imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_03
  Trường th phú Mỹ 2 Gián án lớp 4 Tuần 29 LỊch báo giảng lớP: 4/1 Tuần: 29
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/ke-hoach-day-hoc-2015-2016/giao-an-hue-5-1
  Tập đọc chuyện một khu vưỜn nhỏ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_03
  TÌm hiểu hiến pháp nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_08
  Stt Họ và tên Môn dạy
  Thứ hai ngày 24 tháng 08 năm 2015 Tập đọc Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_04
  ĐỀ CƯƠng ôn tập học kỳ II tin họC 8 Năm học 2014-2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_05
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_01
  BỘ NỘi vụ Số: 1119/QĐ-bnv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/ke-hoach-day-hoc-2015-2016/giao-an-hue-5-1
  Tập đọc KÌ diệu rừng xanh
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_01
  PHÒng gd&Đt phú vang trưỜng tiểu học phú MỸ 2
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/ban-noi-chinh-tinh-uy
  TỈnh ủy thừa thiên huế Số 1785-QĐ/tu đẢng cộng sản việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_11
  ĐỀ thi học sinh giỏi huyện năm học: 2015-2016
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/long
  Câu 1 (4,0 điểm)
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_10
  Giáo án tuần 10 Lớp 5/3 Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_06
  Kế hoạch tuần 1 tháng 05 năm 2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_09
  KẾ hoạch chuyên môn tháng 9/2015 I. Công tác số lượng
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_11
  TRƯỜng thcs phú thanh đỀ tham khảo thi chọn học sinh giỏi huyện năm họC 2015-2016
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_09
  PHÒng gd&Đt phú vang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng th vinh hà Độc tập Tự do Hạnh phúc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_03
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO —— Số 15/2009/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/co-lien
  Thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2016 Môn: Tiếng Việt (Tập đọc) Bài: Chim sơn ca và bông cúc trắng
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_09
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/co-lien
  Thứ hai ngày 25 tháng 2 năm 2016 Môn: Tiếng Việt (Tập đọc)
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_11
  VĂn phòng số 56-hd/vptw đẢng cộng sản việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_12
  Buổi dự giờ có đầy đủ các thành viên trong tổ Toán tin
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_10
  Ngày soạn: 04/10/2015 Ngày dạy: 07/10/2015 tiếT 8 Ôn tậP 3 BÀi háT: thật là hay,XÒe hoa, MÚa vui
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/doan-van-tien
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_12
  TRƯỜng pt dtnt tỉNH
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_03
  ĐÁnh giá thực hiện nghị quyết tháng 03 nghị quyết tháng 04 A. ĐÁnh giá thực hiện nghị quyết tháng 03: I. Làm được: Duy trì số lượng: 370/371. Bỏ học 01 lớp 7/2
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/de-duong
  CHƯƠng : dao đỘng cơ A. dao đỘng đIỀu hòA
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/2015-2016/co-hanh
  Thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 2015 TẬP ĐỌC: KÌ diệu rừng xanh
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_10
  KẾ hoạch chuyên môn tháng 10/ 2015
  Ubnd huyện phú vang phòng giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_08
  TRƯỜng th tây bắc sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/ke-hoach-day-hoc-2015-2016/giao-an-hue-5-1
  Tập đọc: LÒng dân i/Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_03/co-ngan
  TẬP ĐỌC – KỂ chuyện ngưỜI Đi săn và con vưỢN
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_06
  Số: 1459 /sgdđt-ktkđclgd v/v Hướng dẫn tiếp theo Công văn
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_11
  Thứ, ngày Nội dung Cách thức thực hiện
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_09
  Giáo án Tiếng Anh – Lớp 4 week 1 (17 21/8/2015) introduction the way to learn well I. Objective
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/thang-3
  A. giơi thiẹu tong qua
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_01
  TỔ sinh công nghệ ĐỀ kiểm tra học kì I năm họC 2014 2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_12
  ĐỀ CƯƠng ôn tập lớP 11 HỌc kỳ I. NĂM họC: 2015 – 2016 1/ Quang hợp ở thực vật
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/binh-av/dien-hinh-ngoai-ngu/tai-lieu-tham-khao
  10 CẶp từ DỄ GÂy nhầm lẫn trong tiếng anh
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/12-2015
  TẬp huấn sử DỤng phưƠng pháP “BÀn tay nặn bộT” trong dạy học môn tự nhiên và XÃ HỘI, khoa họC Ở tiểu học huế, tháng 10-2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_05
  Tổ pc & btvh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
  B – NỘi dung đỀ I – Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/binh-av/dien-hinh-ngoai-ngu/tai-lieu-tham-khao
  So + adj + be + s + that clause So + adv + auxiliary verb + s + mian verb + o + that clause
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_10
  BỆnh sốt xuất huyết và CÁch dự phòng i/Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/ke-hoach-tuan
  CHỦ ĐỀ: Thế giới động vật Thực hiện từ ngày 22/12 đến 16/01/2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/tieng-phap
  TRƯỜng thpt trần văn kỷ
  HỆ thống các quy tắc chia đÔng từ tiếng pháp giúp học sinh thpt đỄ HỌc và ghi nhớ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_06
  Collection of proverbs in english
directory imgs Thu muc he thong  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương