all licensed child care providers are required to report suspected physical, emotional, or sexual abuse of any of the children in their care.


As a parent of a child/children in licensed child care, you may report any suspected abuse by calling:

Child Abuse Hotline at 720-944-3000.


If you wish to make a complaint or have a concern regarding your provider you may call:

Colorado Division of Child Care 303-866-5958

Denver Public Health Inspection Division 720-865-5485
Your provider’s State Child Care License and Denver Department of Business and Excise License should be posted and available for you to see at your request. You may also review inspection reports at the facility upon request.
We hope the services you and your child/children receive in this licensed child care facility will be both positive and productive.

BÁO CÁO NGƯỢC ĐÃI / KHIẾU NẠI

Kính gửi Quý Vị Phụ Huynh,


Con quý vị tham gia vào chương trình giữ trẻ được cấp giấy phép bởi Sở Nhân Vụ Tiểu Bang Colorado và Sở Thi Hành và Giấp Phép Hành Nghề. Các giấy phép này cho biết vào thời điểm kiểm tra nhà cung cấp dịch vụ hội đủ các tiêu chuẩn cần thiết để điều hành một Cơ Sở Giữ Trẻ Tại Gia, Trung Tâm Giữ Trẻ, hoặc chương trình Giữ Trẻ Em ở Lứa Tuổi Đi Học đã được cấp giấy phép hành nghề. Các tiêu chuẩn này gồm có:


  • Các văn bản chính sách và thủ tục

  • Thông tin liên lạc, các thủ tục có trong trường hợp khẩn cấp, và bảo đảm an toàn

  • Các yêu cầu về nhân sự đối với học tập, kinh nghiệm, huấn luyện, và giám sát

  • Các yêu cầu bao gồm các thủ tục nhập học: chăm sóc sức khỏe; vệ sinh cá nhân; chăm sóc thể chất; thực phẩm và dinh dưỡng; kỷ luật; chăm sóc qua đêm; các chuyến đi thực địa và phương tiện chuyên chở; thời khóa biểu ngày lễ; và chính sách về lệ phí

  • Các hoạt động

  • Phương tiện và tài liệu sách vở

  • Các yêu cầu về cơ sở vật chất

  • Các yêu cầu về cứu hỏa và an toàn khác

  • Lưu giữ hồ sơ của đứa trẻ

  • Các hồ sơ và báo cáo hành chánh

Ngoài các tiêu chuẩn nói trên, tất cả các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ có giấy phép hành nghề đều phải báo cáo các trường hợp nghi ngờ ngược đãi thể chất, tinh thần, hoặc lạm dụng tình dục đối với bất kỳ trẻ em nào mà họ trông nom.


Với tư cách là phụ huynh của (các) trẻ em tham gia chương trình giữ trẻ có giấy phép hành nghề, quý vị có thể báo cáo bất kỳ trường hợp nghi ngờ, ngược đãi nào bằng cách gọi:

Đường Dây Khẩn về Ngược Đãi Trẻ Em tại 720-944-3000.


Nếu quý vị có khiếu nại hoặc có vướng mắc về cơ sở cung cấp dịch vụ của quý vị, quý vị có thể gọi:

Ban Giữ Trẻ Tiểu Bang Colorado 303-866-5958Ban Kiểm Tra Sức Khỏe Công Cộng Denver 720-865-5485
Sở Giấy Phép Kinh Doanh và Giấy Phép Hành Nghề Denver và Giấy Phép Giữ Trẻ do Tiểu Bang cấp của cơ sở cung cấp dịch vụ của quý vị cần được niêm yết và có sẵn để quý vị xem khi có yêu cầu. Quý vị cũng có thể xem các báo cáo thanh tra tại cơ sở đó khi có yêu cầu.
Chúng tôi hy vọng rằng các dịch vụ mà quý vị và (các) con của quý vị nhận được tại cơ sở giữ trẻ có giấy phép hành nghề này sẽ tốt đẹp và hữu ích.

tải về 14.37 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương