S¸ch míi sè 02/2011tải về 0.69 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu17.07.2016
Kích0.69 Mb.
#1773
  1   2   3   4   5   6   7

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 02/2011


S¸ch míi sè 02/2011


ChÝnh trÞ

Industrial policy formulation in Thailand, Malaysia and Japan. Lessons for Vietnamese policy makers/ Kenichi Ohno ch.b. . - H. : The Publishing House of Social Labour, 2006 . - 131 p.

Ký hiÖu kho : LB 0895/ VKTVN / Mfn: 89715

Tõ kho¸ : Kinh tÕ c«ng nghiÖp; ChÝnh s¸ch c«ng nghiÖp;

Ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch c«ng nghiÖp; Bµi häc kinh nghiÖm;

ViÖt Nam; Th¸i Lan; Malaysia; NhËt B¶n
Results-Based mid-Term review report for implementation of the five years socio-economic development plan 2006-2010/ Ministry of planning and investment . - H. : Ministry of Planning and Investment, 2009 . - 161 p.

Ký hiÖu kho : LA 1588/ VKTVN / Mfn: 89714

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; B¶o vÖ m«i tr­êng; Qu¶n lý nhµ n­íc;

Kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; ViÖt Nam
Sustainable Development Implementation in Vietnam/ Vietnam Agenda 21 Office . - H. : Ministry of Planning and Investment. Vietnam Agenda 21 Office, 2008 . - 87 p.

Ký hiÖu kho : LC 0458/ VKTVN / Mfn: 89717

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

Thùc tr¹ng ph¸t triÓn; ViÖt Nam


Sustainable Rural Development Land Policies and Livelihood/ SIDA . - H. : N«ng nghiÖp, 2008 . - 252 p.

Ký hiÖu kho : LL 654 / VDANTOC / Mfn: 89809

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai;

Ph¸t triÓn n«ng th«n; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam


B¶o tån vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ ë Th¨ng Long - Hµ Néi: B¸o c¸o tãm t¾t ®Ò tµi khoa häc cÊp Nhµ N­íc / Vâ Quang Träng . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2009 . - 29 tr.

Ký hiÖu kho : KH 479/ VNCVANHOA / Mfn: 89526

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n ho¸ phi vËt thÓ; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

Di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ; Gi¶i ph¸p b¶o tån;

C«ng t¸c b¶o tån; B¶o tån; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
B¶o tån vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ ë Th¨ng Long - Hµ Néi: B¸o c¸o kiÕn nghÞ ®Ò tµi khoa häc cÊp Nhµ n­íc / Vâ Quang Träng . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2009 . - 10 tr.

Ký hiÖu kho : KH 480/ VNCVANHOA / Mfn: 89527

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n ho¸ phi vËt thÓ; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

Di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ; Gi¶i ph¸p b¶o tån;

Ph¸t huy gi¸ trÞ; C«ng t¸c b¶o tån; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam


B¶o tån vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ ë Th¨ng Long - Hµ Néi: §Ò tµi khoa häc cÊp nhµ n­íc / Vâ Quang Träng, KiÒu Thu Ho¹ch, NguyÔn Thuþ Lo¹n, §inh Hång H¶i . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2009 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : KH 478/ VNCVANHOA / Mfn: 89525

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n ho¸ phi vËt thÓ; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

Di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ; Gi¶i ph¸p b¶o tån;

C«ng t¸c b¶o tån; B¶o tån; Th¨ng long; Hµ Néi; ViÖt Nam
B¶o tån vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ ë Th¨ng Long - Hµ Néi/ Vâ Quang Träng ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10488/ VTTKHXH / Mfn: 89887

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n ho¸ phi vËt thÓ; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

Di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ; Gi¶i ph¸p b¶o tån;

Ph¸t huy gi¸ trÞ; C«ng t¸c b¶o tån;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


BiÓn §«ng: Hîp t¸c v× an ninh vµ ph¸t triÓn trong khu vùc: Kû yÕu Héi th¶o khoa häc quèc tÕ / §Æng §×nh Quý ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10509/ VTTKHXH / Mfn: 89964

Tõ kho¸ : Hîp t¸c quèc tÕ; Hîp t¸c ph¸t triÓn;

Hîp t¸c an ninh; An ninh khu vùc;

BiÓn §«ng; Th¸i B×nh D­¬ng
BiÕn ®æi c¬ cÊu giai tÇng ë Trung Quèc trong thêi kú c¶i c¸ch më cöa/ Phïng ThÞ HuÖ ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2113/ VKTVN / Mfn: 89703

Tõ kho¸ : Giai tÇng x· héi; BiÕn ®æi c¬ cÊu giai tÇng;

C¶i c¸ch më cöa; T­ duy lý luËn; §æi míi t­ duy;

Thùc tr¹ng biÕn ®æi; Trung Quèc

Ch©u Phi: Nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh trÞ chñ yÕu hiÖn nay/ NguyÔn Thanh HiÒn ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48780, Vb 48781/ VTTKHXH / Mfn: 89923

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

§¶ng chÝnh trÞ; D©n chñ ho¸; Nhµ n­íc; Ch©u Phi


Chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ N«ng nghiÖp-N«ng d©n-N«ng th«n thêi kú 1997-2007. T. 1 : C¸c chñ tr­¬ng cña §¶ng vÒ N«ng nghiÖp-N«ng d©n-N«ng th«n tõ §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII ®Õn nay / Hå Xu©n Hïng ch.b.; Ph¹m Quèc Doanh, TrÇn C«ng KhÝch, §Æng Kim S¬n b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 88 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 0268/ VKTVN / Mfn: 89655

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Nhµ n­íc; V¨n kiÖn;

NghÞ quyÕt; Chñ tr­¬ng; ChÝnh s¸ch; N«ng nghiÖp;

N«ng d©n; N«ng th«n; 1997-2007; ViÖt Nam
Chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc vÒ N«ng nghiÖp-N«ng d©n-N«ng th«n thêi kú 1997-2007. T. 2 : Chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ vÒ n«ng nghiÖp-n«ng d©n-n«ng th«n thêi kú 1997-2007 / Hå Xu©n Hïng ch.b.; Ph¹m Quèc Doanh, TrÇn C«ng KhÝch, §Æng Kim S¬n b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 1444 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 0269/ VKTVN / Mfn: 89654

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; ChÝnh phñ; Chñ tr­¬ng; ChÝnh s¸ch;

NghÞ ®Þnh; QuyÕt ®Þnh; N«ng nghiÖp; N«ng d©n;

N«ng th«n; 1997-2007; ViÖt Nam
Chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ N«ng nghiÖp-N«ng d©n-N«ng th«n thêi kú 1997-2007. T. 3 : Chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ vÒ N«ng nghiÖp-N«ng d©n-N«ng th«n thêi kú 1997-2007(tiÕp theo)/ Hå Xu©n Hïng ch.b.; Ph¹m Quèc Doanh, TrÇn C«ng KhÝch, §Æng Kim S¬n b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 1108 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 0270/ VKTVN / Mfn: 89653

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; ChÝnh phñ; Chñ tr­¬ng; ChÝnh s¸ch;

NghÞ ®Þnh; QuyÕt ®Þnh; N«ng nghiÖp; N«ng d©n;

N«ng th«n; 1997-2007; ViÖt Nam
Cuéc chiÕn gi÷a Israel vµ Palestine/ Bernard Wasserstein; KiÕn V¨n, Ph­¬ng Thuý b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900725/ TVKHXHHCM / Mfn: 89584

Tõ kho¸ : Xung ®ét chÝnh trÞ; Xung ®ét s¾c téc;

ChiÕn tranh; B¹o lo¹n; Israel; Palestine


§¹i héi XVII §¶ng Céng s¶n Trung Quèc: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / §ç TiÕn S©m ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2117/ VKTVN / Mfn: 89697

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¹i héi XVII; §­êng lèi ®æi míi;

§æi míi kinh tÕ x· héi; C¶i c¸ch më cöa;

Lý luËn; Thùc tiÔn; Trung Quèc
§Êt ®ai trong thêi kú chuyÓn ®æi: C¶i c¸ch vµ NghÌo ®ãi ë N«ng th«n ViÖt Nam/ Martin Ravallion; Dominique Van de Wall . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2069/ VKTVN / Mfn: 89666

Tõ kho¸ : §Êt ®ai; ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai; Ph©n bæ ®Êt ®ai;

§Êt n«ng nghiÖp; N«ng th«n; NghÌo ®ãi;

Thêi kú chuyÓn ®æi; ViÖt Nam
§iÒu chØnh chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i cña Liªn minh Ch©u ¢u trong bèi c¶nh ph¸t triÓn/ Bïi NhËt Quang . - H. : KHXH, 2008 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2129/ VKTVN / Mfn: 89694

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Th­¬ng m¹i quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i; §iÒu chØnh chÝnh s¸ch;

Liªn minh ch©u ¢u
§æi míi kinh tÕ tËp thÓ: Giai ®o¹n 2002-2007 / Ng« V¨n Dô, NguyÔn V¨n Th¹o, NguyÔn TiÕn Qu©n ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 483 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2130/ VKTVN / Mfn: 89712

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tËp thÓ; Kinh tÕ hîp t¸c x·; Ph¸t triÓn kinh tÕ tËp thÓ;

§æi míi kinh tÕ tËp thÓ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ;

2002-2007; ViÖt Nam
§æi míi t­ duy cña §¶ng vÒ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë n­íc ta/ Lª Quang Thi- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : VC 3742/ VKTVN / Mfn: 89660

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §­êng lèi l·nh ®¹o; §æi míi t­ duy;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam


§æi míi t­ duy vµ c«ng cuéc ®æi míi ë ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Quý . - H. : KHXH, 2008 . - 381 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2121/ VKTVN / Mfn: 89704

Tõ kho¸ : §æi míi t­ duy; §æi míi t­ duy kinh tÕ;

§æi míi t­ duy chÝnh trÞ; §æi míi t­ duy v¨n ho¸; ViÖt Nam


§æi míi ë ViÖt Nam; Nhí l¹i vµ suy ngÉm/ §µo Xu©n S©m, Vò Quèc TuÊn ch.b. . - H.: Tri thøc, 2008 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2072/ VKTVN / Mfn: 89679

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; C«ng cuéc ®æi míi; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

§Æc ®iÓm qu¸ tr×nh ®æi míi; 1979-2007; ViÖt Nam


Hîp t¸c ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ë Ch©u Phi: §Æc ®iÓm vµ xu h­íng / TrÇn ThÞ Lan H­¬ng ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48782, Vb 48783/ VTTKHXH / Mfn: 89924

Tõ kho¸ : Hîp t¸c ph¸t triÓn; Kinh tÕ n«ng nghiÖp;

Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp; Hîp t¸c n«ng nghiÖp;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Ch©u Phi
Kinh tÕ chÝnh trÞ thÕ giíi n¨m 2007 triÓn väng n¨m 2008/ NguyÔn Xu©n Th¾ng, Chu §øc Dòng, §Æng Xu©n Thanh ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2061/ VKTVN / Mfn: 89667

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; Dù b¸o kinh tÕ x· héi;

TriÓn väng; 2007-2008; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Liªn bang Nga trªn con ®­êng ph¸t triÓn nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI/ NguyÔn An Hµ ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2056/ VKTVN / Mfn: 89670

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; HÖ thèng chÝnh trÞ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Héi nhËp kinh tÕ; Nga


LÞch sö víi nh÷ng bµi häc: Bµi häc chuyÓn ®æi ë §«ng ¢u / Kornai J¸nos; NguyÔn Quang A t.d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : VC 3740/ VKTVN / Mfn: 89643

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; HÖ thèng chÝnh trÞ;

Bµi häc chuyÓn ®æi; §iÒu chØnh chÝnh s¸ch x· héi; §«ng ¢u


Mét chÆng ®­êng nghiªn cøu Trung Quèc/ NguyÔn ThÕ T¨ng . - H. : V¨n häc, 2008 . 464 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2116/ VKTVN / Mfn: 89702

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

C¶i c¸ch më cöa; Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ;

ViÖt Nam; Trung Quèc; §«ng Nam ¸
Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ hîp t¸c ASEAN+3/ NguyÔn Thu Mü ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2126/ VKTVN / Mfn: 89693

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Hîp t¸c ASEAN+3;

Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; TiÕn tr×nh hîp t¸c;

TriÓn väng ph¸t triÓn; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Mét sè vÊn ®Ò vÒ v¨n ho¸ - x· héi c¸c d©n téc thiÓu sè ë T©y Nguyªn hiÖn nay/ D­¬ng ThÞ H­ëng, §ç §×nh H·ng, §Ëu TuÊn Nam ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010. - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5182, Vv 5183/ BTDTHVN / Mfn: 89755

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Ph¸t triÓn x· héi;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch x· héi;

D©n téc thiÓu sè; T©y Nguyªn; ViÖt Nam
80 n¨m §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: 1930-2010 = 80 Years of the Communist Party of Vietnam : 1930-2010 / Vò Kh¸nh, NguyÔn Träng Phóc, NguyÔn Thu H­¬ng, Bïi Hoµng Chung b.s.; Ph¹m §×nh An d.,b.t.; Kathy Shea h.®. . - H. : Th«ng tÊn, 2010 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10506, Vv 10507/ VTTKHXH / Mfn: 89962

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; LÞch sö §¶ng Céng s¶n;

S¸ch ¶nh; 1930-2010; ViÖt Nam


Nam Phi con ®­êng tiÕn tíi d©n chñ c«ng b»ng vµ thÞnh v­îng/ §ç §øc §Þnh ch.b. . H. : KHXH, 2008 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2114/ VKTVN / Mfn: 89705

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; ChÕ ®é Apacthai; Sôp ®æ chÝnh trÞ;

C¶i c¸ch chÝnh trÞ; D©n chñ; C¶i c¸ch kinh tÕ;

C¶i c¸ch x· héi; Kinh nghiÖm c¶i c¸ch; Nam Phi
NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ chÝnh s¸ch hai ®ång néi tÖ: Mét nhãm gi¶i ph¸p míi nh»m æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« vµ phßng ngõa khñng ho¶ng kinh tÕ / §ç §øc L­¬ng . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2009 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2125/ VKTVN / Mfn: 89711

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Kinh tÕ vÜ m«; ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ;

Khñng ho¶ng kinh tÕ; §iÒu tiÕt kinh tÕ vÜ m«;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
Ngo¹i giao Céng hoµ nh©n d©n Trung Hoa 30 n¨m c¶i c¸ch më cöa: 1978-2008 / Lª V¨n Mü ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48776, Vb 48777/ VTTKHXH / Mfn: 89921

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; 1978-2008; Trung Quèc; ThÕ giíi


Ng­ìng cöa nh×n ra t©n thÕ giíi: Trung Hoa - Singapore - Ên §é / Alain Vandenborre; NguyÔn Kiªn Tr­êng b.d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900787/ TVKHXHHCM / Mfn: 89631

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Ên §é; Singapore; Trung Quèc


NhËn thøc, th¸i ®é, hµnh vi cña céng ®ång c¸c d©n téc thiÓu sè ®èi víi chÝnh s¸ch d©n téc cña §¶ng vµ nhµ n­íc trong giai ®o¹n hiÖn nay: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p / NguyÔn §×nh TÊn, TrÇn ThÞ BÝch H»ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5238, Vv 5239/ BTDTHVN / Mfn: 89801

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch d©n téc; D©n téc thiÓu sè;

X· héi häc chÝnh trÞ; ViÖt Nam


Nh÷ng chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p cña ChÝnh phñ vÒ kiÒm chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þnh vµ t¨ng tr­ëng kinh tÕ/ Thi Anh b.s. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 555 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 0267/ VKTVN / Mfn: 89647

Tõ kho¸ : KiÒm chÕ l¹m ph¸t; ChÝnh s¸ch nhµ n­íc;

æn ®Þnh kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

BiÖn ph¸p ChÝnh phñ; NghÞ quyÕt; ViÖt Nam
Nh­îng quyÒn th­¬ng m¹i vµ cÊp Li-x¨ng = Franchising and Licensing / Andrew J. Sherman; H÷u Quang d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 348 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2045/ VKTVN / Mfn: 89646

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Th­¬ng m¹i quèc tÕ;

Nh­îng quyÒn th­¬ng m¹i; CÊp giÊy phÐp;

ChiÕn l­îc tµi chÝnh; Mü; ThÕ giíi; Mü
Ph¸t huy tiÒm lùc tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi vµ gi¸ trÞ lÞch sö - v¨n ho¸ ph¸t triÓn bÒn v÷ng thñ ®« Hµ Néi ®Õn n¨m 2020/ Phïng H÷u Phó ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10485/ VTTKHXH / Mfn: 89884

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Nguån lùc ph¸t triÓn;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn; Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Hµ Néi; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hç trî ë ViÖt Nam: Lý thuyÕt, thùc tiÔn vµ chÝnh s¸ch / Lª ThÕ Giíi . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 252 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2123/ VKTVN / Mfn: 89707

Tõ kho¸ : Kinh tÕ c«ng nghiÖp; C«ng nghiÖp hç trî;

Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hç trî; Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch vÜ m«;

Lý thuyÕt; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn khoa häc vµ träng dông nh©n tµi cña Th¨ng Long - Hµ Néi/ Vò Hy Ch­¬ng ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10489/ VTTKHXH / Mfn: 89888

Tõ kho¸ : LÞch sö khoa häc; Khoa häc; Nh©n tµi; Träng dông nh©n tµi;

ChÝnh s¸ch khoa häc; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn khoa häc;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Hµ Néi; ViÖt Nam
Quan hÖ Nga - ASEAN trong nh÷ng thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI/ NguyÔn Quang ThuÊn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2118/ VKTVN / Mfn: 89706

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ; Bèi c¶nh quèc tÕ;

Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn; Nga; ASEAN
Qu¶n lý ho¹t ®éng nhËp khÈu - C¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p/ NguyÔn H÷u Kh¶i ch.b. . - H. : Thèng kª, 2008 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2049/ VKTVN / Mfn: 89650

Tõ kho¸ : Kinh tÕ th­¬ng m¹i; NhËp khÈu; Ho¹t ®éng nhËp khÈu;

Qu¶n lý ho¹t ®éng nhËp khÈu; ChÝnh s¸ch qu¶n lý;

§Þnh h­íng qu¶n lý; BiÖn ph¸p qu¶n lý; ViÖt Nam
Qu¶n lý lÔ héi truyÒn thèng cña ng­êi ViÖt/ Bïi Hoµi S¬n . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2009 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5125, Vv 5126/ BTDTHVN / Mfn: 89736

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; Qu¶n lý lÔ héi; Di s¶n v¨n hãa;

LÔ héi truyÒn thèng; ViÖt Nam


Sù vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c - Lªnin cña Hå ChÝ Minh vµ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam trong c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc/ NguyÔn Kh¸nh BËt ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : Vv10469/ VTTKHXH / Mfn: 89903

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; C¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc; Chñ nghÜa M¸c Lªnin;

ViÖt Nam
T¸c ®éng cña kinh tÕ thÞ tr­êng vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®èi víi quèc phßng, an ninh ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Ngõng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 231 tr.Ký hiÖu kho : VB 2120/ VKTVN / Mfn: 89698

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; T¸c ®éng kinh tÕ thÞ tr­êng;

An ninh quèc phßng; ViÖt Nam
TÇm nh×n kinh tÕ biÓn vµ ph¸t triÓn thuû s¶n ViÖt Nam/ NguyÔn Chu Håi ch.b. . - H.: ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam, 2007 . - 182 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1479, VA 1486/ VKTVN / Mfn: 89710

Tõ kho¸ : Kinh tÕ biÓn; Thuû s¶n; Ph¸t triÓn thuû s¶n;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ViÖt Nam
Trung §«ng: Nh÷ng vÊn ®Ò vµ xu h­íng kinh tÕ - chÝnh trÞ trong bèi c¶nh quèc tÕ míi/ §ç §øc §Þnh ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 313 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2115/ VKTVN / Mfn: 89701

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ;

Bèi c¶nh quèc tÕ; Quan hÖ hîp t¸c;

ViÖt Nam; Trung §«ng
T­ duy kinh tÕ ViÖt Nam: ChÆng ®­êng gian nan vµ ngo¹n môc 1975-1989 / §Æng Phong . - H. : Tri thøc, 2008 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2064/ VKTVN / Mfn: 89678

Tõ kho¸ : LÞch sö t­ t­ëng kinh tÕ; T­ duy kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; 1975-1989; ViÖt Nam


ViÖt Nam 20 n¨m ®æi míi/ Ari Kokko ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2076/ VKTVN / Mfn: 89686

Tõ kho¸ : C¶i c¸ch kinh tÕ; Qu¶n lý kinh tÕ; C¶i c¸ch x· héi;

§æi míi gi¸o dôc; Thêi kú ®æi míi; ViÖt Nam


chñ nghÜa m¸c lªnin

B¸c Hå víi doanh nghiÖp vµ doanh nh©n ViÖt Nam/ Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900690/ TVKHXHHCM / Mfn: 89566

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Doanh nh©n; Bµi nãi;

Bµi viÕt; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Chñ tÞch Hå ChÝ Minh víi sù tiÕn bé cña phô n÷/ Ph¹m Hoµng §iÖp . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900700/ TVKHXHHCM / Mfn: 89568

Tõ kho¸ : Phô n÷; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Hå ChÝ Minh víi thñ ®« Hµ Néi/ NguyÔn Träng Phóc, Phïng H÷u Phó ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 583 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10481/ VTTKHXH / Mfn: 89880

Tõ kho¸ : Chñ tÞch n­íc; B¶o vÖ thñ ®«; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; X©y dùng thñ ®«; Biªn niªn sù kiÖn;

1945-1969; Hå ChÝ Minh; Hµ Néi; ViÖt Nam
Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin: S¸ch tham kh¶o / Lª V¨n Toan d. .- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 571tr.

Ký hiÖu kho : Vv10468/ VTTKHXH / Mfn: 89902

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c; Chñ nghÜa Lªnin; Chñ nghÜa M¸c Lªnin;

TriÕt häc M¸c Lªnin; TriÕt häc x· héi; Kinh tÕ chÝnh trÞ;

Chñ nghÜa x· héi; X©y dùng chñ nghÜa x· héi
Ph¸p quyÒn nh©n nghÜa Hå ChÝ Minh/ Vò §×nh HoÌ . - In lÇn 4 . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2008 . - 782 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900695/ TVKHXHHCM / Mfn: 89575

Tõ kho¸ : Ph¸p quyÒn; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Ph­¬ng ph¸p d©n chñ Hå ChÝ Minh/ Ph¹m V¨n BÝnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . 209 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900692/ TVKHXHHCM / Mfn: 89576

Tõ kho¸ : Ph­¬ng ph¸p d©n chñ; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


D©n téc häc

Ambiguity of Identity: The Mieu in North Vietnam/ Nguyen Van Thang . - Chieng Mai : Silkworm Books, 2007 . - 206 p.

Ký hiÖu kho : LV 369/ VDANTOC / Mfn: 89819

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; B¶n s¾c d©n téc; B¶n s¾c d©n téc;

Giao tiÕp v¨n ho¸; Ng­êi MÌo; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


Black Poachers, White Hunters: A Social History of Hunting in Colonial Kenya/ Edward I. Steinhart . - Oxford : Ohio University Press, 2006 . - 248 p.

Ký hiÖu kho : LV 381 / VDANTOC / Mfn: 89841

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn x· héi; S¨n b¾n; Quan hÖ chñng téc;

Ng­êi da ®en; Ng­êi da tr¾ng; Kenya


Living in a Globalized World: Ethnic Minorities in the Greater Mekong Subregion/ Don McCaskill, Prasit Leepreecha, He Shaoying ed. . - Chiang Mai : Mekong Press, 2008 . - 374 p.

Ký hiÖu kho : VL 376/ VDANTOC / Mfn: 89818

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

B¶n s¾c v¨n ho¸; TÝn ng­ìng; D©n téc thiÓu sè;

TiÓu vïng s«ng Mªk«ng; Ch©u ¸
Reflexive ethnography: A guide to researching selves and others/ Charlotte Aull Davies . - 2nd ed. . - Lond. : Routledge, 2007 . - 310 p.

Ký hiÖu kho : LV 389, LL 648 / VDANTOC / Mfn: 89816

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu d©n téc häc; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

C«ng t¸c ®iÒn d·; Ph©n tÝch d÷ liÖu; ThÕ giíi


The Nuptial Mystery/ Angelo Cardinal Scola, Michelle K. Borras, William B. Eerdmans . - Cambridge : William.Eerdmans, 2005 . - 417 p.

Ký hiÖu kho : LL 625/ VDANTOC / Mfn: 89825

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

H«n nh©n; Gia ®×nh; Giíi; C­íi hái; Mü
The Nïng Ethnic Group of Vietnam/ Hoµng Nam . - H. : The gioi, 2008 . - 99 p. Ký hiÖu kho : LV 379 / VDANTOC / Mfn: 89811

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; TÝn ng­ìng;

Ng­êi Nïng; ViÖt Nam
The value and diversity of Asian folklore in the global integration/ The Asia Folklore Association . - H. : The gioi, 2006 . - 447 p.

Ký hiÖu kho : LL 651, LL 652 / VDANTOC / Mfn: 89810

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Tri thøc d©n gian; TÝn ng­ìng;

LÔ héi; Gi¸ trÞ; TÝnh ®a d¹ng; Ch©u ¸


Women and Gender in Tai Societies/ Cholthira Sadyawadhna ed. . - Berlin : Seacom Edition, 2006 . - 223 p.

Ký hiÖu kho : LL 600/ VDANTOC / Mfn: 89804

Tõ kho¸ : Phô n÷; Giíi; B×nh ®¼ng giíi; Søc kháe sinh s¶n;

TÝn ng­ìng; §êi sèng kinh tÕ x· héi


BiÕn ®æi trong h«n nh©n cña ng­êi Ch¨m Håi gi¸o tØnh An Giang: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / §oµn ViÖt . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2009 . - 96 tr. + Phô lôc ¶nh.

Ký hiÖu kho : KH 485/ VNCVANHOA / Mfn: 89534

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; Phong tôc tËp qu¸n; H«n nh©n;

H«n nh©n truyÒn thèng; BiÕn ®æi h«n nh©n;

Nghi lÔ h«n nh©n; D©n téc Ch¨m; TØnh An Giang; ViÖt Nam
BiÕn ®æi v¨n ho¸ cña ng­êi Th¸i ë b¶n L¸c (Mai Ch©u, Hoµ B×nh) hiÖn nay: §Ò tµi cÊp ViÖn / NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Ch©m, Phan Ph­¬ng H¶o . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 66 tr.

Ký hiÖu kho : KH 461/ VNCVANHOA / Mfn: 89509

Tõ kho¸ : BiÕn ®æi v¨n ho¸; §êi sèng x· héi; D©n téc Th¸i;

B¶n L¸c; HuyÖn Mai Ch©u; TØnh Hoµ B×nh; ViÖt Nam


BiÕn ®æi v¨n ho¸ lµng Phó ThÞ (Gia L©m - Hµ Néi)trong ®êi sèng x· héi hiÖn ®¹i: Qua nghiªn cøu lÔ héi §øc Lý Th¸i hËu û Lan: §Ò tµi cÊp ViÖn / Tr­¬ng ThÞ Minh H»ng, Lª ViÖt Liªn . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 33 tr.

Ký hiÖu kho : KH 460/ VNCVANHOA / Mfn: 89508

Tõ kho¸ : BiÕn ®æi v¨n ho¸; §êi sèng x· héi; LÔ héi;

Lµng Phó ThÞ; Gia L©m; Hµ Néi; ViÖt Nam


B¶o tån, ph¸t huy di s¶n v¨n ho¸ c¸c téc ng­êi £ §ª, M'n«ng/ Tr­¬ng Bi, Bïi Minh Vò . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2009 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5121, Vv 5122/ BTDTHVN / Mfn: 89734

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; B¶o tån v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; T©y Nguyªn; MiÒn Trung;

D©n téc £ §ª; D©n téc Mn«ng; ViÖt Nam


C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu cña B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam. T. 4 / B¶o tµng D©n téc häc . - H. : KHXH, 2008 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : LSs0900710, LSS0900709/ TVKHXHHCM / Mfn: 89570

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

NghÒ ®an l¸t; Ng­êi Bana; Ng­êi Kh¬ mó;

D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam
Cång chiªng M­êng c¸c gi¸ trÞ vµ sù biÕn ®æi: §Ò tµi cÊp viÖn / KiÒu Trung S¬n . - H.: ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 101 tr.

Ký hiÖu kho : KH 448/ VNCVANHOA / Mfn: 89549

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; V¨n ho¸ cång chiªng; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

B¶o tån v¨n ho¸; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


Cång chiªng trong ®êi sèng cña ng­êi X¬ §¨ng X¬ Teng: Kh¶o s¸t ë lµng M« Pµnh1, x· §¨k Na, huyÖn Tu M¬ R«ng, tØnh Kon Tum: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / A TuÊn. - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2009 . - 150 tr.

Ký hiÖu kho : KH 477/ VNCVANHOA / Mfn: 89524

Tõ kho¸ : Cång chiªng; V¨n ho¸ cång chiªng; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

B¶o tån v¨n ho¸ cång chiªng; D©n téc X¬ §¨ng X¬ Teng;

TØnh Kon Tum; ViÖt Nam
C¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi vïng d©n téc thiÓu sè hiÖn nay. - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2009 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5117, Vv 5118/ BTDTHVN / Mfn: 89732

Tõ kho¸ : D©n téc thiÓu sè; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; §iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi; ViÖt Nam


54 d©n téc ViÖt Nam = 54 ethnic groups in Vietnam / Vò Kh¸nh ch.b.; Hoµng Thanh LÞch, TrÇn M¹nh Th­êng b.s. . - H. : Th«ng tÊn, 2008 . - 245 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0900713/ TVKHXHHCM / Mfn: 89571

Tõ kho¸ : D©n téc; §êi sèng x· héi;

V¨n ho¸ x· héi; ViÖt Nam


Di tÝch vµ lÔ héi ®Òn ñng (x· Phï ñng, huyÖn ¢n Thi, tØnh H­ng Yªn): LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / TrÇn ThÞ YÕn . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 168 tr.

Ký hiÖu kho : KH 445/ VNCVANHOA / Mfn: 89546

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ; Di tÝch v¨n ho¸;

LÔ héi truyÒn thèng; §Òn ñng;

TØnh H­ng Yªn; ViÖt Nam

Di tÝch vµ lÔ héi ®Òn Thiªn HËu ë phè HiÕn, thÞ x· H­ng Yªn: LuËn v¨n Th¹c sÜ V¨n ho¸ häc / TrÇn ThÞ H­êng . - H. : ViÖn Nghiªn cøu v¨n ho¸, 2008 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : KH 438/ VNCVANHOA / Mfn: 89554

Tõ kho¸ : LuËn v¨n th¹c sÜ ; Di tÝch v¨n ho¸; LÔ héi;

§Òn Thiªn HËu; TØnh H­ng Yªn; ViÖt Nam
D©n ca, d©n nh¹c, d©n vò c¸c d©n téc thiÓu sè tØnh Thõa Thiªn HuÕ/ NguyÔn §×nh S¸ng ch.b.; NguyÔn H÷u Th«ng, VÜnh Phóc, Cao ChÝ H¶i b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010- 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10490/ VTTKHXH / Mfn: 89889

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; NghÖ thuËt truyÒn thèng; D©n ca;

¢m nh¹c d©n gian; Móa d©n gian; D©n téc thiÓu sè;

§Æc tr­ng v¨n ho¸; D©n téc Ta ¤i; D©n téc C¬ Tu;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
tải về 0.69 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương