To file a complaint about this State Licensed Program contacttải về 10.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích10.47 Kb.
#9172
To file a complaint about this State Licensed Program contact:
The Colorado Dept. of Human Services Division of Child Care

1575 Sherman St.

Denver, Colorado 80203-1714

311 or 303-866-5958


To file a report about suspected child abuse contact:
The Colorado Dept. of Human Services – Abuse Hotline

1200 Federal

Denver, Colorado 80204

720-944-3000Để khiếu nại về Chương Trình Được Cấp Giấy Phép Hành Nghề của Tiểu Bang này, vui lòng liên lạc:
The Colorado Dept. of Human Services Division of Child Care

1575 Sherman St.

Denver, Colorado 80203-1714

311 hoặc 303-866-5958


Để báo cáo trường hợp nghi ngờ ngược đãi trẻ em, vui lòng liên lạc:
The Colorado Dept. of Human Services – Abuse Hotline

1200 Federal

Denver, Colorado 80204

720-944-3000To file a complaint about this State Licensed Program contact:
The Colorado Dept. of Human Services Division of Child Care

1575 Sherman St.

Denver, Colorado 80203-1714

311 or 303-866-5958


To file a report about suspected child abuse contact:
The Colorado Dept. of Human Services – Abuse Hotline

1200 Federal

Denver, Colorado 80204

720-944-3000Để khiếu nại về Chương Trình Được Cấp Giấy Phép Hành Nghề của Tiểu Bang này, vui lòng liên lạc:
The Colorado Dept. of Human Services Division of Child Care

1575 Sherman St.

Denver, Colorado 80203-1714

311 hoặc 303-866-5958


Để báo cáo trường hợp nghi ngờ ngược đãi trẻ em, vui lòng liên lạc:
Đường dây khẩn về ngược đãi - Sở Nhân Vụ Colorado

1200 FederalDenver, Colorado 80204

720-944-3000

tải về 10.47 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương