imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_03
  Trường th phú Mỹ 2 Gián án lớp 4 Tuần 29 LỊch báo giảng lớP: 4/1 Tuần: 29
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01
  TRƯỜng mầm non vinh phú khối mẫu giáo nhỡ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/ke-hoach-day-hoc-2015-2016/giao-an-hue-5-1
  Tập đọc chuyện một khu vưỜn nhỏ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_05
  KẾ hoạch chuyên môn tháng 03/ 2016 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 8/3 26/3 Nội dung công việc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_04
  Số: 100 /pgd&Đt v/v Tham gia cuộc thi giáo dục kỹ năng sống “Đi đường an toàn – Cho bạn cho tôi”
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_05
  KẾ hoạch chuyên môn tháng 04/ 2016 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 30/4 – 01/5 Nội dung công việc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016
  Ma trậN ĐỀ kiểm tra 1 tiết bài số 4 NĂm họC 2015-2016 Môn : hoá HỌc lớP 11 ban cơ BẢn thời gian: 45 phút Phạm VI kiểm tra
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_04
  GIÁo dục chủ ĐỀ tháng 4 “ Hòa bình và hữu nghị ” VÀ Ý nghĩa các ngày lễ Ôn chưƠng trình 5 RÈn luyện nhi đỒNG
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01/am-nhac
  TUẦN 19 (Từ ngày11/01/2016 đến 15/01/2016) Tiết 19 Học hát: Bài Bầu trời xanh
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_03
  TÌm hiểu hiến pháp nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/2014-2015/giao-an/khoi-3/co-phuong
  Thứ hai ngày 1/12 năm 2014 Toán: Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số I mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/to-toan
  ĐÁP ÁN ĐỀ ra kỳ NÀy tháng 12/2013 – khốI 12 Câu I: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình vuông abcd biết M(2;1)
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01
  KẾ hoạch sử DỤng thiết bị dạy học môn tiếng Anh LỚP 9- học kỳ 2 – NĂm họC 2015-2016
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_08
  Stt Họ và tên Môn dạy
  Thứ hai ngày 24 tháng 08 năm 2015 Tập đọc Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_04
  ĐỀ CƯƠng ôn tập học kỳ II tin họC 8 Năm học 2014-2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/t9
  TRƯỜng th thanh tân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2013/_Thang_09
  KẾ hoạch năm họC 2013-1014 TỔ: toán-lí
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_05
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_01
  BỘ NỘi vụ Số: 1119/QĐ-bnv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/thang-2
  1. Dân tộc ta tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên vào thời nào, năm nào?
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/thang-3-2016
  Ubnd thị XÃ HƯƠng trà phòng giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/ke-hoach-day-hoc-2015-2016/giao-an-hue-5-1
  Tập đọc KÌ diệu rừng xanh
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_04
  GIÁo dục chủ ĐỀ tháng 4 “ Hòa bình và hữu nghị ” VÀ Ý nghĩa các ngày lễ Ôn chưƠng trình 5 RÈn luyện nhi đỒNG
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_05
  SỞ gd&Đt thừa thiên huế. ĐỀ thi học kỳ II năm họC 2015-2016 trung tâm gdtx quảng đIỀn môn lịch sử LỚP 10 ma trậN ĐỀ thi học kỳ II lớP 10
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_01
  PHÒng gd&Đt phú vang trưỜng tiểu học phú MỸ 2
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2013/_Thang_11
  Nguyễn minh tuấn giáo viên trường thpt chuyên Hùng Vương
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/ban-noi-chinh-tinh-uy
  TỈnh ủy thừa thiên huế Số 1785-QĐ/tu đẢng cộng sản việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_09
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/thang10
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/-thang-10.2014
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_11
  ĐỀ thi học sinh giỏi huyện năm học: 2015-2016
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/long
  Câu 1 (4,0 điểm)
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/de-thi
  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ma trận kiểm tra học kì I – MÔn sử LỚP 11 – NĂm họC 2013- 2014
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_11
  Tuần 13 Ngày Soạn
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2013/cong
  Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương
  Ký hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở Việt Nam
  Ngày thống nhất các tổ chức mặt trận thành mặt trận tổ quốc Việt Nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_10
  Giáo án tuần 10 Lớp 5/3 Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_06
  Kế hoạch tuần 1 tháng 05 năm 2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2013/thang-9
  Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_09
  KẾ hoạch chuyên môn tháng 9/2015 I. Công tác số lượng
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_11
  TRƯỜng thcs phú thanh đỀ tham khảo thi chọn học sinh giỏi huyện năm họC 2015-2016
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_09
  PHÒng gd&Đt phú vang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng th vinh hà Độc tập Tự do Hạnh phúc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_03
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO —— Số 15/2009/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/thay-khu-thang1
  TUẦN 11 Thứ hai, ngày 02 tháng 11 năm 2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/-thang-10.2014
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/2014-2015/giao-an/khoi-1/co-xuan
  Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2014 HỌc vần bài 64: im um (2 tiết )
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/co-lien
  Thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2016 Môn: Tiếng Việt (Tập đọc) Bài: Chim sơn ca và bông cúc trắng
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/bieu-mau
  Chiều ngày 20 tháng 9, tại sân trường clb thcs phú Mậu đã diễn ra các trận đấu bóng đá nam nữ tranh giải cấp trường với đội hình(5-5)
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2013/_Thang_10
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_09
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_02
  Đi ngang I. Mục tiêu dạy học
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_03
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 42/2012/tt-bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/co-lien
  Thứ hai ngày 25 tháng 2 năm 2016 Môn: Tiếng Việt (Tập đọc)
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_11
  VĂn phòng số 56-hd/vptw đẢng cộng sản việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_12
  Buổi dự giờ có đầy đủ các thành viên trong tổ Toán tin
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  MÔN: Hoạt động ngoài giờ lên lớp DẠy hát bàI: “ Bông hoa bé ngoan ” sinh hoạt sao nhi đỒng I- yêu cầu giáo dục
  Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2013/_Thang_09
  ĐỀ thi chính thứC
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/2014-2015/giao-an/khoi-3/co-phuong
  Toán : kiểm tra. I mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/cong-truat
  Trợ giúp GeoGebra
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_02
  Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-cp ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ y tế
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_10
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế HỘI ĐỒng thẩM ĐỊnh xã ĐẠt chuẩn nông thôn mớI
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01/tin-hoc
  Lớp 1 Tiết 20 Ôn tập bài hát: Bầu trời xanh
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_10
  Ngày soạn: 04/10/2015 Ngày dạy: 07/10/2015 tiếT 8 Ôn tậP 3 BÀi háT: thật là hay,XÒe hoa, MÚa vui
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01
  Thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2016 ĐẠO ĐỨc bài 9: LỄ phép vâng lời thầy giáO, CÔ giáO (t2) A. Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_10
  KẾ hoach chuyên môn tháng 11 I. Đánh giá công tác tháng 10
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_04
  TRƯỜng thcs nguyễn duy số 4 /kh-hđng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/doan-van-tien
  Ubnd tỉnh thừa thiên huế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_10
  " BÀi toán viết phưƠng trình tiếp tuyến của mộT ĐƯỜng cong đỐi tưỢng học sinh thpt" I. Phần I: CÁc dạng toáN
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_09
  Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-cp ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_12
  TRƯỜng pt dtnt tỉNH
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2013/_Thang_10
  KỈ niệM 49 ngày mất anh hùng liệt sĩ nguyễn văn trỗI
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
  Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
  Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016
  Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiện
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_03
  ĐÁnh giá thực hiện nghị quyết tháng 03 nghị quyết tháng 04 A. ĐÁnh giá thực hiện nghị quyết tháng 03: I. Làm được: Duy trì số lượng: 370/371. Bỏ học 01 lớp 7/2
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_05
  LỊch công tác từ 15/4 ĐẾN 14/5 NĂM 2016
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_02
  Chi bộ trưỜng thpt tố HỮu quảng Điền, ngày 15 tháng 02 năm 2014 Số /bc-cb báo cáO
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_12
  Thông tư 58/2012/tt-bgdđt ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2013/cong
  Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/de-duong
  CHƯƠng : dao đỘng cơ A. dao đỘng đIỀu hòA
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/2015-2016/co-hanh
  Thứ hai ngày 5 tháng 10 năm 2015 TẬP ĐỌC: KÌ diệu rừng xanh
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_10
  KẾ hoạch chuyên môn tháng 10/ 2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/giang2014/de-kiem-tra
  ĐỀ kiểm tra học kỳ I năm họC 2013 2014 MÔN: LỊch sử – LỚP 4
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_12
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 630/bgdđt-ngcbqlgd
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_10
  Ubnd huyện phú vang phòng giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_08
  TRƯỜng th tây bắc sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/ke-hoach-day-hoc-2015-2016/giao-an-hue-5-1
  Tập đọc: LÒng dân i/Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_06
  MÔN: toán thời gian: 40p
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_03/co-ngan
  TẬP ĐỌC – KỂ chuyện ngưỜI Đi săn và con vưỢN
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_06
  Số: 1459 /sgdđt-ktkđclgd v/v Hướng dẫn tiếp theo Công văn
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_11
  Thứ, ngày Nội dung Cách thức thực hiện
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2013/cong
  Ngày truyền thống Học sinh Sinh viên Việt Nam Sau Ngày Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tầng lớp nhân dân cả nước đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ nền Cộng hòa non trẻ
imgs/Thu_muc_he_thong/cong-truat
  ĐỀ CƯƠng ôn tập học kì I
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/le-chi-cong
  Bài thi tìm hiểu 70 năm thành lập QĐnd việt Nam và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_09
  Giáo án Tiếng Anh – Lớp 4 week 1 (17 21/8/2015) introduction the way to learn well I. Objective
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/thang-3
  A. giơi thiẹu tong qua
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_01
  TỔ sinh công nghệ ĐỀ kiểm tra học kì I năm họC 2014 2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_12
  ĐỀ CƯƠng ôn tập lớP 11 HỌc kỳ I. NĂM họC: 2015 – 2016 1/ Quang hợp ở thực vật
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_08
  Trường thpt thuận An Thư cảm ơn! Thư cảm ơn
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/binh-av/dien-hinh-ngoai-ngu/tai-lieu-tham-khao
  10 CẶp từ DỄ GÂy nhầm lẫn trong tiếng anh
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2013/danh-nv
  PHẦn a: LÝ do chọN ĐỀ TÀI. I. Cơ sở lí luận
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/suong
  Sáng kiến kinh nghiệm ĐẶt vấN ĐỀ
imgs/Thu_muc_he_thong/cong-truat
  TỔ khoa học tự nhiêN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. KẾ hoạch năm họC 2013 – 2014
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/12-2015
  TẬp huấn sử DỤng phưƠng pháP “BÀn tay nặn bộT” trong dạy học môn tự nhiên và XÃ HỘI, khoa họC Ở tiểu học huế, tháng 10-2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_05
  Tổ pc & btvh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/_Thang_09
  Trường th số 1 Quảng An kiểm tra học kì II năm học: 2013 2014
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2013/_Thang_10
  Tiết 7: Bài ĐOẠn thẳng a. Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2013/to-anhvan
  ĐỀ kiểm tra 1 tiết số 2 Môn: Tiếng Anh10 cơ bản
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_05
  B – NỘi dung đỀ I – Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_05
  TRƯỜng tiểu học số 2 TỨ HẠ TỔ khốI 2,3 Số: 10 /kh-cm – th5 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/skkn-2012-2013
  ĐỀ TÀI: CÁch dạy và HỌc từ VỰng môn tiếng anh ở trưỜng thpt đẠt hiệu quả cao
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/binh-av/dien-hinh-ngoai-ngu/tai-lieu-tham-khao
  So + adj + be + s + that clause So + adv + auxiliary verb + s + mian verb + o + that clause
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_10
  BỆnh sốt xuất huyết và CÁch dự phòng i/Mục tiêu
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  18 vị vua Hùng là ai?
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_02
  TẾt nguyêN ĐÁn bính thâN 2016 (Áp dụng từ ngày 06/ 02 / 2016 đến hết ngày 14/02/2016) Từ 28/12 Al đến hết ngày 07/01 al
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2013/_Thang_10
  1. Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/_Thang_11
  KIỂm tra học kỳ I
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2017/bang-12
  Class: môN: tiếng anh name: Năm học: 2016 2017
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_03
  I. Mục tiêu : Kiến thức : hs biết cách viết chữ và làm tính trong Logo; Kỹ năng
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/ke-hoach-tuan
  CHỦ ĐỀ: Thế giới động vật Thực hiện từ ngày 22/12 đến 16/01/2015
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2016/_Thang_01
  PHƯƠng pháp dạy họC Âm nhạC Ở trưỜng phổ thông biên tập: Trần Đại Phúc Chuyên viên Sở gd&Đt tt huế
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2014/anh-vanhien-2014
  ĐỀ kiểm tra học kì I lớP 11 Môn học: Tiếng Anh
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/tieng-phap
  TRƯỜng thpt trần văn kỷ
  HỆ thống các quy tắc chia đÔng từ tiếng pháp giúp học sinh thpt đỄ HỌc và ghi nhớ
imgs/Thu_muc_he_thong/_Nam_2015/_Thang_06
  Collection of proverbs in english
directory imgs Thu muc he thong  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương