BỘ NỘi vụ Số: 1119/QĐ-bnv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích9.98 Kb.


BỘ NỘI VỤ

Số: 1119/QĐ-BNVCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 04/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

Căn cứ nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Bộ Tư pháp;

- Sở Nội vụ (Ban hoặc Phòng TG) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cổng thông tin điện tử BNV (để công bố);

- Trang thông tin điện tử Ban TGCP;

- Lưu: VT; Ban TGCP (25 bản).KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


(Đã ký)


Phạm Dũng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương